Przeprowadzenie poszukiwań metodą bezinwazyjną (georadarową) na terenie dziedzińca paradnego Pałacu Branickich

Nr sprawy: 
TIN.2110.PB.81.2019
Data (wystawienia): 
2019-08-12
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie poszukiwań zabytków przy użyciu metody georadarowej na terenie dziedzińca paradnego Pałacu Branickich w Białymstoku przy ulicy Jana Kilińskiego 1 na działce o nr ewid. 1744/2 obręb nr 11 Śródmieście zgodnie z planem poszukiwania zabytków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Badania mają na celu odkrycie, rozpoznanie i udokumentowanie dziedzictwa kulturowego na terenie rezydencji Branickich w Białymstoku.
Po zakończeniu badań metodą bezinwazyjną (georadarem) należy opracować dokumentację powykonawczą.
Wykonawca zobowiązany jest to wypełnienia narzuconych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązań określonych w decyzji, znak Z.5163.6.2019.JM z dnia 12 lipca 2019 r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Wykonanie badań dziedzińca głównego metodą bezinwazyjną – 30 dni od daty podpisania zlecenia; Opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych badań – 60 dni od daty podpisania zlecenia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
15 - 089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich
Dział Inwestycji

Dział: 
Inwestycji
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Adam Korzunowicz, dr Magdalena Grassmann
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 51, 85 748 54 67
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-08-19 11:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białymstoku bądź pocztą elektroniczną na adres: elzbieta.sokolowska@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

swobodnego wyboru oferty,

przeprowadzania dodatkowych rokowań, unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
zal._nr_1_-_program_poszukiwania_zabytkow.jpg592.65 KB
zal._nr_2_decyzja_pkz_w_bialymstoku.pdf2.47 MB
zal._nr_3_-_formularz_ofertowy.doc31.5 KB
opis_przedmiotu_zamowienia.doc68 KB
wybor_oferty.jpg448.34 KB