Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych.

Nr sprawy: 
ANZ/1/POWER/NAJLEPSI/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-13
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych.
Szkolenie będzie przeprowadzone dla jednej osoby, w siedzibie Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie realizowany jest projekt pn. "Poszukiwanie markerów skuteczności terapii behawioralnej w leczeniu cukrzycy typu drugiego, z wykorzystaniem metabolomiki oraz genotypowania.", w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Przygotowanie szczegółowego programu szkolenia
• Przygotowanie materiałów szkoleniowych
• Przygotowanie skryptów dla systemu R ułatwiających pracę z własnymi danymi po zakończeniu szkolenia
• Przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowany personel, posiadający udokumentowaną wiedzę w postaci Certyfikatów, Dyplomów.
• Przewidywany czas szkolenia – 5 dni (po 5 godzin zegarowych dziennie + przerwy, z czego 50% pracy przy komputerze i 50% prezentacji)
• Zamawiający zapewnia odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową (w tym w komputer dla uczestnika)
• Ewentualne koszty dojazdu i noclegu osób szkolących pokrywane są we własnym zakresie Oferenta.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-02-15
2. Okres: 
2017-02-01 - 2017-02-15
3. Termin (słownie): 
5 dni szkoleniowych w okresie pomiędzy 01.02.2017 a 15.02.2017
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1, Pałac Branickich, Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Aneta Moćkun
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 52 28
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

• Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji usługi objętej zapytaniem ofertowym w środowisku akademickim i naukowym i wraz z ofertą udostępnić 3 referencje z przeprowadzonych szkoleń, z ostatnich 3 lat
• Certyfikaty, Dyplomy osób szkolących, potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie z zakresu tematyki szkolenia

Oferent powinien podać dokładne i aktualne dane teleadresowe tj. nazwę firmy, adres, numer telefonu/faxu i adres mailowy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-17 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ANZ.0601/POWER/NAJLEPSI/2017. Nie otwierać przed 17.01.2017 r., godz. 12:00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

• swobodnego wyboru oferty,
• przeprowadzania dodatkowych rokowań,
• unieważnienia zapytania lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.docx147.85 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf305.17 KB