przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach”

Nr sprawy: 
AZP.25.4.24.2020
Data (wystawienia): 
2020-03-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach”, obejmującego zajęcia warsztatowe (dla studentów V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB).
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia
z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
Celem edukacyjnym szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie nowoczesnych technik leczenia endodontycznego, z wykorzystaniem powiększenia endodontycznego – mikroskopu i lupy. Uczestnik w procesie uczenia nabywa umiejętności prawidłowego zdiagnozowania przypadku z użyciem odpowiedniego systemu endodontycznego oraz prawidłowo i skutecznie opracowuje kanał zębowy. Uczestnik nabywa kompetencje umożliwiające mu wykonywanie specjalistycznego leczenia endodontycznego zgodniez najwyższymi standardami zawodowymi.
Efektem szkolenia obejmującego zajęcia warsztatowe będzie nabycie umiejętności:
○ diagnostycznych: przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu endodontycznego w formule 3D
○ leczniczych: obejmujących najnowsze systemy maszynowe pilników niklowo-tytanowych, zastosowanie ultradźwięków w endodoncji,
○ wykorzystania najnowocześniejszej metody chemicznego opracowania kanałów, trójwymiarowej obturacji oraz pracy w powiększeniu
Program:
1) Wstęp teoretyczny do zajęć warsztatowych:
a) Diagnostyka radiologiczna poprzedzająca leczenie endodontyczne.
b) Dostęp pierwszorzędowy do leczenia endodontycznego - zasady, praca w powiększeniu, błędy jatrogenne
c) Przygotowanie kanału do leczenia endodontycznego
d) Opracowanie maszynowe i chemiczne systemu kanałów korzeniowych
2) Zajęcia warsztatowe:
a) Opracowanie systemu kanałów korzeniowych systemem narzędzi rotacyjnych o rozszerzalność zmienną rosnąco-malejąca, na pierwszym milimetrze (04), budowa mimośrodowa, w przekroju poprzecznym prostokąt, stop M-WIRE NiTi, duża fleksyjność.
b) Przygotowanie systemu kanałów korzeniowych i wypełnienie kanałów metodą kondensacji gutaperki na gorąco.
Zajęcia warsztatowe wykonywane będą w oparciu o system dydaktyczny zawierający system narzędzi rotacyjnych o rozszerzalność zmienna rosnąco-malejąca, na pierwszym milimetrze (04), budowa mimośrodowa, w przekroju poprzecznym prostokąt ,stop M-WIRE NiTi , duża fleksyjność, jak również narzędzia o rozszerzalności rosnącej, taper (02), w przekroju poprzecznym kwadrat, długość części aktywnej 18 mm, stop M-WIRE NiTi , duża fleksyjność i enod taining block w liczbie 3.
III. Sposób realizacji szkolenia:
1) Szkolenie będzie realizowane w ramach czterech edycji:
a) I edycja – I połowa 2020 roku,
b) II edycja - I połowa 2021 roku,
c) III edycja - I połowa 2022 roku,
d) IV edycja - I połowa 2023 roku.
2) W ramach każdej edycji w szkoleniu uczestniczyć będzie jedna 20-osobowa grupa studentów V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB. Szkolenie dla każdej grupy będzie trwało 8 godzin dydaktycznych.
Liczebność każdej z grup może zostać zmieniona o maksymalnie +/- 1 lub 2 osoby i zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia w ramach każdej edycji.
3) Na szkolenie będzie składał się wstęp teoretyczny do zajęć warsztatowych (trwający nie więcej niż 3 godziny dydaktyczne) oraz zajęcia warsztatowe (trwające nie mniej niż 5 godzin dydaktycznych).
4) W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania
i przekazania Zamawiającemu programu szkolenia obejmującego zajęcia warsztatowe ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia.
5) Wykonawca zapewni uczestnikom salę ćwiczeniową wyposażoną w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, m.in.: mikrosilniki endodontyczne, urządzenia potrzebne do wypełnienia opracowanych kanałów gutaperką na gorąco oraz urządzenia umożliwiające pracę w powiększeniu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji szkolenia.
6) Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne, które będą niezbędne do przeprowadzenie szkolenia. Wersja elektroniczna materiałów szkoleniowych zostanie przekazana Zamawiającemu drogą mailową.
7) Wykonawca przekaże uczestnikom dyplomy/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
a Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
8) Wykonawca w ramach każdej edycji przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
a) oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
b) oryginały list odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.
c) kserokopie dyplomów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom,
d) oryginały list odbioru dyplomów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.
9) Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na liście obecności, harmonogramie, programie, dyplomach/ zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz w pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia, informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
10) Wykonawca zapewni:
• dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
• przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
• materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań
w języku wrażliwym na płeć.
IV. Miejsce szkolenia: W siedzibie Wykonawcy w Polsce.
V. Planowany termin realizacji usługi:
• I połowa 2020 roku (I edycja),
• I połowa 2021 roku (II edycja),
• I połowa 2022 roku (III edycja),
• I połowa 2023 roku (IV edycja)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć
1) Zrealizowane zostaną cztery edycje szkoleń, w terminach wskazanych w punkcie V.
2) Wymiar godzinowy zajęć: 8 godz. dydaktycznych/edycję/grupę (z czego zajęcia warsztatowe będą trwały nie mniej niż 5 godzin dydaktycznych). Łącznie 32 godz. dydaktyczne (4 grupy x 8 godz. dydaktycznych) w całym okresie realizacji usługi.
VII. Planowana liczba uczestników:
Zamawiający planuje zorganizowanie szkoleń dla łącznie 4 grup, po 1 grupie (20- osobowej, +/- 1 lub 2 osoby) na edycję, w sumie 80 osób (+/- 4 lub 8 osób) w całym 4-letnim okresie realizacji usługi.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników. Liczebność każdej z grup może zostać zmieniona o maksymalnie +/- 1 lub 2 osoby i zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia w ramach każdej edycji. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.
3. Wymagania wobec Wykonawcy
1) minimum 2 zrealizowane szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce,
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
4. Wymagania wobec trenera:
1) minimum 2 lata doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce.
Wykonawca potwierdzi doświadczenie trenera poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenera ww. doświadczenia.
1. Kryteria oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryteria doświadczenia zawodowego i szkoleniowego trenera realizującego zamówienie (DZ) - waga 50%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 50 pkt
W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach”, obejmującego zajęcia warsztatowe, Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe trenera (ponad wymagania podstawowe wobec trenera) w następujący sposób:
1) posiadanie tytułu zawodowego lekarza-dentysty/stomatologa, dr n. med., specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją; - 10 pkt;
2) posiadanie min. 5-letniego stażu zawodowego w zawodzie lekarza dentysty/stomatologa - 10 pkt;
3) posiadanie min. 5-letniego doświadczenie w pracy dydaktycznej - 10 pkt;
4) posiadanie doświadczenia naukowego popartego co najmniej 10 publikacjami z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją - 10 pkt;
5) ukończenie minimum 5 szkoleń zagranicznych z zakresu endodoncji - 10 pkt;
Wykonawca potwierdzi spełnianie/nie spełnianie powyższych kryteriów przez trenera poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenera ww. doświadczenia.
2) Kryterium cena (CZ) - waga 50%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 50 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:
CZ = (CN/CR) x 50
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
50– maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 50%”
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika szkolenia
• Cenę za jedną edycję szkolenia obejmującego zajęcia warsztatowe (20 uczestników)
• Cenę za całość zamówienia – 4 edycje (80 uczestników)
Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.
PZ = DZ + CZ

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin realizacji usługi: • I połowa 2020 roku (I edycja), • I połowa 2021 roku (II edycja), • I połowa 2022 roku (III edycja), • I połowa 2023 roku (IV edycja)
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dziekanat Wydzialu Lekarskiego, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Krypa-Olkowska, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 32, 85 748 55 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-05-25 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach”, sprawa nr AZP.25.4.24.2020 - Nie otwierać przed dniem 25.05.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pb_59_0.docx209.17 KB
zalacznik_nr_2_sopz_pb_59.docx297.88 KB
zalacznik_nr_3_wzor_umowy_pb_59_0.docx255.05 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe_2.docx270.98 KB
przedluzenie_terminu_skladania_ofert.docx267.03 KB
19.03.2020r._pismo_dot._zmiany_zalacznika_nr_3_wzor_umowy.odt108.33 KB
zmieniony_zalacznik_nr_3_wzor_umowy_pb_59_0_1.odt106.28 KB
przedluzenie_terminu_skladania_ofert.docx14.53 KB
przedluzenie_terminu_skladania_ofert_0.doc18 KB
przedluzenie_terminu_skladania_ofert-4.doc103 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia_szkolenie_endodontyczne.docx271.73 KB