Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu dwóch szkoleń pn. „Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu do symulacji w CSM UMB" dla 10 osób, techników i informatyków Centrum Symulacji Medycznej.

Nr sprawy: 
AZP/US/16/CSM/1/2019
Data (wystawienia): 
2019-04-12
I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, cyklu dwóch jednodniowych szkoleń (każdy dzień obejmuje inny rodzaj sprzętu) stanowiskowych dla 6 techników i 4 informatyków. Zakres szkoleń ma obejmować obsługę następującego sprzętu (podział tematyki na dwa szkolenia pozostaje do decyzji Wykonawcy):
A. Symulator karetki wraz z obsługą ogrzewania, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz panelu kierowcy.
B. Sprzęt AV będący na wyposażeniu symulatora karetki.
C. Sprzęt medyczny będący na wyposażeniu karetki.
D. Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SimMan 3G z wyposażeniem.
E. Medyczny system USG

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia:
Szkolenia są przeznaczone dla osób wyznaczonych jako wsparcie techniczne do obsługi, nadzoru oraz konserwacji sprzętu do symulacji na terenie Centrum Symulacji Medycznej UMB.
Zagadnienia:
1. Symulator karetki wraz z obsługą ogrzewania, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz panelu kierowcy.
 obsługa,
 czyszczenie i konserwacja,
 rozwiązywanie prostych problemów technicznych.
2. Sprzęt AV będący na wyposażeniu symulatora karetki.
 obsługa,
 czyszczenie i konserwacja,
 rozwiązywanie prostych problemów technicznych.
3. Sprzęt medyczny będący na wyposażeniu karetki.
 obsługa,
 czyszczenie i konserwacja,
 rozwiązywanie prostych problemów technicznych.
4. Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SimMan 3G z wyposażeniem.
 obsługa sprzętu w tym także podczas symulacji bezprzewodowej, przewodowej oraz dzięki komunikacji z Ethernet LAN,
 obsługa sprzętu w trybie pracy automatycznym oraz sterowanym przez instruktora,
 analiza anatomiczna symulatora wraz z omówieniem oraz praktycznym wskazaniem możliwości symulatora pod kątem naśladowania ludzkich odruchów, zachowań oraz objawów,
 obsługa oprogramowania sterującego,
 obsługa symulatora funkcji życiowych,
 czyszczenie i konserwacja,
 rozwiązywanie prostych problemów technicznych.
5. Medyczny system USG.
- obsługa oprogramowania sterującego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.
II.Wymagania wobec prowadzącego szkolenie:
Szkolenie prowadzone przez co najmniej 1 instruktora:
- posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z symulacji medycznej dla pracowników akademickich (nauczycieli akademickich lub pracowników technicznych)
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym.
III. Kryteria oceny ofert:
a) cena – 40%,
b) doświadczenie 1 instruktora wskazanego przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń z symulacji medycznej dla pracowników akademickich (nauczycieli akademickich lub pracowników technicznych) – 20%
3 lata – 0 pkt.
powyżej 3 lat - 4 lata – 15 pkt.
powyżej 4 lat – 20 pkt.
c) liczba przeprowadzonych, przez 1 instruktora wskazanego przez Wykonawcę, kursów z zakresu symulacji medycznej dla pracowników akademickich (nauczycieli akademickich lub pracowników technicznych) – 40%
0 kursów– 0 pkt.
1 kurs – 10 pkt.
2 kursy – 20 pkt.
3 kursy – 30 pkt.
4 kursy – 40 pkt.
IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena (CZ) – 40%
b) doświadczenie 1 instruktora wskazanego przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń z symulacji medycznej dla pracowników akademickich (nauczycieli akademickich lub pracowników technicznych) (DS) – 20%
c) liczba przeprowadzonych, przez 1 instruktora wskazanego przez Wykonawcę, kursów z zakresu symulacji medycznej dla pracowników akademickich (nauczycieli akademickich lub pracowników technicznych) (DK) – 40%
2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Ilość punktów CZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniania oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona wg wzoru:
CZ = (CN/CR) x 40
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
40 – maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 40 %”
4. Ilość punktów DS, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie 1 instruktora wskazanego przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń z symulacji medycznej dla pracowników akademickich (nauczycieli akademickich lub pracowników technicznych) – 20% ” zostanie przyznana w następujący sposób:
3 lata – 0 pkt.
powyżej 3 lat - 4 lata – 15 pkt.
powyżej 4 lat – 20 pkt.
5. Ilość punktów DK, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „liczba przeprowadzonych, przez 1 instruktora wskazanego przez Wykonawcę, kursów z zakresu symulacji medycznej dla pracowników akademickich (nauczycieli akademickich lub pracowników technicznych) – 40%“
zostanie przyznana w następujący sposób:
0 kursów– 0 pkt.
1 kurs – 10 pkt.
2 kursy – 20 pkt.
3 kursy – 30 pkt.
4 kursy – 40 pkt.
6. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczona wg wzoru:
P = CZ + DS + DK

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin szkolenia: maj 2019 – wrzesień 2019 r. Termin kursu określony zostanie przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych, Centrum Symulacji Medycznej
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka, Agnieszka Ukalska
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39, 85 748 52 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-04-24 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu do symulacji w CSM UMB - Nie otwierać przed dniem 24.04.2019, przed godz. 12.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_szkolenie_osce.doc164.5 KB
zalacznik_nr_2_-_opz_-_szkolenie_stanowiskowe__technicy_karetka.docx78.04 KB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docx205.83 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych.doc152.5 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc157 KB