Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w obiektach zabytkowych: prawo budowlane po zmianach i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Nr sprawy: 
AZP/US/23/TIN.074.48.2019
Data (wystawienia): 
2019-06-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa szkolenia:
„Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w obiektach zabytkowych: prawo budowlane po zmianach i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego,
3-dniowgo szkolenia (21 godzin edukacyjnych) dla 7 pracowników kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II. Dokładny opis tematyki kursu, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
1) Ustawa Prawo Budowlane, w tym m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe, proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane, proces budowlany w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Etapy procesu budowlanego.
3) Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie: decyzji o pozwoleniu na budowę, budowy i robót budowlanych wymagających zgłoszenia, pozwolenia lub zgłoszenia na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego.
4) Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
6) Przebieg procesu budowlanego.
7) Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz kontraktach zawartych pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.
8) Przekazanie obiektu do eksploatacji.

III. Sposób realizacji szkolenia:
1) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy program szkolenia, z uwzględnieniem liczby planowanych godzin zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanego programu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo w stosunku do przedstawionych uwag.
2) Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały szkoleniowe, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na szkoleniu.
3) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
4) Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia szkolenia niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
5) Potwierdzeniem realizacji każdego szkolenia będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
a. protokołu zdawczo – odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
b. oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych;
c. kserokopii wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom.
6) Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji, przez uczestników szkolenia, składający się z następujących elementów:
a) zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu;
b) przeprowadzanie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku szkolenia (ocena kompetencji początkowych);
c) przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie szkolenia (ocena na zakończenie szkolenia);
d) dla każdego uczestnika osobno: porównanie wyników testu końcowego i wstępnego, przedstawienie wniosków w postaci raportu, w tym odniesienie się do zdefiniowanych efektów uczenia się.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
7) Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
8) Wykonawca zapewni:
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego, na terenie miasta Białystok, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

V. Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 09.2019-12.2019 r., Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć: 3 kolejne dni po 7 godzin edukacyjnych dziennie, łącznie 21 godzin edukacyjnych, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 7.30 a 18.00.

VII. Planowana liczba uczestników: 7 osób, pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

3. Wymagania wobec Wykonawcy

1) Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu kursów w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2.II.
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

2) Wykonawca zapewni personel biorący udział w realizacji zamówienia (minimum 1 osoba), który powinien posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, skierowanych do pracowników jednostki sektora finansów publicznych, z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 1 szkolenie rocznie.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże imiennie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia.
Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla trenerów oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
a. cena (C)– 60%,
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
• Oferta może uzyskać 60 punktów.
• Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

CENA OFERTOWA (C):
C min.
WP (C) = ---------- x 60 pkt,
C of.
gdzie:
C min. - cena najniższa spośród badanych ofert,
C of. - cena oferty badanej.
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia

b. Doświadczenie (D) 40%

Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
• Oferta może uzyskać 40 punktów,
• Ocenie podlega doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (trener), zgodnie z poniższym:
Doświadczenie trenera ocenianie w ramach kryterium:
Liczba przeprowadzonych szkoleń, skierowanych do pracowników jednostki sektora finansów publicznych, z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Trener:
Jeżeli Wykonawca, w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2, wykaże do realizacji zamówienia więcej niż jednego trenera, zobowiązany jest do wskazania 1 osoby z wymienionych, której doświadczenie będzie podlegało ocenie w ramach kryterium.
Wykonawca poda imię i nazwisko trenera oraz informacje na temat jego doświadczenia poprzez uzupełnienie tabeli pn. ,,lista prowadzonych szkoleń” w Formularzu ofertowym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda ww. informacji w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada doświadczenie w minimalnym zakresie, tj. wykonała 3 szkolenia.
• Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie” zostanie wyznaczona według wzoru:
PD = (DR / DN) x 40
gdzie:
DR – liczba szkoleń przeprowadzonych przez trenera w ofercie rozpatrywanej,
DN – największa, możliwa do wykazania liczba szkoleń przeprowadzonych przez trenera, która będzie podlegała ocenie w ramach kryterium (20 szkoleń).

*Uwaga: Największa liczba szkoleń przeprowadzonych przez trenera, która będzie podlegała ocenie w ramach kryterium wynosi 20 szkoleń. Jeżeli Wykonawca wykaże, że wskazany trener wykonał więcej niż 20 szkoleń, otrzyma on taką samą ilość punktów, co Wykonawca który wykazał 20 szkoleń zrealizowanych przez trenera.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia przez wskazanego trenera.
Informacje stanowiące podstawę przyznania punktacji w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku braku podania przez Wykonawcę wszystkich wymaganych informacji do oceny usługi, jak również w przypadku wykazania usługi niezgodnej z zapisami zapytania, usługa nie będzie punktowana.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o kryterium oceny ofert uzyska największą ilość punktów P obliczoną wg wzoru:
P = WP (C) + WP (D)

5. Nazwa i kod zgodnie z CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługa będzie realizowana w okresie 09.2019-12.2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego, 15-087 Białystok,

Dział: 
Dział Inwestycji;Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Sokołowska; Katarzyna Turkowicz,
Telefon kontaktowy: 
85 748-57 48; 85 748 56 -25
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego),
 Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-07-08 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie pn. Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w obiektach zabytkowych: prawo budowlane po zmianach i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sprawa nr AZP/US/23/TIN.074.48.2019. Nie otwierać przed dniem 08.07.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-opz.docx286.09 KB
zalacznik_nr_2__-_formularz_ofertowy.doc120.5 KB
zalacznik_nr_3_-_umowa.docx210.33 KB
zalacznik_nr_4-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc103 KB
protokol_z_rozstrzygniecia.docx196.72 KB
zestawienie_zbiorcze_ofert.docx193.87 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx194.79 KB