Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu walidacji metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”

Nr sprawy: 
AZP/261/US/50/APP-073/ZPU3/3/2019
Data (wystawienia): 
2019-12-13
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu walidacji metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Dokładny opis tematyki szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest 4 pracownikom Wydziału Farmaceutycznego UMB realizującym efekty kształcenia wśród studentów kierunku Farmacja. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, planowanych do wykorzystania w ramach zajęć ze studentami.
Tematyka szkolenia:
Dobra praktyka wytwarzania – prawo farmaceutyczne, GMP.
Podstawowe pojęcia i definicje związane z jakością: jakość, system jakości, zarządzanie jakością, zapewnienie jakości, farmakopea, sterowanie jakością, planowanie jakości.
Parametry metod badawczych i kryteria akceptacji: sprawność układu chromatograficznego, specyficzność, selektywność, wpływ matrycy próbki, liniowość
i krzywa kalibracji, precyzja metody, precyzja pośrednia, odtwarzalność, granica wykrywalności, granica oznaczalności, stabilność wzorców i prób badanych, odporność metody.
Etapy postępowania walidacyjnego: definicje związane z walidacją, metody analityczne podlegające walidacji, protokół walidacyjny.
Walidacja według normy PN-EN ISO/IEC 17025.
Sposoby walidacji metod badawczych: pełna walidacja, badania międzylaboratoryjne, wymagania ponownej walidacji.
Warsztaty z wyznaczania parametrów walidacyjnych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych: liniowość, precyzja i dokładność, metody wyznaczania granicy wykrywalności i oznaczalności. Tworzenie protokołu i raportu walidacyjnego.

Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie warsztatowe.
W terminie do 2 miesięcy po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania we współpracy z Zamawiającym planu ramowego szkolenia (harmonogramu) ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia i ustalonymi wspólnie terminami przeprowadzenia szkolenia. Zamawiający przewiduje realizację usługi w weekendy, nie wyłączając możliwości realizacji usługi w pozostałe dni.
W celu oceny podniesienia poziomu wiedzy oraz nabycia kompetencji przez uczestników, przeprowadzone zostaną testy kontrolne wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (wstępny
i kończący) przygotowane, przeprowadzone i sprawdzone przez firmę organizującą szkolenie. Firma przekaże wyniki i porównanie testów początkowych i końcowych Zamawiającemu. Po uzyskaniu przez uczestnika szkolenia wzrostu kompetencji, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia zawodowego MEN lub certyfikatu/zaświadczenia firmowego podpisanego przez prowadzącego szkolenie, bądź odpowiednie organy reprezentujące firmę.
Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne, które uwzględnią stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
Wykonawca na pierwszych zajęciach szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu, dokumentując ich przekazanie uczestnikom poprzez zebranie podpisów na liście obecności, potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych.
Wykonawca przygotowuje, gromadzi i przekazuje Zamawiającemu oryginały list obecności, przygotowane na szablonie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji szkolenia, w tym odczynników i drobnego sprzętu, za wyjątkiem sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego w miejscu realizacji szkolenia.
Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu, po każdej zakończonej części szkolenia:
oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
kserokopie wszystkich certyfikatów firmowych lub zaświadczeń wydanych uczestnikom,
oryginały protokołów potwierdzających odbiór certyfikatów przez uczestników szkolenia, w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
kserokopie dzienników zajęć.
Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego.

Planowany termin szkolenia:
Usługa realizowana będzie w okresie 01-07.2020. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
Zamawiający planuje zorganizowanie szkolenia dla 2 grup 2-osobowych, w sumie dla 4 osób.
Wymiar godzinowy zajęć: 40 godz. lekcyjnych/ grupę, łącznie 80 godz. w okresie realizacji szkolenia.
Godziny realizacji zajęć każdej grupy: Zamawiający zaplanuje wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia ze strony Wnioskodawcy sposób realizacji godzin szkolenia.

Planowana liczba uczestników:
W szkoleniu weźmie udział 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Wymagania wobec prowadzącego szkolenie:
Wykonawca / osoba prowadząca szkolenie musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem i/lub w prowadzeniu zajęć dydaktycznych/szkoleniowych w obszarze tematyki objętej szkoleniem w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena (PC) – 70%:
Cena (PC) obliczana według wzoru:

Cena=(cena oferty najniższej )/(cena oferty rozpatrywanej) x 70

70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za całość realizacji zamówienia.

Doświadczenie (PD) – 30% - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń w zakresie tematyki objętej szkoleniem w ciągu ostatnich 5 lat
Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone zajęcia/szkolenia w ilości od 1 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń wynosi 1, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10. Liczbę zajęć/szkoleń należy podać w pkt. 5 Formularza ofertowego.
Ilość punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD = (PR/PN) x 30

gdzie:
PR – liczba zajęć/szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba zajęć/szkoleń - 10
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługa realizowana będzie w okresie 01-07.2020 r. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych, Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
231
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka, Michał Pawłowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39, 85 686 51 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-12-23 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem "Walidacja metod analitycznych stosowanych w pzremysle farmaceutycznym - sprawa nr AZP/261/US/50/APP-073/ZPU3/3/2019 - Nie otwierać przed dniem 23.12.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_walidacja.doc181.5 KB
zalacznik_nr_2_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_walidacja.docx281.82 KB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy_szkolenie_walidacja.docx223.92 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan_walidacja.docx268.23 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx274.93 KB