Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu

Nr sprawy: 
ANZ/1/TEAM/2016-1/2
Data (wystawienia): 
2017-01-12
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.
Tablica pamiątkowa o wymiarach minimalnych 70 cm x 50 cm (szerokość x wysokość), będzie umieszczona na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w którym realizowany jest projekt pn. " Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie projektu graficznego z wykorzystaniem obowiązkowych elementów do umieszczenia:
• logo UE z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”,
• logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
• logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
• informację „Program TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”
• Tytuł projektu - Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance
• Cel projektu: wyjaśnienie roli akumulacji poszczególnych grup aktywnych biologicznie lipidów w indukowaniu insulinooporności mięśniowej i znalezienie krytycznych punktów szlaku insulinowego, których działanie osłabione jest przez akumulację poszczególnych grup/cząsteczek lipidów
• Beneficjent: Dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska, Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
• adres portalu - www.mapadotacji.gov.pl

Tablica musi być przygotowana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji:
https://www.poir.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficje...
Logotypy PO IR i flagi UE oraz zasady promocji i oznakowania projektów dostępne są na stronie internetowej:
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oz...
Logotyp Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.fnp.org.pl/biuro_prasowe/pobierz-logo/
Przykładowa tablica znajduje się na stronie internetowej:
http://www.fnp.org.pl/assets/tablice70x50.pdf
• rozmiar tablicy 70 cm x 50 cm (szerokość x wysokość)
• tablica (druk jednostronny, pełny kolor) – wykonana z materiałów trwałych, twardych, odpornych na działanie czynników atmosferycznych np. płyty typu dibond, trwałe obramowanie, nadruk pełny kolor na foli wylewanej, z dodatkowym zabezpieczającym laminatem bezbarwnym, montaż na ścianie.
• tablica powinna odznaczać się wysoką estetyką oraz odpornością zarówno mechaniczną na uszkodzenia jak i zachowaniem pierwotnej kolorystyki.

W załączniku znajduje się wstępny projekt graficzny tablicy.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje:
• wykonanie jednego projektu graficznego tablicy pamiątkowej,
• uzgodnienie projektu graficznego i konstrukcji wykonania tablicy informacyjno - pamiątkowej z Zamawiającym oraz przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do wykonanego dzieła,
• wykonanie zamówionej tablicy, konstrukcji i montażu zgodnie z zatwierdzonym projektem w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-01-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1, Pałac Branickich, Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Dział:
Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Aneta Moćkun
Telefon kontaktowy:
85 686 52 28

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Aneta Moćkun
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 52 28
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

• Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji usługi objętej zapytaniem ofertowym i wraz z ofertą udostępnić 3 przykładowe wykonane realizacje tablic pamiątkowych w postaci wydruku zdjęć.
Oferent powinien podać dokładne i aktualne dane teleadresowe tj. nazwę firmy, adres, numer telefonu/faxu i adres mailowy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-19 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ANZ.0601/POIR/TEAM/2016-1/2. Nie otwierać przed 19.01.2017 r., godz. 12:00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

• swobodnego wyboru oferty,
• przeprowadzania dodatkowych rokowań,
• unieważnienia zapytania lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,

ZałącznikWielkość
tablica-do-publikacji.doc68 KB
formularz_ofertowy_z_logo.docx70.71 KB