Przygotowanie i przeprowadzenie bilansów kompetencji zawodowych i informatycznych na wejściu i wyjściu do/z I edycji projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”.

Nr sprawy: 
DWL-073/ZPU2/1/2019
Data (wystawienia): 
2019-10-31
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa usługi:
Przygotowanie i przeprowadzenie bilansów kompetencji zawodowych i informatycznych na wejściu i wyjściu do/z I edycji projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy I edycji projektu pn. „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa przygotowania i przeprowadzenia badania kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez studentów biorących udział w Zadaniu nr 4 Rozwój kompetencji studentów ww. Projektu, oraz podsumowanie analogicznym badaniem, pozwalającym określić stan kompetencji i/lub kwalifikacji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w ramach zadania.

Weryfikacja uzyskania kompetencji odbywa się zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (załącznik nr 2b Definicje wskaźników monitorowania PO WER – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji)

II. Sposób realizacji usługi:
1. Przygotowanie karty bilansu kompetencji zawierającej m. in.:
a) Metryczkę studenta
b) Zestaw pytań pozwalający na ocenę poziomu:
- Kompetencji zawodowych z zakresu nowoczesnego leczenia endodontycznego (dotyczy studentów zakwalifikowanych na szkolenie endodontyczne na fantomach z kierunku Lekarsko-Dentystycznego) - zestaw pytań umożliwiających diagnozę kompetencji dostarczy Zamawiający;
- Kompetencji zawodowych i informatycznych z zakresu techniki CAD-CAM (dotyczy studentów zakwalifikowanych na wizytę studyjną z kierunku Techniki Dentystyczne oraz z kierunku Lekarsko-Dentystycznego) - zestaw pytań umożliwiających diagnozę kompetencji dostarczy Zamawiający.
c) Rekomendacje dotyczące uczestnictwa w wybranej formie wsparcia.
2. Przygotowanie listy obecności potwierdzającej uczestnictwo w bilansie kompetencji – wstępnym i końcowym (indywidualna lista dla każdego Uczestnika).
3. Samodzielne umówienie spotkań ze studentami (spotkania wstępnego i końcowego).
4. Przeprowadzenie bilansów kompetencyjnych (wstępnego i końcowego) dla 50-60 Uczestników Projektu (około 2 godzin na każdego studenta).
5. Przygotowanie całościowych raportów indywidualnych z bilansów kompetencyjnych dla
50-60 Uczestników Projektu, zawierających również wyniki z testów wiedzy przed i po zakończeniu szkoleń wraz z ich podsumowaniem (testy oraz ich wyniki dostarczy Zamawiający)
6. W terminie do 4 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania karty bilansu kompetencji (termin w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu, ale wymaga to zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej bez konieczności zawierania aneksu).
7. W terminie do 10 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wstępnych bilansów kompetencji z pierwszą 20-osobową grupą studentów rozpoczynającą w listopadzie cykl szkoleń w ramach projektu (termin w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu, ale wymaga to zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej bez konieczności zawierania aneksu).
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały: list obecności, kart bilansów kompetencji studentów, całościowych raportów indywidualnych z bilansów kompetencji.

III. Badana grupa:
I edycja (2019/2020) – przewidywana liczba: 50-60 uczestników będących studentami UMB

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w indywidualnym bilansie kompetencji.

IV. Planowany termin realizacji usługi:
I edycja (2019/2020):
- XI-XII.2019 - badanie wstępne uczestników
- V-VI.2020 - badanie końcowe, po przejściu przez uczestników pełnej ścieżki wsparcia
- VI-VII.2020 - opracowanie raportu końcowego dotyczącego każdego Uczestnika I edycji Projektu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

V. Miejsce realizacji usługi:
Zapewnia Zamawiający i będzie to siedziba UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok,

VI. Liczba godzin doradztwa:
Zamawiający szacuje 2 godziny przypadające na każdego studenta (łącznie 100-120 godzin doradztwa).

VII. Warunki wykonania usługi:
• Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do opracowanych materiałów.
• Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Wzór dokumentu wraz z logotypami (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
• Wykonawca zapewni:
- odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji spotkań, w szczególności stosowanie języka równościowego,
- materiały potrzebne do przeprowadzenia bilansu kompetencji zawodowych i informatycznych oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas usługi uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenie zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego (w ostatnich 5 latach).

Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

4. Wymagania wobec doradcy zawodowego odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie bilansu kompetencji:
1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego lub,
2) zaświadczenie o ukończeniu kursu na doradcę zawodowego (według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
3) doświadczenie w opracowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej 20 indywidualnych bilansów kompetencji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla doradcy zawodowego oświadczeniem na formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczeń przez doradcę zawodowego wskazanego do przygotowania i przeprowadzenia bilansów kompetencji.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są pracownicy etatowi UMB.

5. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

- cena brutto za wykonanie 1 indywidualnego bilansu kompetencji– 70%,

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 Uczestnika Projektu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę studentów biorących udział w badaniu bilansu kompetencji.

- doświadczenie Wykonawcy w realizacji indywidualnych bilansów kompetencji, w postaci liczby zrealizowanych indywidualnych bilansów kompetencji przez doradcę zawodowego, wyznaczonego do realizacji bilansów w ramach projektu, w ciągu ostatnich dwóch lat – 30%.

Liczba przeprowadzonych indywidualnych bilansów kompetencji musi wynosić co najmniej 20 w ciągu ostatnich dwóch lat.

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena brutto za wykonanie 1 indywidualnego bilansu kompetencji (CZ) – 70%
- doświadczenie wykonawcy w realizacji indywidualnych bilansów kompetencji w postaci liczby opracowanych i przeprowadzonych indywidualnych bilansów kompetencji przez doradcę zawodowego, wyznaczonego do realizacji bilansów w ramach projektu, w ciągu ostatnich dwóch lat (DW) – 30%

Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę opracowanych i przeprowadzonych indywidualnych bilansów kompetencji w liczbie od 21 do 200, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba za przeprowadzenie indywidualnych bilansów kompetencji przez doradcę zawodowego wyznaczonego do realizacji bilansów w ramach projektu, wynosi 21, natomiast maksymalna liczba (przeprowadzonych indywidualnych bilansów kompetencji) uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 200.

2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Ilość punktów CZ, jaka otrzyma rozpatrywana i oceniania oferta w kryterium „cena brutto za opracowanie i przeprowadzenie 1 indywidualnego bilansu kompetencji”, zostanie wyznaczona wg. wzoru:
CZ = (CN/CR) x 70
Gdzie:
CN – najniższa cena za realizację warsztatów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta wg. kryterium cena – 70 %

4. Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji indywidualnych bilansów kompetencji w postaci liczby opracowanych i przeprowadzonych indywidualnych bilansów kompetencji przez doradcę zawodowego wyznaczonego do realizacji bilansów w ramach projektu” zostanie wyznaczona wg wzoru:

DZ=(DR/DN) x 30

Gdzie:
DR – doświadczenie doradcy zawodowego oferty rozpatrywanej w postaci liczby opracowanych i przeprowadzonych indywidualnych bilansów kompetencji w ciągu ostatnich dwóch lat.
DN – największe doświadczenie doradcy zawodowego spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby opracowanych i przeprowadzonych indywidualnych bilansów kompetencji.
30 – maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta wg. kryterium doświadczenie wykonawcy w realizacji indywidualnych bilansów kompetencji – 30 %

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczona wg wzoru:

P = CZ + DZ

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
listopad 2019-lipiec 2020
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego, lewe skrzydło Pałacu Branickich
Numer pokoju: 
122
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 56 32
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
2) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym
3) Kopię dyplomu/ zaświadczenia potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-11-07 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta – Przeprowadzenie indywidualnych bilansów kompetencji - Nie otwierać przed dniem 07.11.2019 r. godz. 12.00".
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_oferta_wykonawcy_pb_56.docx204.94 KB
zalacznik_nr_2_sopz_doradca_zawodowy_pb_56.docx287.16 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx267.65 KB
zalacznik_nr_4_wzor_umowa_doradca_zawodowy_pb_56.docx298.31 KB
oswiadczenie_do_celow_ubezpieczeniowych_dotyczy_oferentow_bedacych_osobami_fizycznymi.doc64.5 KB
zbiorcze_zestawienie_oceny_ofert.pdf738.89 KB