Przygotowanie i opracowanie wyceny technologii

Nr sprawy: 
ABTT-0606-PT57
Data (wystawienia): 
2019-03-12
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi przygotowania, opracowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego (Biuro Transferu Technologii) wyceny technologii - oznaczanie wrażliwości tkanek na insulinę pozwalającej na identyfikację insulinooporności i określanie predyspozycji do zaburzeń z nią związanych. Numery zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP P.422387 i P.422388 (nr ew. UMB PT-57 i PT-59).

Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do przygotowania i opracowania wyceny w formie raportu, zawierającego minimum:

 1. określenie wartości wynalazku,
 2. opis metodologii wykonania wyceny,
 3. analizę potencjału rynkowego wynalazku,
 4. analizę kosztów wdrożenia oraz zysków,
 5. ocenę rentowności wdrożenia,
 6. opis najbardziej opłacalnych ścieżek komercjalizacji do wyboru,
 7. sformułowanie wytycznych i weryfikacja przyjętych założeń w zakresie klauzul umownych w wybranym modelu komercjalizacji.

Wycena wynalazku powinna być dokonana w celu określenia ceny sprzedaży w przypadku zbycia i opłaty licencyjnej w przypadku zawarcia umowy licencyjnej, metodą dochodową w następujących wariantach:

 1. sprzedaż każdego patentu osobno,
 2. licencja wyłączna na terenie Polski każdego patentu osobno (z opłatą wstępną, opłaty roczne w ujęciu procentowym),
 3. licencja wyłączna na terenie Polski każdego patentu osobno (z opłatą wstępną, opłaty roczne w ujęciu kwotowym),
 4. licencja wyłączna bez ograniczeń terytorialnych każdego patentu osobno (z opłatą wstępną, opłaty roczne w ujęciu procentowym),
 5. licencja wyłączna bez ograniczeń terytorialnych każdego patentu osobno (z opłatą wstępną, opłaty roczne w ujęciu kwotowym),
 6. licencja wyłączna na terenie Polski obydwu patentów łącznie (z opłatą wstępną, opłaty roczne w ujęciu procentowym),
 7. licencja wyłączna na terenie Polski obydwu patentów łącznie (z opłatą wstępną, opłaty roczne w ujęciu kwotowym),
 8. licencja wyłączna bez ograniczeń terytorialnych obydwu patentów łącznie (z opłatą wstępną, opłaty roczne w ujęciu procentowym),
 9. licencja wyłączna bez ograniczeń terytorialnych obydwu patentów łącznie (z opłatą wstępną, opłaty roczne w ujęciu kwotowym),

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Wyniki wyceny muszą mieć formę raportu w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie .docx i .pdf) zawierającego dokładny opis metody wraz z opisem przygotowania, dokonanych obliczeń.
 3. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena netto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, uczestniczącą/ymi w wykonaniu zamówienia spełniającymi łącznie następujące warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia:
  1. posiada/ją wyższe wykształcenie w dziedzinie związanej z przedmiotem zamówienia,
  2. posiada/ją co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii,
  3. posiada/ją doświadczenie w zakresie zamówienia, polegające na tym, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wyznaczonym ostatecznym terminem składania ofert (w ramach przedmiotowego zaproszenia) – osoba/y ta/te dla dowolnych podmiotów wykonała/y (świadczyła) usługi:
   1. co najmniej trzy usługi wyceny technologii, wynalazków lub know how,
   2. dla co najmniej pięciu technologii, wynalazków lub know how – ocenę potencjału ekonomicznego (komercyjnego),
   3. dla co najmniej pięciu technologii, wynalazków lub know how – opracowanie strategii komercjalizacji.
 5. Wykonawca musi przedstawić potwierdzenia odbioru przez zleceniodawcę min. 3 wcześniej wykonanych ekspertyz w dziedzinie biotechnologii lub medycyny.
 6. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 8. Wykonawca musi zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie.

 1. Kryteria oceny ofert
  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1. Cena - 80 pkt.
   2. Doświadczenie – 20 pkt
  2. Sposób oceny ofert:

   Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:
   C = (najniższa cena netto z badanych ofert/cena netto oferty badanej) x 80 pkt

   Kryterium nr 2 – Doświadczenie – punkty przyznane zostaną za wykazane doświadczenie w wykonaniu wycen odpowiednio:

   1. do 5 wycen – 5 pkt
   2. 6-10 wycen – 10 pkt
   3. 11-15 wycen – 15 pkt
   4. 16 i więcej wycen – 20 pkt
  3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny netto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
  4. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (zał. 1) doświadczenie jakie posiada wskazując na liczbę wykonanych do czasu złożenia oferty wycen technologii, wynalazków i know-how.
  5. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

  1. Składanie ofert

  Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail btt@umb.edu.pl

  Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-04-22
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

 • Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail btt@umb.edu.pl
 • Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
Dział: 
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju: 
99
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 5122
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 
 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami:
  • wykaz wykonanych wycen wraz z potwierdzeniami odbioru,
  • wykaz wymaganego personelu wraz z opisem doświadczenia.
 2. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
 3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-22 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Biuro Transferu Technologii
Pokój numer: 
btt@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_do_oferty.doc28.5 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc33 KB
abtt-0606-pt57-_rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf219.18 KB