Przeprowadzenie warsztatów z obsługi CAD-CAM, dla studentów UMB w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III

Nr sprawy: 
1/PRK/US/2017
Data (wystawienia): 
2017-02-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z obsługi CAD CAM w ramach:
Modułu I
1. Realizowany w siedzibie UMB.
2. Obejmujący 6 godzin warsztatów dla każdej z dwóch grup 20 osobowych.
3. Liczebność każdej z grup może zostać zmieniona o maksymalnie +/- 2 osoby i zostanie podana dla Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.
4. Zajęcia obejmują zaprojektowanie prototypu odbudowy protetycznej 14 punktowego mostu na 4 implantach z dziąsłem, umiejętność wykonania prostej korony protetycznej w technologii CAD-CAM, wykonanie mostu protetycznego, wykonanie uzupełnienia protetycznego na implancie.
5. Warsztaty przeprowadzone z wykorzystaniem posiadanego przez UMB zestawu CAD CAM składającego się ze skanera, podstawy do skanera, stolika dającego możliwość skanowania modeli w zwarciu centralnym, frezarki oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem sterującym, typ M1, model M1 Heavy Wet.

Modułu II
1. Realizowany w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej Wykonawcy.
2. Obejmujący 16 godzin zajęć dla każdej z czterech grup około 10 osobowych.
3. Liczebność każdej z grup może zostać zmieniona o maksymalnie +/- 2 osoby i zostanie podana dla Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.
4. Zakres tematyczny obejmuje wykonanie przez studentów zaawansowanej pracy protetycznej w technologii CAD-CAM, wykonanie poszczególnych etapów pracy (skanowanie, modelowanie, frezowanie, obróbka końcowa) mostów okluzyjnie przykręcanych, prace z dziąsłem, prace na wielu implantach, szyny zgryzowe, prace z wirtualnym artykulatorem, umiejętność analizy jakości wykonanej przez siebie pracy.
5. Każdy uczestnik zajęć powinien mieć możliwość samodzielnego wykonania prac protetycznych objętych tematyką warsztatów.

II. Cel główny warsztatów: Podniesienie kwalifikacji uczestników projektu z zakresu obsługi systemu CAD-CAM.

III. Cele szczegółowe warsztatów:
- Praktyczna nauka zawodu protetyka,
- Zasady pracy za pomocą systemu CAD-CAM,
- Praktyczne zasady korzystania z systemu,
- Nabycie kompetencji informatycznych z zakresu obsługi systemu CAD-CAM,
- Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych zakresie komunikacji i pracy w zespole.

IV. Sposób realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zapewni możliwość odbycia każdemu uczestnikowi 16 godzin warsztatów (moduł II) i 8 godzinnej wizyty studyjnej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę oraz 6 godzinnych zajęć w siedzibie UMB (moduł I). Wizyta studyjna odbędzie się bezpośrednio dzień po zakończeniu warsztatów z modułu II. Wizyta studyjna jest elementem dodatkowym, nie generującym dodatkowych opłat.
2. Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie studentów z działalnością podmiotu prowadzącego warsztaty, umożliwienie obserwacji i wymiany doświadczeń w zakresie technologii i rozwiązań protetycznych, możliwość kompleksowej obserwacji technologii CAD-CAM od momentu pozyskiwania surowców do ich przetwarzania i przygotowania jako materiału protetycznego, aż do aspektu tworzenia i realizacji koncepcji technologicznych i zastosowania technologii komputerowych w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Celem wizyty będzie dodatkowo kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie komunikacji i pracy w zespole.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego programu warsztatów na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
4. Całość zajęć ma się odbywać w języku polskim lub angielskim.
5. Warsztaty muszą być prowadzone przez co najmniej 1 trenera.
6. Każdy uczestnik zajęć otrzyma od Wykonawcy certyfikat o ukończeniu warsztatów oraz zaświadczenie o udziale w wizycie studyjnej.
7. Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne w formie drukowanej. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz nazwą projektu które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową). Wersja elektroniczna materiałów w formacie PDF zostanie przekazana Zamawiającemu na nośniku USB.
8. Wykonawca zapewnia salę oraz sprzęt potrzebny do realizacji warsztatów realizowanych w Module II.

V. Miejsce realizacji zamówienia:
1. Moduł I – siedziba UMB
2. Moduł II – lokalizacja wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (nazwa i adres)
3. Wizyta studyjna - lokalizacja wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (nazwa i adres)

VI. Termin realizacji zamówienia:
1. Moduł I – maj/czerwiec 2017r, dokładny termin zostanie ustalony przez Zamawiającego co najmniej 7 dni przed terminem warsztatów dla pierwszej grupy
2. Moduł II –1 grupa – 19-20.04.2107, 2 grupa -26-27.04.2017, 3 grupa – 02-03.05.2017, 4 grupa- 22-23.05.2017
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć w uzgodnieniu z Wykonawcą.
VII. Planowana liczba uczestników: maksymalnie 40 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

VIII. Wymagania wobec wykonawcy:
1. Posiadanie uprawnień do wydawania międzynarodowego certyfikatu z obsługi CAD-CAM.
2. Prowadzenie warsztatów przez co najmniej 1 trenera posiadającego wykształcenie wyższe lub certyfikaty umożliwiające prowadzenie warsztatów oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu oprogramowania CAD-CAM.
3. W module I: Prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM posiadanego przez UMB, składającego się ze skanera, podstawy do skanera, stolika dającego możliwość skanowania modeli w zwarciu centralnym, frezarki oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem sterującym, typ M1, model M1 Heavy Wet.
4. W module II: Dysponowanie zapleczem infrastrukturalnym umożliwiającym przeprowadzenie warsztatów dla co najmniej 10 uczestników na stanowiskach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie sterujące do zestawu CAD-CAM, który powinien składać się ze skanera, podstawy do skanera, stolika dającego możliwość skanowania modeli w zwarciu centralnym, frezarki.

Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenie.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
- cena brutto za wykonanie zamówienia – 60%,

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi dodatkowo cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na 1 uczestnika (40 studentów) oraz w podziale na koszt realizacji modułu I oraz modułu II.
Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę studentów biorących udział w warsztatach.
- liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/zajęć z zakresu obsługi systemu CAD-CAM – 40%
0 warsztatów – 0 pkt
1 warsztatów – 10 pkt
2 warsztaty – 20 pkt
3 warsztaty – 30 pkt
4 warsztaty i więcej – 40 pkt

Pod pojęciem „Liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/zajęć” rozumie się doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu warsztatów/szkoleń/zajęć z zakresu obsługi systemu CAD-CAM. Liczbę przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/zajęć należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/zajęć,
Zamawiający przyjmie, że Szkoleniowiec nie przeprowadził żadnego i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

X. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena brutto za wykonanie zamówienia (CZ) – 60%
- liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/zajęć z zakresu obsługi systemu CAD-CAM (DW) – 40%

2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Ilość punktów CZ, jaka otrzyma rozpatrywana i oceniania oferta w kryterium „cena brutto za wykonanie zamówienia”, zostanie wyznaczona wg. wzoru:
CZ = (CN/CR) x 60
Gdzie:
CN – najniższa cena za realizację warsztatów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta wg. kryterium cena – 60 %

4. Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/zajęć z zakresu obsługi systemu CAD/CAM” zostanie przyznana w następujący sposób:
0 warsztatów – 0 pkt
1 warsztatów – 10 pkt
2 warsztaty – 20 pkt
3 warsztaty – 30 pkt
4 warsztaty i więcej – 40 pkt

5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczona wg wzoru:

P = CZ + DZ

XI. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Moduł I – maj/czerwiec 2017r, dokładny termin zostanie ustalony przez Zamawiającego co najmniej 7 dni przed terminem warsztatów dla pierwszej grupy 2. Moduł II –1 grupa – 19-20.04.2107, 2 grupa -26-27.04.2017, 3 grupa – 02-03.05.2017, 4 grupa- 22-23.05.2017
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
ul. J. Kilińskiego 1
15-087 Białystok

Dział: 
Projektów Pomocowych UMB
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Urszula Sadowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 22
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-02-09 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
ul. J. Kilińskiego 1; 15-087 Białystok; Kancelaria Ogólna; z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr 1/PRK/US/2017. Nie otwierać przed 10.02.2017"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
rozstrzygniecie_zapytania_nr_1_prk_us_2017.pdf102.67 KB
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc115.5 KB
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf358.17 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc103.5 KB
zalacznik_nr_4_umowa_warsztaty_cad_cam.pdf396.21 KB