Przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników (doradców zawodowych) Akademickiego Biura Karier

Nr sprawy: 
1/ZO/ABK/2016
Data (wystawienia): 
2016-10-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy Zamawiającego, 2-dniowego szkolenia przygotowującego do wsparcia studentów w zakresie skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy dla 2 pracowników (doradców zawodowych) Akademickiego Biura Karier. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.
Zakres metodologiczny szkolenia:
• definiowanie czynników decydujących o długofalowym sukcesie na rynku pracy (dopasowanie potencjału zawodowego do stanowiska pracy),
• nowoczesne metody poszukiwania zatrudnienia – budowanie strategii poruszania się po rynku pracy,
• tworzenie wartości dla pracodawcy – skuteczna prezentacja posiadanych kompetencji.

3. Kryteria oceny:
Zgodnie z pkt. VIII SOPZ - najniższa cena i doświadczenie trenera

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2016-11-30
3. Termin (słownie): 
trzydziesty listopada dwa tysiące szesnastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J.Kilińskiego 1, Biuro Karier

Dział: 
Biuro Karier
Numer pokoju: 
105
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Urszula Maksimiec, Anna Bielecka - Odyniec
Telefon kontaktowy: 
85 748 58 09
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej:
UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem „Szkolenie przygotowujące do wsparcia studentów w zakresie skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy dla 2 pracowników (doradców zawodowych) Akademickiego Biura Karier” nr 1/ZO/ABK/2016- Nie otwierać przed dniem 03.11.2016. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-11-03 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc158.5 KB
zalacznik_nr_2_-_sopz.pdf270.38 KB
zalacznik_nr_3_-_umowa.pdf342.23 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc151.5 KB
informacja_o_wyniku_postepowania.pdf234.15 KB