Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Szkoła tutorów akademickich

Nr sprawy: 
AZP/US/13/DWF-073/ZPU/1/3/2019
Data (wystawienia): 
2019-03-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu:

Szkoła tutorów akademickich
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym co najmniej doktora
Liczba godzin szkoleń: 384 godz. (64 godziny dla 1 grupy, 1 godzina - 45 minut)
Liczba osób: 72 osoby (6 grup 12 osobowych)

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia

Szkoła tutorów akademickich - głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami. Celem szkolenia będzie uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia dla jego uczestników będą: poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu, nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study) a także wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych, poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej, zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji. Szkolenia będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników.

III. Sposób realizacji szkolenia:

a. Szkoła tutorów akademickich - szkolenie powinno mieć formę interaktywnego warsztatu z elementami mini-wykładu prezentującego sprawdzoną i inspirującą wiedzę z zakresu metody tutoringu, dodatkowo wzbogacone o zagadnienia związane z motywacją oraz zarządzaniem projektami edukacyjnymi. Szkolenie powinno przewidywać wykorzystanie szeregu metod dydaktycznych w tym: metodę harvardzką - case study, pracę zespołową, praktyczne ćwiczenia (trening) oraz moderowaną dyskusję. Prowadzący powinni kłaść nacisk zarówno na przekazanie wiedzy i prowadzenie procesu nabywania umiejętności w częściach warsztatowych, jak również dbać o przestrzeń dla osobistej refleksji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie realizowanego programu.
b. Wykonawca przeprowadzi w każdej z grup szkoleniowych proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników kursu, składający się z następujących elementów:
• przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku kursu (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
• przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie kursu (ocena kompetencji na zakończenie kursu),
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, w odniesieniu do każdego uczestnika, w ciągu 14 dni od zakończenia każdej rocznej edycji kursów, raportu zawierającego:
- frekwencję wyrażoną w procentach,
- porównanie wyników testu końcowego i wstępnego, wraz z oryginałami tychże testów, w tym odniesienie się do wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnęli uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
• Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
c. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego planu ramowego szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia.
d. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Zamawiającemu nazwiska szkoleniowców, którzy poprowadzą szkolenie, wraz z informacją o spełnieniu wymagań określonych w pkt VIII, z założeniem, że nazwisko szkoleniowca/szkoleniowców zaplanowanego/zaplanowanych do prowadzenia zajęć w pierwszym roku podane zostaną w ofercie Wykonawcy.
e. Wykonawca na pierwszych zajęciach szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu, dokumentując ich przekazanie uczestnikom w protokole przekazania.
f. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
• oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego
• kserokopie wszystkich certyfikatów wydanych uczestnikom,
• oryginały listy odbioru certyfikatów w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
• protokoły przekazania materiałów szkoleniowych,
• kserokopie dzienników zajęć.
g. Działania informacyjno-promocyjne
Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
h. Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
i. Odwoływanie zajęć:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć przed zaplanowanymi zajęciami, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00, do odwołania zajęć upoważniona zostanie osoba, wskazana przez Zamawiającego,
• Wykonawcy przysługuje prawo odwołania zajęć tylko z ważnych podwodów i za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem że informacja o odwołanych zajęciach przekazana zostanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00. Zajęcia odwołane wydłużają realizację danego kursu w czasie lub odbywają się w nowym terminie ustalonym przez grupę szkoleniową w porozumieniu z prowadzącym.

IV. Miejsce szkolenia:
Szkolenie będzie realizowane w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego (UMB).
VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć (w całym okresie realizacji usługi – wszystkie edycje)

Liczba godzin szkoleń: 384 godz. (64 godziny dla 1 grupy, 1 godzina - 45 minut)

VII. Planowana liczba uczestników:

Liczba osób: 72 osoby ogółem (12 x 6 grup).

VIII. Wymagania wobec Wykonawcy:
1. Dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi:
-osoby prowadzące szkolenia powinny posiadać wykształcenie wyższe oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu tematycznych zajęć dydaktycznych z zakresu tutoringu akademickiego oraz technik prezentacji wykorzystywanych w nowoczesnej dydaktyce w okresie ostatnich 10 lat.

Wykonawca potwierdzi ww. wykształcenie i doświadczenie osób, którymi dysponuje, oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.
Uwaga: Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Zamawiającemu nazwiska szkoleniowców, którzy poprowadzą szkolenie, wraz z ponowną informacją o spełnieniu ww. wymagań, z założeniem, że nazwisko szkoleniowca/szkoleniowców zaplanowanego/zaplanowanych do prowadzenia zajęć w pierwszym roku podane zostaną w ofercie Wykonawcy.

2. Prowadzi co najmniej od 1 roku działalność szkoleniową w zakresie zagadnień tutoringu.
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie, składając oświadczenie na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

IX. Kryteria oceny:
1. Cena oferty (PC) : max 50 punktów

Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 50
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.

2. Okres prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie zagadnień tutoringu (PD):
• 1 rok: 0 punktów
• 2 lata: 10 punktów
• 3-4 lata: 30 punktów
• 5 i więcej lat: 50 punktów

Doświadczenie w latach należy podać w formularzu ofertowym.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda liczby lat doświadczenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca posiada doświadczenie w minimalnym zakresie i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

X. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80522000-9 – Seminaria szkoleniowe
80400000-8– Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
79951000-5 – Usługi w zakresie organizowania seminariów

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
V. Planowany termin realizacji szkolenia: • w (roku kalendarzowym) 2019 - 24 osoby (2 grupy) a) 1 grupa: kwiecień - lipiec 2019 b) 2 grupa: wrzesień, październik, listopad 2019 lub październik, listopad, grudzień 2019 • w (roku kalendarzowym) 2020 - 24 osoby (2 grupy) a) 1 grupa: styczeń - kwiecień 2020 b) 2 grupa: wrzesień - grudzień 2020 • w (roku kalendarzowym) 2021 - 24 osoby (2 grupy) a) 1 grupa: styczeń - kwiecień 2021 b) 2 grupa: wrzesień - grudzień 2021 Szkolenia mogą być realizowane również w weekendy. Dokładne terminy szkoleń określone zostaną przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia w każdej grupie.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego, 15-087 Białystok,

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych; Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jacek Bezubik; Katarzyna Turkowicz
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 40, 85 748 56 25
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-13 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie szkoła tutorów akademickich, sprawa nr AZP/US/13/DWF-073/ZPU/1/3/2019 - Nie otwierać przed dniem 13.03.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zal._nr_1_opz.docx286.44 KB
zal._nr_2_formularz_ofertowy.doc179 KB
zal._nr_3_umowa.docx214.85 KB
zal._nr_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc161.5 KB