Przeprowadzenie szkolenia „Skanowanie wewnątrzustne” dedykowanego nauczycielom akademickich UMB

Nr sprawy: 
AZP.25.4.31.2020
Data (wystawienia): 
2020-08-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa szkolenia:

„Skanowanie wewnątrzustne”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Skanowanie wewnątrzustne” dedykowanego nauczycielom akademickich UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, wprowadzającego do zagadnień ze stomatologii cyfrowej w zakresie skanowania wewnątrzustnego. Szkolenie obejmie 10 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, a następnie wykonania propozycji zmian w druku 3D.

2) Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z procedurą skanowania wewnątrzustnego oraz musi objąć następujące zagadnienia:
a) Komunikacja pacjent-lekarz-laboratorium w stomatologii cyfrowej,
b) Prezentacje przypadków klinicznych - protokoły cyfrowe,
c) Prezentacja skanerów wewnątrzustnych – rodzaje,
d) Procedury kliniczne wykonania wycisku optycznego w zależności od rodzaju uzupełnienia protetycznego – jak przygotować podłoże protetyczne?,
e) Techniki skanowania,
f) Możliwości rejestracji zwarcia,
g) Problemy i błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania skanera,
h) Przygotowanie pliku do przesłania,
i) Praktyczne wykorzystanie skanera wewnątrzustnego przez uczestników szkolenia,
j) Nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
k) Projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny.

Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, a następnie wykonanie propozycji zmian w druku 3D.

III. Sposób realizacji szkolenia:

1) W szkoleniu uczestniczyć będą łącznie 22 osoby w podziale na dwie grupy szkoleniowe (2 grupy 11-osobowe). Każda z grup szkoleniowych zrealizuje pełną ścieżkę szkoleniową (10 godzin dydaktycznych).
Liczebność każdej z dwóch grup szkoleniowych może zostać pomniejszona o maksymalnie 1 osobę i zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2) Szkolenie dla każdej z dwóch grup szkoleniowych będzie trwać 10 godzin dydaktycznych (wykład - 3 godziny dydaktyczne, zajęcia warsztatowe – 7 godzin dydaktycznych). Zamawiającemu zależy, aby szkolenie dla obu grup odbyło się w następujących po sobie dniach (pierwszy dzień – szkolenie dla I grupy, 11 osób; drugi dzień – szkolenie dla II grupy, 11 osób).
3) Szkolenie odbędzie się w zapewnionym przez Wykonawcę miejscu (sala szkoleniowa, gabinet stomatologiczny) na terenie Polski.
4) W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu szkolenia.
5) Wykonawca, najpóźniej w dniu szkolenia, zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej, które będą niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zostaną wykorzystane do pracy dydaktycznej po jego zakończeniu.
6) Wykonawca zapewni sprzęt i materiały zużywalne potrzebne do przeprowadzenia szkolenia.
Niezbędny sprzęt i materiały to m. in.:
a) skaner wewnątrzustny z oprogramowaniem,
b) fantomy dydaktyczne wykorzystywane do nauki skanowania,
c) komputery z oprogramowaniem 3Shape Trios lub równoważnym,
d) unit stomatologiczny,
e) pozostałe akcesoria skanera 3D niezbędne do realizacji zagadnień teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem szkolenia.
7) Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
8) Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu (najpóźniej w 7 dni po zrealizowanym szkoleniu):
a) oryginał listy obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
b) oryginał listy odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.
c) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom,
d) oryginał listy odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
e) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej na pamięci przenośnej pendrive.

9) Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramie, listach odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, listach odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, materiałach szkoleniowych i innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

10) Wykonawca zapewni:
a) dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
b) przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
c) materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce szkolenia
W siedzibie Wykonawcy w Polsce

V. Planowany termin realizacji usługi:
Wrzesień-grudzień 2020 roku (termin może ulec wydłużeniu maksymalnie do lipca 2021 roku w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
10 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne – 7 godzin dydaktycznych) x dwie 11-osobowe grupy szkoleniowe

VII. Planowana liczba uczestników:
Zamówienie dotyczy szkolenia dla 22 osób (podzielonych na 2 grupy szkoleniowe 11-osobowe). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników. Liczebność każdej z dwóch grup szkoleniowych może zostać pomniejszona o maksymalnie 1 osobę i zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

3. Wymagania wobec Wykonawcy
a) minimum 2 zrealizowane przez Wykonawcę szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce do przedmiotu zamówienia,
b) zapewnienie trenerów posiadających:
• minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce
• minimum 5-miesięczne doświadczenie w skanowaniu wewnątrzustnym w praktyce
Wnioskodawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

4. Kryteria oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

1) Kryterium kwalifikacji dodatkowego doświadczenia zawodowego Wykonawcy - waga 60%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 60 pkt.)

W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia „Skanowanie wewnątrzustne” Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe w zakresie długości stażu w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce przez Wykonawcę w następujący sposób:

Doświadczenie Wykonawcy w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce (DW) – 60%

Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę miesięcy doświadczenia w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce w liczbie od 6 do 36 miesięcy, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba miesięcy doświadczenia w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce, wynosi 6 miesięcy, natomiast maksymalna liczba miesięcy doświadczenia uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 36 miesięcy.

Liczba punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce” zostanie wyznaczona wg wzoru:

DZ=(DR/DN) x 60

Gdzie:
DR – doświadczenie W oferty rozpatrywanej, w postaci liczby miesięcy doświadczenia Wykonawcy w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce.
DN – największe doświadczenie Wykonawcy, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby miesięcy doświadczenia w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „doświadczenie Wykonawcy w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce” – 60 %

Liczbę miesięcy doświadczenia Wykonawcy w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby miesięcy doświadczenia w stosowaniu skanowania wewnątrzustnego w praktyce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

1) cena -40%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 40 pkt.)

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 40
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
40– maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 40%”

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika
• Cenę za całość zamówienia (22 uczestników)

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.
VIII. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1
Dział:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Dział Zamówień Publicznych

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Krypa-Olkowska, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy:
85 748 56 32, 85 748 56 27
e-mail:
magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl,
walentyna.horoszewska.@umb.edu.pl

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
- pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina):
2020-08-13 godz. 12:00

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia ”Skanowanie wewnątrzustne”, sprawa nr AZP.25.4.31.2020 - Nie otwierać przed dniem 13.08.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Wrzesień-grudzień 2020 roku (termin może ulec wydłużeniu maksymalnie do lipca 2021 roku w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Krypa-Olkowska, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 32, 85 748 56 27
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
- pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-08-13 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia ”Skanowanie wewnątrzustne”, sprawa nr AZP.25.4.31.2020 - Nie otwierać przed dniem 13.08.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pb_125.docx210.75 KB
zalacznik_nr_2_sopz_szkolenie_skanowanie_wewnatrzustne.docx291.88 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx270.8 KB
zalacznik_nr_4_wzor_umowy_pb_125.docx245.08 KB
zalaczniki_do_umowy_pb._125.docx206.03 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia_dot._szkolenia_-skanowanie_wewnatrzustne.docx271.65 KB