Przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej, dla studentów UMB

Nr sprawy: 
2/ZPU3/GER-WSK/2020
Data (wystawienia): 
2020-02-07
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku 9 krajowych wizyt studyjnych (kolejno po 3 wizyty w roku: 2020, 2021 i 2022) dla ogółem 72 studentów kierunku lekarskiego, farmaceutycznego, fizjoterapii i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wizyty studyjne będą realizowane w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” (Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów, Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wizyty studyjne mają na celu ukazanie studentom sposobu funkcjonowania pracy w ramach zespołów terapeutycznych ukierunkowanych na pracę z pacjentem geriatrycznym w wyspecjalizowanej instytucji, a także ukierunkowane ich na podniesienie kwalifikacji niezbędnych dla zapewnienia właściwej jakości opieki nad pacjentem geriatrycznym poprzez nabycie kompetencji zawodowych.

Szczegółowy opis usługi zawiera: Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_WSK

3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
• cena brutto za wykonanie całości zamówienia (CZ) – 60%,
• doświadczenie Wykonawcy (LW) – 40%
W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za wykonanie całości realizacji zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
a) Jedną godzinę pracy opiekuna
b) Jedną edycję (za czas pracy opiekunów podczas jednej edycji wizyty studyjnej: 3 dni x 8 godz. = 24 godz.)
c) Całość zamówienia, trzy edycje (za czas pracy opiekunów podczas trzech edycji wizyt studyjnych: 9 dni x 8 godz. = 72 godz.)
Zamawiający dokona płatności za realizację przedmiotu umowy w ramach każdej edycji tj. za rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin po odbytych wizytach studyjnych w danym roku.

Pod pojęciem „Doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający rozumie liczbę zorganizowanych i przeprowadzonych wizyt studyjnych (w okresie ostatnich dwóch lat) dla studentów kierunków medycznych w instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby przeprowadzonych wizyt studyjnych Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przeprowadził żadnej i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Liczbę przeprowadzonych i zorganizowanych wizyt studyjnych obejmujących grupy około 6-16 osobowe ze wskazaniem grup odbiorców należy podać w formularzu ofertowym.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1). Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2). Ilość punktów CZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniania oferta w kryterium „cena brutto za wykonanie zamówienia”, zostanie wyznaczona wg. wzoru:
CZ = (CN/CR) x 60

Gdzie:
CN – najniższa cena za realizację wizyt studyjnych spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium cena – 60%

3). Ilość punktów LW, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej” zostanie przyznana w następujący sposób:
- 0 wizyt studyjnych – 0 pkt
- 1 wizyta studyjna – 10 pkt
- 2 wizyty studyjne – 20 pkt
- 3 wizyty studyjne – 30 pkt
- 4 wizyty studyjne i więcej – 40 pkt

4). Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczona wg wzoru: P = CZ + LW

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
I edycja - marzec-kwiecień 2020 roku, II edycja - marzec-kwiecień 2021 roku, III edycja - marzec-kwiecień 2022 roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
221
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
86 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-17 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta – Wizyty studyjne krajowe, nr sprawy 2/ZPU3/GER-WSK/2020 - Nie otwierać przed dniem 17.02.2020 r. godz. 10.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

nierozpatrywania ofert, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_formularz_ofertowy_wsk.docx199.25 KB
zalacznik_2_opz_wsk.docx284.65 KB
zalacznik_3_umowa_wsk.docx222.49 KB
zalacznik_4_oswiadczenie_powiazania_beneficjenta_wsk.docx263.14 KB
informacja_o_wyniku_postepowania.docx195.52 KB