Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz UMB

Nr sprawy: 
TIN.200.3.2020
Data (wystawienia): 
2020-05-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione w dniu 08.06.2020 r. - informacja w załączeniu. W przypadku złożenia ofert zostaną one pozostawione bez otwierania.

Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie działań energooszczędnych objętych zadaniem inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. M. Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B w Białymstoku" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej;
b) sporządzenia audytu (lub audytów) efektywności energetycznej – tj. opracowania zawierającego analizę zużycia energii oraz określającego stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierającego wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii, stanowiącej podstawę do wydania świadectwa efektywności energetycznej;
c) wykonania audytu/audytów efektywności energetycznej, który stanowi załącznik do wniosku o wydanie świadectwa efektywności,
d) złożenia wniosku o wydanie świadectw lub świadectwa efektywności energetycznej,
e) sprzedaży świadectw/świadectwa efektywności energetycznej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Oferent przedłoży referencje, co najmniej trzech zleceniodawców dot. wykonania z sukcesem zamówienia tożsamego.

Oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu będzie poddana ocenie merytorycznej. Zamawiający może poprosić Wykonawcę o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty cenowej. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena - stanowiąca wysokość wynagrodzenia wykonawcy, wyrażona w procentach (która liczona będzie od wartości uzyskanej ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej plus należny podatek VAT). Wysokość wynagrodzenia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.Wynagrodzenie zostanie określone w złotych po sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii lub bezpośrednio przedsiębiorstwu energetycznemu.
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą warunki zamówienia, o najniższej zaproponowanej pośród ofert cenie (wyrażonej w procentach).

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami - do 45 dni od daty podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Inwestycji, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Inwestycji
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż Elżbieta Sokołowska
Telefon kontaktowy: 
85 748-57 48 ; elzbieta.sokolowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Referencje (co najmniej trzy)

Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.
Ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2020 r. do godz. 13:00. (wiążącą jest data wpływu) w formie pisemnej (osobiście lub listownie do Kancelarii Ogólnej UMB ) na adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „OFERTA– Świadectwa energetyczne - nie otwierać przed 12.06.2020 r. godz. 13:00". Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą mailową na adres: elzbieta.sokolowska@umb.edu.pl
Informacja na temat zakresu wykluczenia: z udziału w realizacji zamówienia wykluczony zostaje Oferent:
1)który złożył ofertę po terminie lub opracowaną w niewłaściwy sposób; 2)który nie spełnia kryteriów formalnych (dot. doświadczenia) lub pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, nie wywiązał się z powyższego; 3) który powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-06-12 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok lub mailowo na adres: elzbieta.sokolowska@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 395.1 KB