Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy pamiątkowej i montażu tej tablicy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

Nr sprawy: 
ANZ.0601/POIG/UD/7/2015
Data (wystawienia): 
2015-10-19
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Tablica pamiątkowa o wymiarach minimalnych 100 cm x 70 cm (szerokość x wysokość), będzie umieszczona na budynku Centrum Medycyny Doświadczalnej, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24 A, 15-276 Białystok, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w którym realizowany był projekt pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie projektu graficznego z wykorzystaniem obowiązkowych elementów do umieszczenia:
• logo UE z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”,
• logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
• logo Beneficjenta,
• hasło przeznaczone dla PO IG „Dotacje na innowacje”,
• nazwę projektu,
• nazwę Beneficjenta,
• okres realizacji projektu,
• informację „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, która powinna zajmować co najmniej 25% tablicy,


Tablica musi być przygotowana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013 zamieszczonych na stronie:
http://www.poig.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_beneficje...
Logotypy PO IG i flagi UE dostępne są na stronie internetowej:
http://www.poig.2007-2013.gov.pl/zpfe/strony/logo.aspx
• rozmiar tablicy 100 cm x 70 cm (szerokość x wysokość)
• tablica powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej, grawerowany tekst, nadrukowane kolorowe loga bezpośrednio na powierzchni tablicy. Mocowania powinny być z tyłu tablicy, niewidoczne po zamontowaniu na ścianie. Powierzchnia tablicy powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami oraz czynnikami atmosferycznymi.
• tablica powinna odznaczać się wysoką estetyką oraz odpornością zarówno mechaniczną na uszkodzenia jak i zachowaniem pierwotnej kolorystyki niezależnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. mocnego nasłonecznienia, opadów deszczu i śniegu, wysokich i niskich temperatur oraz silenie wiejącego wiatru. Minimalna wymagana trwałość tablicy pamiątkowej musi wynieść min. 5 lat od dnia jej zamontowania.

W załączniku znajduje się wstępny projekt graficzny tablicy.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje:
• wykonanie jednego projektu graficznego tablicy pamiątkowej,
• uzgodnienie projektu graficznego i konstrukcji wykonania tablicy pamiątkowej z Zamawiającym oraz przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do wykonanego dzieła,
• wykonanie zamówionej tablicy, konstrukcji i montażu zgodnie z zatwierdzonym projektem w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.
 

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2015-11-06
3. Termin (słownie): 
szósty listopad dwa tysiące piętnasty rok
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1, Pałac Branickich, Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dział: 
Pałac Branickich, Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Numer pokoju: 
67
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 18
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2015-10-23 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ANZ.0601/POIG/UD/7/2015. Nie otwierać przed 23.10.2015r., godz. 10:00"
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
tablica-do-publikacji.doc60 KB
formularz_ofertowy.doc112 KB