Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w symulacji stomatologicznej" wraz z zakwaterowaniem dla 5 pracowników kierunku lekarsko-dentystycznego UMB

Nr sprawy: 
AZP/US/10/APP-073/CSM/10/2017
Data (wystawienia): 
2017-10-11
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych>

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w symulacji stomatologicznej" wraz z zakwaterowaniem dla 5 pracowników kierunku lekarsko-dentystycznego UMB.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2.
2. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia - 9.000,00 zł brutto.
3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium
1) Cena – 40%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40%
- 2-letnie doświadczenie w obsłudze i pracy ze skanerem wewnątrzustnym - 0 punktów
- powyżej 2 do 5 lat doświadczenia w obsłudze i pracy ze skanerem wewnątrzustnym - 20 punktów
- doświadczenie powyżej 5 lat - 40 punktów

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Realizacja usługi w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, w okresie od 6 do 30 listopada 2017 r. włącznie.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Zamówien Publicznych, Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Barbara Dokert-Świsłocka, Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 25, 85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-10-20 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie pracowników pn. „Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w symulacji stomatologicznej" nr AZP/US/10/APP-073/CSM/10/2017 - Nie otwierać przed dniem 20.10.2017r. godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie
ZałącznikWielkość
zal__1_formularz_ofertowy.doc162.5 KB
zal_2_opis_zamowienia_szkolenie_krajowe_2017_.docx196.75 KB
zal_3_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx191.96 KB
zal_4_wzor_umowy_wersja_ostateczna.docx88.71 KB