Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB

Nr sprawy: 
AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019
Data (wystawienia): 
2019-02-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznym – uczestników III edycji projektu „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB” z podziałem na dwie części
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, liczba części: 2.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy Zamawiającego:

Część I – Dodatkowe zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej:
7 – godzin zajęć dla każdej z 3 grup interdyscyplinarnych, realizowanych w formie projektowej, w projekcie „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

I. Zakres metodologiczny dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej zgodny z Programem ramowym zatwierdzonym Uchwałą nr 46/17 z dnia 22 marca 2017 roku Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:
• Istota i zasady skutecznej komunikacji – 1 godz. w formie wykładu/prezentacji,
• Identyfikacja własnego stylu komunikowania się (słuchanie i porozumiewanie się) – 2 godz. w formie ćwiczeń,
• Ćwiczenie umiejętności asertywnego komunikowania się -2 godz. w formie ćwiczeń,
• Współpraca i komunikacja w sytuacjach stresowych – 2 godz. w formie ćwiczeń.

II. Sposób realizacji dodatkowych zadań praktycznych:
1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowego programu zajęć dodatkowych, zgodnego z Programem ramowym zatwierdzonym Uchwałą nr 46/17 z dnia 22 marca 2017 roku Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, opracowania go w formie Sylabusa (na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego) i przekazania go co najmniej na 4 dni przed realizacją zajęć.
2. Zajęcia zorganizowane zgodnie z wymogami stawianymi kursom dokształcającym (zgodnie z art.68 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku, Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
3. Zajęcia realizowane w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający zapewni salę oraz sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
5. Zajęcia prowadzone przez 1 trenera/wykładowcę.
6. Każdy uczestnik dodatkowych zadań praktycznych otrzyma od Wykonawcy: program zajęć oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
7. Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i drukowanej. Materiały dydaktyczne zostaną wysłane drogą mailową na adres Zamawiającego na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć oraz przekazane uczestnikom szkolenia w dniu rozpoczęcia zajęć, w formie papierowej.

III. Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego

IV. Planowany termin szkolenia: 01.03.2019 – 31.03.2019 r. Dokładny termin realizacji szkolenia uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i potwierdzony na piśmie (poczta elektroniczna na co najmniej 4 dni przed pierwszą planowaną datą realizacji zajęć z danej tematyki.

V. Długość zajęć: Zajęcia jednodniowe, 7- godzinne realizowane w formie projektowej, dla każdej z 3 grup interdyscyplinarnych, (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), łączna liczba godzin: 21 (7 godz. x 3 grupy).

VI. Planowana liczba uczestników: 45 osób

VII. Wymagania wobec Wykonawcy: zapewnienie wykwalifikowanego trenera, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług trenerskich, z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie wymogów poprzez wypełnienie oświadczenia na formularzu ofertowym oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów (referencji i CV oraz kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie trenera prowadzącego zajęcia).

VIII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
• cena – 60%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje kwotę brutto (w tym: kwotę netto i VAT) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
• doświadczenie trenera w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce 40%:
do 3 lat – 0 pkt,
4-6 lat – 10 pkt,
7 lat i więcej – 20 pkt.
Pod pojęciem „doświadczenie trenera” Zamawiający rozumie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wyżej wymienionej tematyki przez trenera, którym dysponuje Wykonawca. Doświadczenie w latach należy podać w formularzu ofertowym. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze lat doświadczenia otrzyma 0 pkt.
IX. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• cena za realizację zajęć (CS) – 60 %,
• doświadczenie trenera w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce (DT) – 40 %.
2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Ilość punktów CS, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację zajęć”, zostanie wyznaczona według wzoru:
CS = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zajęć spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena - 60%.
4) Ilość punktów DT, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie trenera w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce zostanie przyznana w następujący sposób:
DT = (DR/DN) x 40
gdzie:
DN – najwyższa liczba punktów za liczbę lat doświadczenia w otrzymanych ofertach,
DR – liczba punktów za liczbę lat doświadczenia w rozpatrywanej ofercie,
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium - 40%
5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P, obliczoną według wzoru:
P = CS + DT

Część II – Warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym:
7 – godzin zajęć dla każdej z 3 grup interdyscyplinarnych, w projekcie „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

I. Zakres metodologiczny warsztatów:
• Przegląd zagadnień związanych z pracą w interdyscyplinarnym zespole przy realizacji zadań/projektów,
• Komunikacja w zespole - z uwzględnieniem metod skutecznej komunikacji,
• Emocje a praca w zespole,
• Konflikt a praca w zespole,
• Praca w zespole w sytuacji zmian.
II. Sposób realizacji warsztatów:
1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowego programu warsztatów, uwzględniającego wskazówki doradcy zawodowego dotyczącego poziomu kompetencji Uczestników, (poziom kompetencji został zweryfikowany w trakcie przeprowadzonego przez doradcę zawodowego wstępnego bilansu kompetencji) i przekazania go na 4 dni przed realizacją warsztatów.
2. Warsztaty realizowane w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zapewni sale oraz sprzęt potrzebny do realizacji.
4. Warsztaty prowadzone przez 1 trenera/wykładowcę.
5. Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i drukowanej. Materiały dydaktyczne zostaną wysłane drogą mailową na adres Zamawiającego na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć oraz przekazane uczestnikom szkolenia w dniu rozpoczęcia zajęć, w formie papierowej.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia, na zakończenie warsztatów, scenek sytuacyjnych w 3-4 osobowych zespołach, dzięki którym Uczestnicy zweryfikują nabyte kompetencje, poprzez odegranie wyznaczonych ról.
7. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma od Wykonawcy indywidualną opinię końcową oceniającą nabycie kompetencji, wystawioną na podstawie scenek sytuacyjnych. Opinie końcowe zostaną przesłane Zamawiającemu w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach, w terminie nie przekraczającym 14 dni od zakończenia realizacji warsztatów.

III. Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego

IV. Planowany termin warsztatów: 01.03.2019 – 31.03.2019 r. Dokładny termin realizacji warsztatów uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i potwierdzony na piśmie (poczta elektroniczna), na co najmniej 4 dni przed pierwszą planowaną datą realizacji zajęć z danej tematyki.

V. Długość zajęć: Zajęcia jednodniowe, 7- godzinne realizowane w formie warsztatowej, dla każdej z 3 grup interdyscyplinarnych, (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), łączna liczba godzin: 21 (7 godz. x 3 grupy).

VI. Planowana liczba uczestników: 45 osób

VII. Wymagania wobec Wykonawcy: zapewnienie wykwalifikowanego trenera, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług trenerskich, z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie wymogów poprzez wypełnienie oświadczenia na formularzu ofertowym oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów (referencji i CV oraz kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie trenera prowadzącego zajęcia).

VIII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
• cena – 60%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
• doświadczenie trenera w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce 40%:
do 3 lat – 0 pkt,
4-6 lat – 10 pkt,
7 lat i więcej – 20 pkt.
Pod pojęciem „doświadczenie trenera” Zamawiający rozumie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z wyżej wymienionej tematyki przez trenera, którym dysponuje Wykonawca.
Doświadczenie w latach należy podać w formularzu ofertowym. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze lat doświadczenia otrzyma 0 pkt.

IX. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• cena za realizację warsztatów (CS) – 60 %,
• doświadczenie trenera w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce (DT) – 40 %.
2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Ilość punktów CS, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację warsztatów”, zostanie wyznaczona według wzoru:
CS = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację warsztatów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena - 60%.
4) Ilość punktów DT, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie trenera w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce zostanie przyznana w następujący sposób:
DT = (DR/DN) x 40
gdzie:
DN – najwyższa liczba punktów za liczbę lat doświadczenia w otrzymanych ofertach,
DR – liczba punktów za liczbę lat doświadczenia w rozpatrywanej ofercie,
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium - 40%
5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P, obliczoną według wzoru:
P = CS + DT
X. Nazwa i kod zgodnie z CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
marzec 2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Biuro Karier, Dział Zamówień Publicznych,
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Urszula Maksimiec, Agata Rekuć
Telefon kontaktowy: 
85-7485809, 85-7485550
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym ( załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
2. Referencje i CV potwierdzające doświadczenie trenera oraz kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie trenera prowadzącego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-02-13 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę nalezy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 - Nie otwierać przed dniem 13.02.2019 r., godz. 12.00” Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie
- przeprowadzenia negocjacji w Oferentami w sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc166.5 KB
zalacznik_nr_2_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx105.51 KB
zalacznik_nr_3_-_umowa.docx445.48 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc152 KB
wyjasnienia_do_zapytania_ofertowego.docx74.62 KB
protokol_z_rozstrzygniecia.docx197.02 KB
zestawienie_zbiorcze_ofert.docx196.14 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx192.69 KB