Przegląd serwisowy UPS typ ESTER DSP 100kVA

Nr sprawy: 
TKE-074/40/2017
Data (wystawienia): 
2017-06-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przegląd techniczny serwisowy standardowy UPS typ DSP 100 kVA
test pojemności akumulatorów
Testy funkcjonalne UPS +agregat prądotwórczy

UWAGA:
UPS serwisowany od 2011 roku , akumulatory od 2014 roku (po wymianie)
wymienione wentylatory i kondensatory przy przeglądach 2015-2016

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-07-07
2. Okres: 
2017-07-03 - 2017-07-07
3. Termin (słownie): 
jeden dzień w 27 tygodniu roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrezj Zajczuk
Telefon kontaktowy: 
857485548 , 502472715
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
UWAGA:
1. Zamawiający nie załącza formularza ofertowego do powyższego zapytania ofertowego.
2. Oferta na wykonanie usługi może być dostarczona w formie papierowej lub przesłana mailem na adres : andrzej.zajczuk@umb.edu.pl

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-06-09 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji lub mailow: andrzej.zajczuk@umb.edu.pl
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
informacja_dla_oferentow_o_cenach_ofert_i__dalszym_postepowamniu.doc266 KB