Przygotowanie i produkcja filmu promocyjnego na temat oferty Uczelni oraz informującego o walorach Białegostoku i Podlasia w ramach projektu pt. „UMB na krańcu świata – promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynkach azjatyckich” (NAWA)

Nr sprawy: 
AWM/NAW/21/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-12-23
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kod CPV: 92111210-7 – Produkcja filmów reklamowych
I. Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia:
Usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i produkcji filmu promocyjnego na temat oferty Uczelni oraz informującego o walorach Białegostoku i Podlasia.
2) Zadanie jest finansowane w projekcie pt. „UMB na krańcu świata – promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynkach azjatyckich” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.
3) Film promocyjny zostanie przygotowany w wersji anglojęzycznej (lektor). W filmie zostaną wyświetlone również napisy (transkrypcja tekstu) w języku angielskim.
4) Czas trwania filmu: około 5 minut (nie mniej niż 4 minuty 30 sekund, nie więcej niż 5 minut 30 sekund).
5) Celem głównym filmu jest promocja Uczelni oraz atrakcji Białegostoku i Podlasia.
6) Przeznaczenie filmu promocyjnego: wykorzystywanie podczas zagranicznych targów (na stoisku wystawienniczym), ale też podczas innych targów i bieżącej działalności promocyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni, do promocji Uczelni podczas konferencji, zjazdów, spotkań itp., do dystrybucji na płytach DVD / USB oraz promocji w mediach.

7) Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią opracowanie scenariusza oraz przygotowanie filmu. Zamawiający umożliwi kontakt z odpowiednimi przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
8) Film musi być nowoczesny, dynamiczny, czytelny i przystępny w odbiorze dla młodych ludzi, w szczególności kandydatów na studia, zawierający elementy uwzględniające specyfikę krajów azjatyckich. Powinien zachęcać obcokrajowców do podjęcia kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, ukazywać Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako uczelnię nowoczesną, posiadającą wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz infrastrukturę badawczo-dydaktyczną, otwartą na świat, zapewniającą dobre warunki do studiowania, dbającą o komfort studiujących tu osób z różnych krajów świata, promującą wielokulturowość.
9) Oprócz promowania oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, film musi również pokazywać atrakcje miasta i regionu, potencjał Białegostoku jako miasta nowoczesnego, rozwijającego się, dającego dobre perspektywy zawodowe, jak też pokazać ofertę kulturalną, sportową, rozrywkową, perspektywy otrzymania pracy i rozwoju zawodowego.
10) Zdjęcia do filmu muszą się odbywać również w najbardziej atrakcyjnych i znanych miejscach Podlasia, takich jak Pojezierze Augustowskie, Suwalszczyzna, Białowieża, Tykocin, Supraśl, i inne.
11) Film będzie wykonany w standardzie Full HD, w rozdzielczości 1920 x 1080 lub zbliżonej.
Wykonawca nagra film z użyciem profesjonalnego sprzętu w standardach TV-audio-video (kamera co najmniej w standardzie Full HD). Użyty sprzęt musi zapewnić osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, świetlnych i technicznych. Film musi być przygotowany w formie umożliwiającej zarówno całościową emisję, jak również wykorzystanie jego fragmentów (w podziale na 3 lub 4 krótsze części), które mogą być wyświetlane osobno.
12) W filmie będą występować przedstawiciele społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: przedstawiciele władz Uczelni i władz dziekańskich, nauczyciele akademiccy, studenci, w szczególności studenci zagraniczni, zagraniczni absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pracownicy szpitali.
13) Zamawiający zapewni dostęp do obiektów i pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz szpitali uniwersyteckich jak również zagwarantuje możliwość kontaktu w celu przeprowadzenia nagrań do filmu z przedstawicielami społeczności akademickiej UMB.
14) Miejsca plenerów: budynki, pomieszczenia, sale wykładowe i ćwiczeniowe, laboratoria UMB, kampus UMB, Pałac Branickich w Białymstoku (główna siedziba UMB), najbardziej rozpoznawalne i reprezentacyjne miejsca Białegostoku najbardziej atrakcyjne miejsca Podlasia, miejsca obrazujące perspektywy pracy w Białymstoku (nowoczesne biurowce, przestrzenie biurowe, parki technologiczne, laboratoria, obiekty użyteczności publicznej itp.).
Miejsca plenerów, w tym zdjęcia do filmu muszą odbyć się:
- na terenie całego kampusu UMB, wliczając w to Pałac Branickich, Ogród Pałacu Branickich, sale dydaktyczne, laboratoria, Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Dziecięcy Uniwersytecki Szpital Kliniczny,
- w co najmniej 7 różnych miejscach Białegostoku (przykładowo: Rynek Kościuszki, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Lipowa, obszary biurowe),

- w co najmniej 4 najbardziej atrakcyjnych miejscach Podlasia, znajdujących się poza Białymstokiem, na terenie woj. podlaskiego, wskazanych przez Zamawiającego (przykładowo: Suwalszczyzna, Białowieża, Supraśl, Pojezierze Augustowskie).
15) Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora, który będzie komentować treść nagrania w języku angielskim. Wykonawca musi udostępnić trzy głosy lektora do akceptacji Zamawiającego. Treść (transkrypcja) komentarza zostanie uzgodniona w trybie roboczym z Zamawiającym.
16) Udźwiękowienie, w tym muzykę do filmu zapewni Wykonawca. Dźwięk: minimum stereo 2.0.
17) Po stronie Wykonawcy będzie leżało uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń, w tym niezbędnych zgód na kręcenie filmu w przestrzeni publicznej oraz zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.
18) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranych fragmentów muzycznych do produkcji filmu promocyjnego.
19) Ewentualny udział statystów zapewnia Wykonawca.
20) Produkcja filmu promocyjnego będzie się odbywać z wykorzystaniem wysokiej jakości profesjonalnego sprzętu. W ramach wykonywania usługi, Wykonawca zapewni montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację.
21) Dojazdy do miejsc realizacji filmu leżą w zakresie Wykonawcy.
22) Scenariusz i koncepcja filmu będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże scenariusz do akceptacji Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji, które umożliwią opracowanie scenariusza i przygotowanie filmu.
23) Film będzie realizowany wiosną 2020 r. (przewidywany okres: maj 2020 r.). Termin zostanie ustalony w trybie roboczym, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Od momentu zakończenia nagrywania materiałów do filmu, Wykonawca ma 21 dni na przekazanie zmontowanego filmu do akceptacji.
24) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zmontowany film promocyjny do akceptacji. Przedstawiciel Zamawiającego dokona akceptacji filmu promocyjnego w terminie 3 dni roboczych od przekazania filmu promocyjnego lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca naniesie zmiany do filmu promocyjnego zgodnie z uwagami Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. Informacje na temat wymaganych poprawień zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie pisemnej (np. poprzez e-mail).
25) Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże linki, pod którymi można obejrzeć dotychczas wykonane realizacje lub poda informacje, w jaki sposób Zamawiający może obejrzeć filmy promocyjne dotychczas zrealizowane przez Wykonawcę.
26) Wnioskodawca oddeleguje do wykonywania zadań w ramach realizacji umowy osobę (osoby) posiadającą /-ce odpowiednie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przygotowaniem filmów promocyjnych. Wnioskodawca w formularzu ofertowym powinien podać imię i nazwisko tej osoby / osób, wraz z przedstawieniem informacji na temat kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W przypadku, jeśli Wykonawca oddeleguje więcej niż jedną osobę, każda z tych osób powinna posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z zakresem, który będzie ona wykonywać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

27) Sposób przekazania: materiał zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na 10 płytach DVD. Format pliku powinien umożliwiać proste odtworzenie na komputerach PC i Mac.
28) W ramach przygotowywania filmu Zamawiający przewiduje co najmniej dwa spotkania z Wykonawcą, których celem będzie zapoznanie się z postępem prac w nagrywaniu filmu i zgłoszenie ewentualnych uwag i poprawek, które Wykonawca będzie zobowiązany nanieść w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni.
29) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
30) Wykonawca podpisze umowę z Zamawiającym, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
31) W ramach usługi Wykonawca przeniesie na zamawiającego prawa autorskie i prawa pokrewne do materiału promocyjnego na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. na płycie DVD, pendrive;
- wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i / lub multimedialnej;
- publicznego udostępniania materiałów, w tym w Internecie;
- publicznego odtwarzania;
- użyczania;
- nadawania za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej;
- równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych.
Przeniesienie praw autorskich nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie.
32) Jedna z plansz filmu będzie zawierać informację o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Promocja Zagraniczna, wraz z wymaganymi logotypami. W trakcie wyświetlania tej planszy powinien zostać odczytany przez lektora tekst o dofinansowaniu projektu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna. Wymagane logotypy, tekst oraz informację jaka powinna zostać odczytana w trakcie filmu promocyjnego Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy.
33) Wykonawca zapewni bezpieczeństwo realizacji filmu w zakresie BHP i PPOŻ podczas nagrań oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie.

II. Kryteria wyboru ofert

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

Cena przedmiotu zamówienia – 60%.

Doświadczenie Wykonawcy – 40%.

2. Kryteria oceny:

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
- Cena oferty – max. liczba – 60 pkt
- Doświadczenie wykonawcy: liczba zrealizowanych usług w zakresie przygotowania filmów promocyjnych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Realizacje wskazane w ramach minimalnego doświadczenia wykonawcy nie będą punktowane. W ramach kryterium doświadczenie, punktowane będą jedynie realizacje filmów promocyjnych przekraczające minimalną ilość realizacji, określoną w IV – Wymagania stawiane Wykonawcy. Max. liczba – 40 pkt.
2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację zamówienia. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 60
- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów.
3) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie wykonawcy”.
- W kryterium „Doświadczenie wykonawcy” ocena zostanie dokonana na podstawie liczby przygotowanych filmów promocyjnych na potrzeby instytucji publicznych/niepublicznych lub średnich i dużych przedsiębiorstw prywatnych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
- Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
zero lub jeden film promocyjny: 0 punktów
dwa filmy promocyjne: 10 punktów
trzy – cztery filmy promocyjne: 20 punktów
pięć – sześć filmów promocyjnych: 30 punktów
siedem i więcej filmów promocyjnych: 40 punktów.

W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) liczbę i wykaz przygotowanych filmów promocyjnych na potrzeby instytucji publicznych/niepublicznych lub średnich i dużych przedsiębiorstw prywatnych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

III. Termin wykonania zamówienia:

31 lipca 2020 r.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej;
- dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przygotowaniem filmów promocyjnych;
- posiadanie doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej 3 usług w zakresie przygotowania filmów promocyjnych. Każda ze zrealizowanych usług w ramach doświadczenia Wykonawcy musi być wykonana w sposób należyty i terminowy. Wnioskodawca powinien przedstawić odpowiednie referencje lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia.

V. Składanie ofert

1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, pokój nr 205 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

dr Tomasz Maliszewski

Telefon kontaktowy:

tel. 85 686 52 21, e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- dokumenty poświadczające, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 usługi w zakresie przygotowania filmu promocyjnego;

- dokumenty poświadczające doświadczenie w realizacji filmów promocyjnych punktowane w ramach kryterium oceny „Doświadczenie wykonawcy”;

Zamawiający wymaga również przedstawienia kopii zaświadczeń / referencji, potwierdzających, że każda z ww. usług została wykonana w sposób należyty i terminowy (referencje, opinie Zamawiających).

- dokument przedstawiający doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje osoby (osób), która/-e zostanie/-ą oddelegowana/-e do realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca powinien przedłożyć co najmniej trzy przykładowe wykonane realizacje, o k™órych mowa w pkt. 4, w postaci nośników z nagraniami filmów lub wskazać link do miejsca, gdzie film można obejrzeć.

4. Termin składania ofert (data i godzina):

17 stycznia 2020 r. (piątek), godz. 15.00. Oferty mogą zostać przesłane pocztą lub złożone osobiście. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

5. Miejsce:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna.

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Przygotowanie filmu promocyjnego –

zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/21/2019/TM. Nie otwierać przed 17 stycznia 2020 r., godz. 15.00”.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
- do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;
- do zmiany zakresu postępowania;
- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
- Załącznik nr 2 – wzór umowy;
- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
- Załącznik nr 4 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-07-31
2. Okres: 
2020-01-20 - 2020-07-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, pokój nr 205 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

dr Tomasz Maliszewski

Telefon kontaktowy:

tel. 85 686 52 21, e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
205
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy: 
85 686 52 21
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- dokumenty poświadczające, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 usługi w zakresie przygotowania filmu promocyjnego;

- dokumenty poświadczające doświadczenie w realizacji filmów promocyjnych punktowane w ramach kryterium oceny „Doświadczenie wykonawcy”;

Zamawiający wymaga również przedstawienia kopii zaświadczeń / referencji, potwierdzających, że każda z ww. usług została wykonana w sposób należyty i terminowy (referencje, opinie Zamawiających).

- dokument przedstawiający doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje osoby (osób), która/-e zostanie/-ą oddelegowana/-e do realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca powinien przedłożyć co najmniej trzy przykładowe wykonane realizacje, o k™órych mowa w pkt. 4, w postaci nośników z nagraniami filmów lub wskazać link do miejsca, gdzie film można obejrzeć.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-01-17 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Oferty mogą zostać przesłane pocztą lub złożone osobiście. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 5. Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Przygotowanie filmu promocyjnego – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/21/2019/TM. Nie otwierać przed 17 stycznia 2020 r., godz. 15.00”. Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie,
  • do zmiany zakresu postępowania,
  • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_-_film_promocyjny.doc403.5 KB
wzor_umowy_film_promocyjny.doc127 KB
formularz_ofertowy_-_film_promocyjny.doc93 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc77.5 KB
protokol_zdawczo-odbiorczy_film_promocyjny.doc354.5 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf173.31 KB