Przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej

Nr sprawy: 
ABOWITT-0601-II+/2017/01
Data (wystawienia): 
2017-05-10
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej:
• Termin szkolenia: 7-8.06.2017 r., 2 dni po 6 godzin zegarowych,
• Miejsce szkolenia: Białystok,
• Liczba szkolonych osób: do 10,
• Szkolenie obejmuje przedstawienie metod: dochodowej i rynkowej,
• Min. połowa szkolenia zostanie przeznaczona na zajęcia praktyczne,
• Wykonawca zapewni certyfikat dla uczestników po skończonym szkoleniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

• Wykonawca musi przedstawić, że przeprowadził wcześniej min. 5 szkoleń z zakresu wyceny technologii i własności intelektualnej.
• Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi, w szczególności wynagrodzenie, koszty materiałów szkoleniowych oraz zakwaterowania, wyżywienia i diet podczas szkolenia.
• Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dodatkowo każdy podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien:
• zapewnić stały, osobisty, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie

5. Kryteria oceny ofert.
W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
najniższa cena – 100% – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2017-06-07 - 2017-06-08
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy: 
85 686 5122
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

• kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
• wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu wyceny technologii i własności intelektualnej,
• oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-05-17 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 17.05.2017, godz. 12:00 na adres e-mail: bowitt@umb.edu.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_do_oferty.docx85.25 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.docx84.77 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf505.29 KB