Przeprowadzenie szkolenia „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk” dedykowanego nauczycielom akademickim UMB

Nr sprawy: 
AZP.25.4.30.2020
Data (wystawienia): 
2020-07-31
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa szkolenia:
Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk. W programie szkolenia zostanie uwzględniony aspekt podniesienia kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie umiejętności konstruowania konspektów i scenariuszy zajęć praktycznych z wykorzystaniem ergonomii (praca na 4 i 6 rąk). Planowana liczba uczestników szkolenia to 10 osób.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Szkolenie „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk” dla nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzących zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, obejmujące 9 godzin dydaktycznych w formie teoretyczno-praktycznej.
2) Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
• Wprowadzenie do ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym
• Prawidłowa pozycja pacjenta i członków zespołu stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy asysty
• Strefy pracy i ich organizacja w pracy na 4 i 6 rąk
• Strefa transferowa i jej organizacja
• Zasady przekazywania narzędzi i materiałów w pracy na 4 i 6 rąk
• Aranżacja pola operacyjnego
• Zasady pracy na 4 ręce
• Zasady pracy na 6 rąk
• Praca w powiększeniu
• Wykorzystanie symulacji w nauczaniu ergonomii pracy na 4 i 6 rąk
• Konstruowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ergonomii pracy na 4 i 6 rąk

III. Sposób realizacji szkolenia:

1) Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 9 godz. dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe –8 godzin dydaktycznych). Szkolenie odbędzie się w miejscu zapewnionym przez Zamawiającego.
2) W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu szkolenia.
3) Wykonawca zapewni sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika.
Niezbędny sprzęt i materiały to m. in.:
a) drobne narzędzia ergonomiczne
b) lupy stomatologiczne
c) pozostałe akcesoria niezbędne do realizacji zagadnień teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem szkolenia
4) Wykonawca, najpóźniej w dniu szkolenia, zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przekazane na pamięci przenośnej pendrive, które będą niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zostaną wykorzystane do pracy dydaktycznej po jego zakończeniu.
5) Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
6) Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu w dniu szkolenia:
a) oryginał listy obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
b) oryginał listy odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.
c) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom,
d) oryginał listy odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
e) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przekazane na pamięci przenośnej pendrive.
7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków realizacji szkolenia, w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zgodnych zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w dacie szkolenia. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności zapewnienie uczestnikom koniecznych środków ochrony.
8) Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na liście obecności, harmonogramie, liście odbioru, zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, materiałach szkoleniowych i innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

9) Wykonawca zapewni:
a) dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
b) przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
c) materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce szkolenia:
W siedzibie Zamawiającego (Białystok, Polska)

V. Planowany termin realizacji usługi:
Wrzesień-listopad 2020 roku (termin może ulec wydłużeniu do sierpnia 2021 roku w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
Szkolenie jednodniowe, 9 godzin dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe – 8 godzin dydaktycznych).

VII. Planowana liczba uczestników:
Zamówienie dotyczy szkolenia dla dziesięciu osób, jednakże Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników o maksymalnie 1 osobę. Ostateczna liczebność grupy szkoleniowej zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

3. Wymagania wobec Wykonawcy:
a) minimum 2 zrealizowane przez Wykonawcę szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce do przedmiotu zamówienia,
b) zapewnienie trenera posiadającego:
• minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce
Wnioskodawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

4. Kryteria oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryteria kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób realizujących zamówienie - trenera - waga 40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 40 pkt

W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Ergonomia na 4 i 6 rąk Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe w zakresie długości stażu pracy (ponad wymagania podstawowe wobec trenera) w następujący sposób:
Doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii (DW) - 40%
Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii w liczbie od 3 do 10 lat, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba lat doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii, trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia, wynosi 3 lata, natomiast maksymalna liczba (lat w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii) uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10 lat.
Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium "doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w „przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii " zostanie wyznaczona wg wzoru:
DZ=(DR/DN) x 40
Gdzie:
DR - doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, oferty rozpatrywanej, w postaci liczby lat przeprowadzania szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii.
DN - największe doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby lat przeprowadzania szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii.
40 - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii - 40%
Liczbę lat doświadczenia trenerów w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby lat doświadczenia trenerów w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ergonomii w stomatologii, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenerów ww. doświadczenia.

2) Kryterium cena - waga 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 60 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 60

Gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
60– maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 60%”

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę za całość zamówienia (10 uczestników)
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Wrzesień-listopad 2020 roku (termin może ulec wydłużeniu do sierpnia 2021 roku w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Krypa-Olkowska, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 32, 85 748 56 27
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-08-19 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia ”Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”, sprawa nr AZP.25.4.30.2020 - Nie otwierać przed dniem 19.08.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc183.5 KB
zalacznik_nr_2_sopz_ergonomia_pracy_na_4_i_6_rak_pb_115_1.docx288.65 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx270.9 KB
zalacznik_nr_4_wzor_umowy_pb_115.docx241.34 KB
zalacznik_nr_3_do_umowy__umowa_powierzenia.docx207.55 KB
zalacznik_nr_3_do_umowy__upowaznienie_osoby_fizyczne.docx196.69 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia_dot._szkolenia_-ergonomia_pracy_na_4_i_6_rak.docx271.88 KB