Przeprowadzenie szkolenia „Trychologia medyczna dla kosmetologów”.

Nr sprawy: 
AZP.25.4.33.2020
Data (wystawienia): 
2020-11-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa szkolenia:
„Trychologia medyczna dla kosmetologów”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Trychologia medyczna dla kosmetologów”. Część teoretyczna szkoleń odbędzie się w salach zapewnionych przez Zamawiającego; część praktyczna, w salach zapewnionych przez Wykonawcę. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Dokładny opis tematyki szkolenia:
Szkolenie prowadzone będzie dla studentów kosmetologii na poziomie dostosowanym do ich potrzeb. Celem warsztatów będzie zdobycie aktualnej wiedzy na temat trychologii oraz nabycie kompetencji umożliwiających pracę z kamerą trychologiczną. Szkolenie podwyższy zawodowe umiejętności praktyczne z kosmetologii specjalistycznej.
Tematyka szkolenia:
Wprowadzenie do trychologii. Trychologia kosmetyczna i medyczna. Rola trychologa w prowadzeniu terapii. Zasady efektywnej współpracy trychologa i lekarza. Przegląd metod leczenia łysienia. Metody farmakologiczne. Środki aplikowane zewnętrznie. Terapie iniekcyjne – karboksyterapia. Terapie iniekcyjne – mezoterapie. Terapie iniekcyjne – mezoterapia peptydowa. Terapie iniekcyjne – osocze bogatopłytkowe, fibryna bogatopłytkowa. Terapie oparte o komórki macierzyste. Terapie laserowe. Suplementy i kosmeceutyki. Przeszczepy włosów – przegląd metod, historia. Implantacja sztucznych włosów. Szczegółowy przebieg zabiegu transplantacji. Dalsze kierunki rozwoju transplantacji włosów. Urządzenia i wyposażenie w praktycznym prowadzeniu terapii łysienia. Praca z kamerą trychologiczną. Zasady diagnostyki, kwestionariusz wywiadu trychologicznego.

Sposób realizacji szkolenia:
Szkolenie warsztatowe, składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.
W celu oceny podniesienia poziomu wiedzy oraz nabycia kompetencji przez studentów przeprowadzone zostaną testy kontrolne wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (wstępny i kończący) przygotowane, przeprowadzone i sprawdzone przez firmę organizującą szkolenie. Firma przekaże wyniki i porównanie testów początkowych i końcowych zamawiającemu. Po uzyskaniu przez uczestnika szkolenia przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym firma zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia/certyfikatu firmowego podpisanego przez prowadzącego szkolenie lub odpowiednie organy reprezentujące firmę. Wskazane testy stanowią element procesu weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia.
Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne, które uwzględnią stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
Wykonawca na pierwszych zajęciach szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do jego realizacji.
W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania we współpracy z Zamawiającym planu ramowego szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia oraz harmonogramu szkolenia.
Wykonawca przygotowuje, gromadzi i przekazuje Zamawiającemu oryginały list obecności, przygotowane na szablonie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji szkolenia.
Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu, w ciągu 7 dni po zakończonym szkoleniu:
oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
kserokopie wszystkich zaświadczeń/certyfikatów firmowych wydanych uczestnikom,
oryginał potwierdzenia odbioru zaświadczeń/certyfikatów w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
protokoły przekazania materiałów szkoleniowych,
kserokopie dzienników zajęć,
testy wstępne i końcowe uczestników wraz z porównaniem testów.
Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

Miejsce szkolenia: Szkolenie teoretyczne realizowane będzie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), natomiast część praktyczna odbędzie się w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę.

Planowany termin realizacji szkolenia: Usługa będzie realizowana w okresie 11.2020-06.2021. Szkolenie może być realizowane również w weekendy. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
Szkolenie zrealizowane zostanie w roku akademickim 2020/21, w okresie 11.2020-06.2021.
Zamawiający planuje zorganizowanie szkolenia dla 15 osób, w podziale na grupy:
1 grupa 15-osobowa dla części teoretycznej (wykładowej),
3 grupy 5-osobowe dla części praktycznej.
Wymiar godzinowy zajęć: 20 godz. lekcyjnych/ grupę teoretyczną + 12 godz. lekcyjnych/grupę praktyczną (w sumie 36 godz. lekcyjnych), łącznie 56 godz. lekcyjnych trwających po 45 min. każda w całym okresie realizacji usługi.
Godziny realizacji zajęć każdej grupy: Zamawiający zaplanuje wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia ze strony Wnioskodawcy godziny szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się do dnia 30 czerwca 2021 r. Nie przewiduje się możliwości odwołania zajęć.

Planowana liczba uczestników: 15 osób, studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kierunku Kosmetologia.

Wymagania wobec Wykonawcy: Wykonawca / osoba prowadząca szkolenie musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kosmetologii i/lub medycyny estetycznej i/lub w prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych w obszarze kosmetologii i/lub medycyny estetycznej w okresie ostatnich 10 lat. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena (PC) – 70%:
Cena (PC) obliczana według wzoru:

Cena=(cena oferty najniższej )/(cena oferty rozpatrywanej) x 70

70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za całość realizacji zamówienia.

Doświadczenie (PD) – 30% - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń w zakresie tematyki objętej szkoleniem w ciągu ostatnich 10 lat

Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone zajęcia/szkolenia w ilości od 1 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń wynosi 1, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10. Liczbę zajęć/szkoleń należy podać w pkt. 5 Formularza ofertowego.
Ilość punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD = (PR/PN) x 30

gdzie:
PR – liczba zajęć/szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba zajęć/szkoleń - 10
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługa będzie realizowana w okresie 11.2020-06.2021. Szkolenie może być realizowane również w weekendy. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Agata Kuryga, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 40, 85 748 56 27
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-11-17 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia ” „Trychologia medyczna dla kosmetologów”, sprawa nr AZP.25.4.33.2020 - Nie otwierać przed dniem 17.11.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_kosm_trychologia_medyczna_dla_kosmetologow.doc184 KB
zalacznik_nr_2__opz_trychologia_final.docx289.24 KB
zalacznik_nr_3_wzor_umowy_trychologia_final.docx224.61 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan-1.docx274.52 KB
zal._nr_3_do_umowy_umowa_powierzenia_danych_trychologia.docx279.9 KB
zalacznik_nr_3_do_umowy__upowaznienie_osoby_fizyczne.docx196.81 KB