Przeprowadzenie warsztatów z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestorom

Nr sprawy: 
ABOWITT-0601-II+/2017/03
Data (wystawienia): 
2017-11-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestorom

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Warsztaty składają się z III części:
• I część (4 godziny lekcyjne):

 • Schemat wystąpienia typu Elevator Pitch: zawartość poszczególnych slajdów, sposób prezentacji
 • Dobre praktyki w zakresie prezentacji i sesji pytań
 • Przykład dobrego wystąpienia typu Elevator Pitch
 • Ćwiczenia w przygotowaniu wstępnej wersji prezentacji uczestników warsztatów

• II część

 • Indywidulne wsparcie uczestników warsztatów w przygotowaniu finalnej wersji prezentacji

• III część (4 godziny lekcyjne):

 • Warsztaty z wygłoszenia prezentacji typu Elevator Pitch Demo: próbne prezentacje z sesją pytań przed trenerami i gośćmi zewnętrznym; indywidualne uwagi trenerów po prezentacjach

Termin warsztatów: 6.12.2017-6.02.2018 r. z możliwością przedłużenia do 31.03.2018 r., 2 dni warsztatów po 4 godziny lekcyjne oraz konsultacje z uczestnikami warsztatów

Miejsce szkolenia: Białystok

Zleceniobiorca dodatkowo przygotuje oraz przekaże materiały dydaktyczne Zamawiającemu
oraz uczestnikom warsztatów.

Zamawiający zapewni salę z możliwością pracy zespołowej, projektor oraz dostęp do Internetu.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

• Trenerzy powinni mieć doświadczenie w przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji typu Elevator Pitch w języku angielskim, na co najmniej jednym wydarzeniu o randze międzynarodowej w fazie finałowej konkursu wystąpień tego typu. Forma poświadczenia doświadczenia:

 • link/linki do filmu z prezentacją wygłoszoną w czasie konkursu lub
 • link do strony/stron internetowej/internetowych wydarzeni/wydarzeń, z której/których wynika udział trenerów w konkursie w fazie finałowej lub
 • zaświadczenie/zaświadczenia o zdobytym doświadczeniu potwierdzone przez organizatora wydarzenia/wydarzeń.

• Trenerzy powinni mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów ze środowiskiem akademickim. Forma poświadczenia doświadczenia:

 • oświadczenie o zatrudnieniu na uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego przez okres co najmniej 3 lat lub
 • zaświadczenie o wykonaniu co najmniej jednej usługi szkoleniowej dla pracowników naukowo-dydaktycznych lub naukowych.

• Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi, w szczególności wynagrodzenie, koszty materiałów dydaktycznych oraz zakwaterowania, wyżywienia i diet podczas szkolenia,
• Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dodatkowo każdy podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien:
• zapewnić stały, osobisty, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie

5. Kryteria oceny ofert.
W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
najniższa cena – 100% – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2017-12-06 - 2018-02-06
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 22
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

• kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
• niezbędne dokumenty poświadczające doświadczenie w przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji typu Elevator Pitch w języku angielskim oraz w prowadzeniu zajęć/warsztatów ze środowiskiem akademickim,
• oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-11-21 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 21.11.2017, godz. 12:00 na adres e-mail: bowitt@umb.edu.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_do_oferty.docx85.25 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.docx84.77 KB
2017.11.21_rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf212.09 KB