Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D

Nr sprawy: 
1/ZO/ABK/2018
Data (wystawienia): 
2018-01-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy Zamawiającego:

Część I – Dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej:
7- godzinnych zajęć realizowanych w formie projektowej, dla 3 grup interdyscyplinarnych, w projekcie „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Zakres metodologiczny dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej zgodny Programem ramowym zatwierdzonym Uchwałą nr 46/17 z dnia 22 marca 2017 roku Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:
• Istota i zasady skutecznej komunikacji – 1 godz. w formie wykładu/prezentacji,
• Identyfikacja własnego stylu komunikowania się (słuchanie i porozumiewanie się) – 2 godz. w formie ćwiczeń,
• Ćwiczenie umiejętności asertywnego komunikowania się -2 godz. w formie ćwiczeń,
• Współpraca i komunikacja w sytuacjach stresowych – 2 godz. w formie ćwiczeń.

Część II – Warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym:
7- godzinnych warsztatów w ramach 3 grup interdyscyplinarnych, w projekcie „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Zakres metodologiczny:
• Przegląd zagadnień związanych z pracą w interdyscyplinarnym zespole przy realizacji zadań/projektów,
• Komunikacja w zespole - z uwzględnieniem metod skutecznej komunikacji,
• Emocje a praca w zespole,
• Konflikt a praca w zespole,
• Praca w zespole w sytuacji zmian.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, liczba części: 2.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-06-30
2. Okres: 
2018-02-01 - 2018-06-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Biuro Karier
Numer pokoju: 
105
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Agnieszka Ukalska
Telefon kontaktowy: 
85 748 58 09
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-01-24 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- przeprowadzenia negocjacji w Oferentami w sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
- pozostawienia ofert bez rozpatrzenia w przypadku ofert złożonej po upływie wyznaczonego terminu.

ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe.pdf366.15 KB
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.pdf303.67 KB
zalacznik_nr_3_-_umowa.pdf273.36 KB
zalacznik_nr_2_-_sopz.pdf395.93 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf206.84 KB
protokol_z_rozstrzygniecia_edycja_2.docx201.8 KB