Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w jęz. angielskim w formie warsztatów praktycznych „Narzędzia chemometryczne w analizach omicznych” dla pracowników i doktorantów partnerów w projekcie „Opracowanie narzędzi omicznych (...)"

Nr sprawy: 
AWM/NAW/14/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-07-15
Zapytanie ofertowe: 

Zamówienie dotyczy wyłonienia Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w języku angielskim w formie warsztatów praktycznych pn. „Narzędzia chemometryczne w analizach omicznych” dla pracowników i doktorantów instytucji partnerskich w ramach projektu „Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych” współfinansowanego w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”.

Zamówienie dotyczy wyłonienia Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Rodzaj zamówienia: usługi społeczne.

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie 7-dniowego szkolenia specjalistycznego w języku angielskim w formie warsztatów praktycznych w siedzibie Wykonawcy, dla łącznie 12 pracowników i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, San Pablo University, University of Aveiro oraz The Rudjer Boskovic Institute wraz z zapewnieniem uczestnikom warsztatów zakwaterowania i wyżywienia. Podczas warsztatów podjęte zostaną zagadnienia oceny chemometrycznej wyników omicznych analiz biomedycznych w oparciu o pracę z wykorzystaniem programów bioinformatycznych, a także zastosowanie wyników analiz w praktyce.

Zamówienie dotyczy projektu pt. „Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych” współfinansowanego w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”, nr umowy: PPI/APM/2018/1/00015/U/001.

II. Dokładny opis tematyki warsztatów:
Warsztaty są przeznaczone dla pracowników i doktorantów instytucji partnerskich współdziałających w ramach projektu „Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych” współfinansowanego w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”.

Ramowy program warsztatów:
• Projektowanie eksperymentu i przygotowanie schematu analizy chemometrycznej danych eksperymentów omicznych.
• Wykorzystanie metod komputerowych, statystycznych i matematycznych w chemometrycznych analizach danych spektro-chromatograficznych.
• Eksploracja danych spektro-chromatograficznych z eksperymentów multiomicznych.
• Przygotowanie danych wsadowych do analiz chemometrycznych, redukcja zestawu danych poprzez filtrowanie i wyrównywanie i normalizację zestawu danych.
• Analizy głównych składowych.
• Analiza statystyczna danych: Test T studenta dla prób niezależnych, Test T studenta dla prób zależnych, Test T studenta dla prób niezależnych o nierównych wariancjach, Test U Manna-Whitneya dla prób niezależnych, Test U Manna-Whitneya dla prób zależnych, ANOVA, ANOVA nierówne wariancje (Welch ANOVA), Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami, Kruskal Wallis, Friedman).
• Analiza skupień (grupowanie) ang. Cluster Analysis.
• Techniki uczenia się bez nadzoru (ang. unsupervised learning), grupowanie elementów we względnie jednorodne klasy.
• Wyodrębnianie grup (klas, podzbiorów) w analizowanym zestawie danych.
• Tworzenie modeli predykcyjnych (Class prediction).
• Nadzorowane metody uczenia, wykorzystanie danych spektro-chromatograficznych z analiz próbek o znanej klasyfikacji do przewidywania klasyfikacji próbek nieznanych.
• Tworzenie modeli predykcyjnych za pomocą algorytmów: Decision Tree – Drzewo decyzyjne, Support Vector Machine – Maszyna wektorów nośnych, Naïve Bayes – Naiwny klasyfikator bayesowski, Neural Network – Sieci neuronowe, Partial Least Squares Discrimination (PLSD) – Metoda najmniejszych kwadratów).

III. Cel warsztatów: Uczestnicy powinni posiąść umiejętności wykonania analizy chemometrycznej z wykorzystaniem metod komputerowych, statystycznych i matematycznych wykorzystywanych do analizy danych eksperymentów omicznych (metabolomiczno-lipidomiczno-proteomicznych).

IV. Sposób realizacji warsztatów:
1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu i programu warsztatów przed ich rozpoczęciem.
2. Zamawiający umożliwi konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści danego warsztatu.
3. Warsztaty muszą opierać się na aspektach praktycznych danego tematu, z przedstawieniem konkretnych przykładów. Zajęcia praktyczne obejmą 100 % czasu całych warsztatów.
4. Zajęcia praktyczne przy aparaturze prowadzone będą w jednej grupie.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia trenera (trenerów) wskazanego (wskazanych) w formularzu ofertowym.
6. Na potrzeby przeprowadzenia warsztatów Wykonawca udostępni swoje pomieszczenia R & D, wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, umożliwiające przeprowadzenie warsztatów. Wykonawca zapewni zestawy komputerowe w liczbie zgodnej z liczbą uczestników warsztatów oraz dodatkowo zestaw komputerowy dla każdego z trenerów prowadzących warsztaty. Pomieszczenie R & D będzie także wyposażone w sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik multimedialny, ekran).
7. Wykonawca zapewni komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika warsztatów w postaci drukowanej.
8. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma od Wykonawcy certyfikat ukończenia warsztatów.
9. Wykonawca przygotuje, zbierze i przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty z zajęć: listy obecności, raport z zajęć.
10. Wszelkie dokumenty i materiały związane z realizacją zamówienia muszą zawierać logotypy i informacje zgodnie z wytycznymi, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych uczestnikom warsztatów certyfikatów.
11. Wykonawca przeprowadzi testy na początku i na końcu warsztatów, które będą podstawą oceny podniesienia kompetencji i zdobycia wiedzy przez uczestników warsztatów.

V. Planowany termin warsztatów: w przedziale czasowym maj - październik 2020 r. Proponowany termin realizacji Wykonawca określi w formularzu ofertowym.

VI. Miejsce realizacji warsztatów: Pomieszczenie R & D Wykonawcy. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże, gdzie znajduje się pomieszczenie R & D.

VII. Czas trwania warsztatów: 7 kolejnych dni x 7 godzin dydaktycznych; łącznie 49 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). Przerwy nie wliczają się do łącznego wymiaru trwania warsztatów. Zamawiający przewiduje 49 godzin zajęć praktycznych (100 % zajęć).

VIII. Planowana liczba uczestników: 12 osób. Wszystkie osoby zostaną zakwaterowane w domu studenta lub pomieszczeniach o nie niższym standardzie niż dom studenta. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 1-osobowych w miejscowości, w której będą realizowane warsztaty. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom wyżywienie przez cały okres udziału w warsztatach. Wykonawca określi w formularzu ofertowym proponowane miejsce zakwaterowania uczestników warsztatów.

Wszyscy uczestnicy warsztatów będą posługiwać się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

IX. Liczebność grupy: maksymalnie 12 osób w grupie.

X. Wymagania wobec Wykonawcy
Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w realizacji szkoleń i / lub warsztatów z zakresu wykorzystania chemometrii w analizach omicznych. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym. W tym okresie Wykonawca powinien zrealizować co najmniej 3 szkolenia / warsztaty z zakresu wykorzystania chemometrii w analizach omicznych.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo do zażądania od Wykonawcy przedstawienia referencji / zaświadczeń, które potwierdzą, że wszystkie z wymienionych usług zostały wykonane w sposób należyty i terminowy.

XI. Wymagania wobec trenera prowadzącego warsztaty:
Warsztaty prowadzone będą przez co najmniej 1 trenera. Każdy z trenerów wskazanych do prowadzenia warsztatów powinien posiadać wykształcenie wyższe, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z wykorzystaniem chemometrii w analizach omicznych. Trener powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń / warsztatów z zakresu wykorzystania chemometrii w analizach omicznych.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia przez trenera / trenerów wskazanych do prowadzenia warsztatów.

XII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - cena – maksymalnie 40%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium nr 2 - doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji szkoleń i / lub warsztatów z zakresu wykorzystania chemometrii w analizach omicznych – maksymalnie 20%
3 do 4 lat włącznie – 0 pkt
powyżej 4 do 5 lat włącznie – 15 pkt
powyżej 5 lat – 20 pkt

Pod pojęciem „doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji szkoleń i / lub warsztatów z zakresu wykorzystania chemometrii w analizach omicznych” Zamawiający rozumie doświadczenie w realizacji szkoleń / warsztatów ze wskazanego zakresu na zlecenie podmiotów publicznych albo niepublicznych. Doświadczenie w latach należy podać w formularzu ofertowym.

Kryterium nr 3 – doświadczenie trenera prowadzącego warsztaty w prowadzeniu szkoleń / warsztatów dotyczących wykorzystania chemometrii w analizach omicznych – maksymalnie 40%

2 szkolenia / warsztaty – 0 pkt
3 – 4 szkolenia / warsztaty - 10 pkt
5 – 6 szkoleń / warsztatów – 25 pkt
7 i więcej szkoleń / warsztatów - 40 pkt
Pod pojęciem „doświadczenie trenera prowadzącego warsztaty w prowadzeniu szkoleń / warsztatów dotyczących wykorzystania chemometrii w analizach omicznych” Zamawiający rozumie doświadczenie trenera, którym dysponuje Wykonawca i który zostanie wskazany w formularzu ofertowym. Liczbę przeprowadzonych szkoleń / warsztatów należy podać w formularzu ofertowym.

XIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 cena – 40 %
 doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji szkoleń i / lub warsztatów z zakresu wykorzystania chemometrii w analizach omicznych – 20 %
 doświadczenie trenera prowadzącego warsztaty w prowadzeniu szkoleń / warsztatów dotyczących wykorzystania chemometrii w analizach omicznych - 40%

2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

3) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:

Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 40
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 punktów.

4) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium

„doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji szkoleń i / lub warsztatów z zakresu wykorzystania chemometrii w analizach omicznych” zostanie przyznana w następujący sposób:
 3 do 4 lat włącznie – 0 pkt
 powyżej 4 do 5 lat włącznie – 15 pkt
 powyżej 5 lat – 20 pkt

5) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie trenera prowadzącego warsztaty w prowadzeniu szkoleń / warsztatów dotyczących wykorzystania chemometrii w analizach omicznych” zostanie przyznana w następujący sposób:
2 szkolenia / warsztaty – 0 pkt
3 – 4 szkolenia / warsztaty – 10 pkt
5 – 6 szkoleń / warsztatów – 25 pkt
7 i więcej szkoleń / warsztatów – 40 pkt

Jeśli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż jeden trener, to należy podać doświadczenie korzystniejsze dotyczące jednego z nich.

6) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będącą sumą punktów uzyskanych we wszystkich trzech kryteriach.

XIV. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-10-31
2. Okres: 
2019-08-28 - 2020-10-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

dr Tomasz Maliszewski – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
nr 100 - Prawe Skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
dr Tomasz Maliszewski, tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy: 
+48 85 686 52 21
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-08-27 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów praktycznych Narzędzia chemometryczne w analizach omicznych, sprawa nr AWM/NAW/14/2019/TM – nie otwierać przed dniem 27 sierpnia 2019 r., godz. 15.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Pokój numer: 
Lewe Skrzydło Pałacu Branickich
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie,
  • unieważnienia postępowania,
  • zmiany zakresu postępowania.
ZałącznikWielkość
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc391 KB
umowa.doc392 KB
umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.doc368 KB
formularz_ofertowy.doc351.5 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc346 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf185.96 KB