Przeprowadzenie szkolenia „Technologie kształtowania sylwetki oraz ryzyka z nimi związane” w formie zdalnej, dla studentek/studentów kierunku Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nr sprawy: 
AZP.25.4.32.2020
Data (wystawienia): 
2020-11-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa szkolenia:
„Technologie wykorzystywane w zabiegach kształtowania sylwetki i ryzyka z nimi związane”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Technologie wykorzystywane w zabiegach kształtowania sylwetki i ryzyka z nimi związane” w formie zdalnej. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Dokładny opis tematyki szkolenia:
Szkolenie prowadzone będzie dla studentów kosmetologii na poziomie dostosowanym do ich potrzeb. Celem szkolenia będzie nabycie wiedzy z zakresu dostępnych technologii w kształtowaniu sylwetki, nabycia umiejętności doboru technologii kształtowania sylwetki w odniesieniu do płci i w odniesieniu do problemu kosmetycznego. Szkolenia podwyższy zawodowe umiejętności praktyczne z kosmetologii specjalistycznej.
Tematyka szkolenia:
Wprowadzenie do zagadnienia kształtowania sylwetki. Bilans energetyczny. Mikrobiota i jej znaczenie. Przegląd dostępnych technologii w kształtowaniu sylwetki. Specyfika: mężczyźni / kobiety. Wpływ wieku. Elektrostymulacja. Ultradźwięki, kawitacja ultradźwiękowa. Fala uderzeniowa. Lasery. Kriolipoliza. Endomasaż. Radiofrekwencja. Lipoliza iniekcyjna, karboksyterapia. Metody inwazyjne chirurgiczne (liposukcja). Specyficzne ryzyka związane ze stosowaniem poszczególnych technologii. Podsumowanie i próba rankingu skuteczności.

Sposób realizacji szkolenia:
Szkolenie warsztatowe realizowane będzie w formie zdalnej, na uzgodnionej w ciągu 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym platformie edukacyjnej.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji przy użyciu bezpłatnego komunikatora, który daje możliwość grupowego udostępniania ekranu. Komunikator musi być kompatybilny z przeglądarkami: Chrome, Opera, Edge, Firefox i Safari oraz dawać możliwość korzystania z niego poprzez laptopa, telefon lub tablet. Komunikator musi posiadać opcję prezentowania różnorodnych materiałów (m.in. odtwarzania nagrań audio, odtwarzania wideo, itp.).
Zajęcia będą odbywać się w czasie rzeczywistym (na żywo) – w ustalonych dniach i godzinach.
Uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji z osoba prowadzącą zajęcia w formie mailowej.
Uczestnicy będą otrzymywali dodatkowe materiały (materiały do pracy własnej, materiały do przygotowania się na poszczególne zajęcia itp.) drogą mailową.
W celu oceny podniesienia poziomu wiedzy oraz nabycia kompetencji przez studentów przeprowadzone zostaną testy kontrolne wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (wstępny i kończący) przygotowane, przeprowadzone i sprawdzone przez firmę organizującą szkolenie. Firma przekaże wyniki i porównanie testów początkowych i końcowych zamawiającemu. Po uzyskaniu przez uczestnika szkolenia przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym firma zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia/certyfikatu firmowego podpisanego przez prowadzącego szkolenie lub odpowiednie organy reprezentujące firmę. Wskazane testy stanowią element procesu weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia.
Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne, które uwzględnią stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed pierwszymi zajęciami szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do jego realizacji. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.
W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania we współpracy z Zamawiającym planu ramowego szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia oraz harmonogramu szkolenia.
Wykonawca uzupełnia, gromadzi i przekazuje Zamawiającemu listy obecności, przygotowane na szablonie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. Udział uczestnika w zajęciach będzie potwierdzany przez osobę prowadzącą zajęcia na podstawie obiektywnych danych, np. zdalnej obecności uczestnika na zajęciach prowadzonych w formie audiowizualnej, danych dotyczących logowania przypisanych loginom uczestników na platformie internetowej, itp.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia.
Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu, w ciągu 7 dni po zakończonym szkoleniu:
uzupełnione listy obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, podpisane przez prowadzącego szkolenie,
kserokopie wszystkich zaświadczeń/certyfikatów firmowych wydanych uczestnikom,
oświadczenie o przekazaniu materiałów szkoleniowych i potwierdzenia przekazania zaświadczeń/certyfikatów,
dzienniki zajęć,
wydrukowane testy wstępne i końcowe uczestników wraz z porównaniem testów.
Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

Planowany termin realizacji szkolenia: Usługa będzie realizowana w okresie 11.2020-06.2021. Szkolenie może być realizowane również w weekendy. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
Szkolenie zrealizowane zostanie w roku akademickim 2020/21, w okresie 11.2020-06.2021.
Zamawiający planuje zorganizowanie szkolenia dla 3 grup 16-osobowych, łącznie dla 48 osób.
Wymiar godzinowy zajęć: 10 godz. lekcyjnych/grupę, łącznie 30 godz. (3 grupy x 10 godz. lekcyjnych trwających po 45 min. każda) w całym okresie realizacji usługi.
Godziny realizacji zajęć każdej grupy: Zamawiający zaplanuje wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia ze strony Wnioskodawcy godziny szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się do dnia 30 czerwca 2021 r. Nie przewiduje się możliwości odwołania zajęć.

Planowana liczba uczestników: 48 osób, studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kierunku Kosmetologia.

Wymagania wobec Wykonawcy: Wykonawca / osoba prowadząca szkolenie musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kosmetologii i/lub medycyny estetycznej i/lub w prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych w obszarze kosmetologii i/lub medycyny estetycznej w okresie ostatnich 10 lat. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena (PC) – 70%:
Cena (PC) obliczana według wzoru:

Cena=(cena oferty najniższej )/(cena oferty rozpatrywanej) x 70

70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za całość realizacji zamówienia.

Doświadczenie (PD) – 30% - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń w zakresie tematyki objętej szkoleniem w ciągu ostatnich 10 lat

Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone zajęcia/szkolenia w ilości od 1 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń wynosi 1, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10. Liczbę zajęć/szkoleń należy podać w pkt. 5 Formularza ofertowego.
Ilość punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD = (PR/PN) x 30

gdzie:
PR – liczba zajęć/szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba zajęć/szkoleń - 10
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
IV. Planowany termin realizacji szkolenia: Usługa będzie realizowana w okresie 11.2020-06.2021. Szkolenie może być realizowane również w weekendy. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Agata Kuryga, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 40, 85 748 56 27
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-11-16 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia ” „Technologie wykorzystywane w zabiegach kształtowania sylwetki i ryzyka z nimi związane”, sprawa nr AZP.25.4.32.2020 - Nie otwierać przed dniem 16.11.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_kosm_technologie.doc184 KB
zalacznik_nr_2__opz_technologie_final.docx289.69 KB
zalacznik_nr_3_wzor_umowy_technologie_final.docx225.07 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx274.55 KB
zal._nr_3_do_umowy_umowa_powierzenia_danych_technologie.docx279.91 KB
zalacznik_nr_3_do_umowy__upowaznienie_osoby_fizyczne.docx196.79 KB