Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowego Dnia Sportu UMB (International MUB's Sport Day) w ramach projektu „Welcome to Medical University of Białystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (...)".

Nr sprawy: 
AWM/NAW/11/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-07-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia
Usługi
Kod CPV: 79952000-2 – Usługi w zakresie organizacji imprez

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie dotyczy projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

2) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu Międzynarodowego Dnia Sportu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (International MUB’s Sport Day) w formie biegu ulicznego, który odbędzie się 12 października 2019 r. (sobota). W przypadku niekorzystnych prognoz pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (w szczególności: deszcz, ujemna temperatura, bardzo silny wiatr, itp.), termin wydarzenia może ulec zmianie, w wyniku uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Trasa biegu rozpocznie się i zakończy na Dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku lub innym miejscu na terenie Kampusu UMB i będzie przebiegała przez Park Miejski przy UMB i okoliczne ulice. Ostateczna trasa zostanie ustalona w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3) Uczestnikami Międzynarodowego Dnia Sportu UMB będą przedstawiciele całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (studenci z Polski, studenci zagraniczni, przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej z Polski i zagranicy, doktoranci, pracownicy administracyjni). Maksymalna liczba uczestników biegu to 150 osób.

4) Głównymi celami Międzynarodowego Dnia Sportu UMB są:
- organizacja biegu ulicznego z udziałem całej, międzynarodowej społeczności akademickiej UMB;
- kształtowanie postaw otwartości i tolerancji;
- zmniejszenie barier międzykulturowych;
- integracja studentów zagranicznych i kadry zagranicznej z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
- budowanie relacji w społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poprzez wspólne uprawianie sportu;
- przyczynienie się do poprawy wizerunku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako instytucji otwartej na współpracę międzynarodową, dbającą o komfort cudzoziemców studiujących i pracujących na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku;
- propagowanie zdrowego stylu życia.

5) Wydarzenie sportowe musi być prowadzone w języku angielskim.

6) Wykonawca będzie zobowiązany do posprzątania całego terenu, na którym odbywał się bieg nie później niż do godziny 18.00, w dniu realizacji usługi.

7) Planowany termin realizacji usługi:
Międzynarodowy Dzień Sportu UMB odbędzie się 12 października 2019 r. Rozpocznie się o godzinie 09:30 wydawaniem pakietów startowych uczestnikom. O godzinie 11:00 rozpocznie się część biegowa, która zakłada organizację biegów: indywidualnych oraz sztafety. Biegi indywidualne rozpoczną się o godzinie 11:00. 30 minut po ich zakończeniu rozpocznie się sztafeta.

8) Sposób realizacji usługi, główne założenia organizacyjne:

- przeprowadzenie i organizacja Międzynarodowego Dnia Sportu UMB – biegu ulicznego. Start i meta biegu na Dziedzińcu Pałacu Branickich (Jana Kilińskiego 1, Białystok) lub w innym punkcie Kampusu UMB. Zamawiający (UMB) zapewni nagłośnienie oraz oprawę muzyczną.
- bieg indywidualny odbędzie się na dystansie około 5 km, natomiast sztafeta na łącznym dystansie 5 km (4 x 1250 m).
- zakłada się klasyfikację w czterech kategoriach indywidualnych:
• Kobieta,
• Mężczyzna,
• Pracownik UMB,
• Student UMB,
- zakłada się klasyfikację drużynową w ramach sztafety:
• Sztafeta krajów (po 4 osoby w drużynie) - drużyny mogą składać się z kobiet i mężczyzn, pochodzących z jednego kraju. Udział wziąć może kilka drużyn (nie więcej niż 10),
- zapewnienie systemu do elektronicznego pomiaru czasu (numeru startowego z chipem lub innego podobnego rozwiązania, gwarantującego ten sam efekt) oraz niezbędnej infrastruktury pomiarowej;
- przygotowanie i organizacja rejestracji on-line na Międzynarodowy Dzień Sportu UMB, odrębnie na bieg indywidualny i na sztafetę (z podziałem na drużyny);
- każdy aktywny uczestnik wydarzenia, biorący udział w zawodach sportowych otrzyma koszulkę z anglojęzycznym logiem UMB i nadrukiem: „International MUB’s Sport Day”;
- przygotowanie pucharów, medali i nagród rzeczowych;
- Międzynarodowy Dzień Sportu zostanie oficjalnie otwarty przez przedstawiciela (-i) władz UMB;
- wykonawca przygotuje (projekt i druk) 8 plakatów (format A0, zadruk kolorowy, jednostronny) w języku angielskim informujących o wydarzeniu oraz dostarczy je do siedziby UMB w Białymstoku, nie później niż do 20 września 2019 r. Wymagana jest akceptacja projektu graficznego przez Zamawiającego;
- treści merytoryczne do plakatu zostaną przekazane wykonawcy przez zamawiającego nie później niż do 1 września 2019 r.;
- Wykonawca zapewni napoje zimne (woda) i gorące (kawa, herbata) dla każdego uczestnika.
- Zamawiający i Wykonawca uzgodnią ostateczny program przebiegu wydarzenia w trybie roboczym.
9) Zakres zadań Wykonawcy:
- zapewnienie osoby prowadzącej Międzynarodowy Dzień Sportu (International MUB’s Sport Day) w formule biegu ulicznego, posiadającej bardzo dobrą, komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz posiadającej doświadczenie w prowadzeniu eventów, w tym o charakterze sportowym;
- zapewnienie systemu elektronicznego pomiaru czasu, w tym numerów startowych (150) wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do pomiaru czasu, które będą odpowiadać za elektroniczną klasyfikację uczestników lub alternatywnego rozwiązania o podobnej dokładności, gwarantujące ten sam efekt oraz niezbędnej infrastruktury. System powinien klasyfikować uczestnika do danej kategorii (kobieta lub mężczyzna, pracownik lub student) oraz kraj (w przypadku uczestników sztafety), na podstawie wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Do sztafety zgłaszać się będą mogły tylko pełne drużyny (4 osoby). Zamawiający nie przewiduje doboru osób do drużyn biorących udział w sztafecie indywidualnie po rejestracji;
- zapewnienia 5 pucharów (4 dla zwycięzców kategorii indywidualnych oraz 1 dla zwycięskiej drużyny w sztafecie), każdy puchar o wartości nie niższej niż 100,00 PLN;
- zapewnienie medali - ilość 24 (dla miejsc 1-3), po 12 w ramach klasyfikacji indywidualnej oraz sztafety;
- zapewnienie nagród rzeczowych dla uczestników wg poniższej specyfikacji:
• Ilość: 8 - opaska fitness dla biegaczy z pulsometrem,
• Ilość: 24 - torba sportowa,
• Ilość: 24 - ręcznik sportowy szybkoschnący;
- Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania regulaminu biegu, który będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. Regulamin musi być opracowany maksymalnie do 1 września 2019 r. Zakres regulaminu to m.in. termin i miejsce imprezy, przebieg trasy wraz z mapką, limit czasowy biegów, kategorie, oświadczenia o stanie zdrowia, zasady przyjmowania zgłoszeń i rejestracji uczestników, szczegółowy program wydarzenia, zasady pomiaru czasu i klasyfikacji i inne informacje ustalone wspólnie z Zamawiającym;
- Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich wymagań, pozwoleń od instytucji i władz lokalnych;
- Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprawnie działającego biura zawodów, które będzie usytuowane na Dziedzińcu Pałacu Branickich lub w innym miejscu Kampusu oraz informacji i obsługi technicznej;
- Wykonawca zapewni pawilon przenośny / namiot, w którym zostanie zlokalizowane biuro zawodów sportowych, a w drugim odbywać się będzie wydawanie napojów;
- Wykonawca będzie prowadził wydawanie pakietów startowych (w tym numerów startowych, koszulek itp.)
- Po stronie Wykonawcy leżeć będzie zapewnienie właściwych służb mundurowych i porządkowych oraz opieki medycznej dla uczestników biegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Po stronie Wykonawcy leżeć będzie wyznaczanie trasy za pomocą odpowiedniej infrastruktury oraz sposób jej zabezpieczenia;
- Wykonawca zapewni 180 jednakowych koszulek z napisem „International MUB’s Sport Day” (tj. po 45 koszulek każdego ze wskazanych rozmiarów: S, M, L, XL). Każda koszulka powinna mieć trwałą identyfikację źródła finansowania i instytucji finansującej wg wytycznych Zamawiającego;
- Wykonawca powinien zapewnić wodę mineralną dla uczestników biegu w ilości łącznej 150 butelek po 700 ml każda oraz kawę i herbatę dla każdego uczestnika;
- zapewnienie innych osób, zaangażowanych w prawidłową i zgodną z umową realizację przedmiotu zamówienia;
- przygotowanie (projekt i druk) 8 plakatów wg wymogów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Projekty graficzne plakatów wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego przed drukiem;
- opracowanie regulaminu udziału w Międzynarodowym Dniu Sportu UMB (biegu ulicznym), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- wszystkie inne czyności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;
- sporządzenie krótkiego raportu (max. 1800 znaków ze spacjami) z przebiegu Międzynarodowego Dnia Sportu UMB.
- Wykonawca na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach), koszulkach i innych dokumentach umieści informację o programie „Welcome to Poland” realizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, wg wytycznych Zamawiającego.
- Wykonawca na pucharach (np. w formie tabliczki), medalach (np. w formie graweru), nagrodach rzeczowych (np. w formie nadruku) umieści informację o programie „Welcome to Poland” realizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Zamawiajacy przekaże wymagane informacje.

10) Wykonawca zapewni organizację wydarzenia zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi odpowiedzialność za produkty i sprzęt dostępne podczas imprezy.

11) Informacja i promocja

Wykonawca umieści na wszelkich dokumentach powstałych w toku realizacji przedmiotu zamówienia dwujęzyczną informację o nazwie wydarzenia (Międzynarodowy Dzień Sportu UMB / International MUB’s Sport Day) i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową, po podpisaniu umowy. Promocja Międzynarodowego Dnia Sportu UMB będzie prowadzona przez Biuro Promocji i Rekrutacji UMB we współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej UMB.

12) Polityka równych szans

Wykonawca zapewni:
- dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników Międzynarodowego Dnia Sportu UMB, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepelnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
- przestrzeganie polityki równych szans podczas wydarzenia, w szczególności stosowanie języka równościowego;
- używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

1. Wymagania wobec Wykonawcy

a) Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu eventów, w tym o charakterze sportowym. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. Wykonawca powinien w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przeprowadzić co najmniej 5 wydarzeń o charakterze eventowym, w tym minimum 2 o charakterze sportowym, każde z udziałem co najmniej 50 osób. Wykonawca powinien podać informacje o każdej ze zrealizowanych usług w formularzu ofertowym.

b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
- osobą prowadzącą Międzynarodowy Dzień Sportu UMB, posiadającą co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń o charakterze eventowym, w tym w przeprowadzeniu co najmniej 2 eventów o charakterze sportowym oraz posiadającą bardzo dobrą, komunikatywną znajomość języka angielskiego;
- dodatkowymi osobami niezbędnymi do prawidłowej, sprawnej realizacji Międzynarodowego Dnia Sportu UMB.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. Wykonawca poda imiona i nazwiska w formularzu ofertowym. Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla osoby prowadzącej oświadczeniem na formularzu ofertowym.

2. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
- Cena oferty – max. liczba – 70 pkt – w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia;
- Doświadczenie Wykonawcy w realizacji eventów, liczba zrealizowanych usług polegających na realizacji eventów sportowych – max. liczba – 30 pkt.
2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację Międzynarodowego Dnia Sportu UMB. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 70;
- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów.
3) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie wykonawcy”.
- W kryterium „Doświadczenie wykonawcy” ocena zostanie dokonana na podstawie liczby zrealizowanych usług polegających na realizacji eventów sportowych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
- Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
Jeden - dwa eventy sportowe: 5 punktów;
trzy – cztery eventy sportowe: 10 punktów;
pięć – sześć eventów sportowych: 20 punktów;
siedem i więcej eventów sportowych: 30 punktów.

W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium, Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) liczbę i wykaz przeprowadzonych eventów sportowych, wraz z podaniem, na rzecz jakich podmiotów zostały one przeprowadzone w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za podane w ramach kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji eventów sportowych zrealizowane usługi Wykonawcy, otrzymają punkty w przypadku, jeśli będą one innymi usługami, niż usługi potwierdzające minimalne doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu i organizowaniu działań o charakterze eventowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane od momentu podpisania umowy. Międzynarodowy Dzień Sportu odbędzie się w dniu 12 października 2019 r. W przypadku niekorzystnych prognoz pogody przedstawianych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nastąpi przesunięcie terminu realizacji Międzynarodowego Dnia Sportu UMB, w wyniku uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W takiej sytuacji, realizacja przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu o ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-10-31
2. Okres: 
2019-09-01 - 2019-10-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr Tomasz Maliszewski

Telefon kontaktowy, e-mail:
85 686 52 21, tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
nr 205 - Prawe Skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy: 
+48 85 686 52 21
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Dokument rejestrowy Wykonawcy, poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze zgodnym z przedmiotem zamówienia;
- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-08-09 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie Międzynarodowego Dnia Sportu UMB – AWM/NAW/11/2019/TM – Nie otwierać przed dniem 2019-08-09, godz. 15.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania ofert częściowych. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • - do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie. ,
ZałącznikWielkość
umowa_powierzenia_przetwarzania_danych.doc149.5 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc128.5 KB
zapytanie_ofertowe-miedzynarodowy_dzien_sportu.doc189 KB
umowa_miedzynarodowy_dzien_sportu.doc162 KB
formularz_ofertowy_mds_umb.doc135.5 KB
informacja_na_temat_uniewaznienia_postepowania.pdf189.68 KB