Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nr sprawy: 
RPR/231/12/17
Data (wystawienia): 
2017-04-01
Zapytanie ofertowe: 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z przeznaczeniem do umieszczenia w Internecie, emisji podczas imprez targowych, emisji podczas spotkań /konferencji prezentacji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD / USB oraz promocji w mediach.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z przeznaczeniem do umieszczenia w Internecie, emisji podczas imprez targowych, emisji podczas spotkań /konferencji prezentacji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD / USB oraz promocji w mediach.
Warianty filmu:
• Film ogólny o Uczelni – do 4 minut i jego skrót
• Film ogólny o Uczelni – wersja angielska i jego skrót
Celem filmu promocyjnego będzie pokazanie w skondensowanej formie walorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w aspekcie miasta Białegostoku i regionu.
Film musi zawierać materiał obrazujący kluczowe obszary działalności Uniwersytetu takie jak: dydaktyka, nauka, studenci zagraniczni.

Film ma oferować nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem muzycznym. Przekazywane informacje powinny być wsparte nowoczesną infografiką komputerową. Film powinien zawierać ujęcia filmowe z drona.
Przewidywane miejsca nagrań:
- Pałac Branickich
- Ogrody Branickich
- Euroregionalne Centrum Farmacji
- Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Zakres zamówienia:
• Przygotowanie autorskiego scenariusza filmu w oparciu o wytyczne dostarczone przez Zamawiającego. Scenariusz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zdjęć. Koncepcja filmu/zarys scenariusza musi stanowić załącznik do przedkładanej oferty.
• Realizacja nagrań według zatwierdzonego scenariusza.
• Montaż oraz postprodukcja wszystkich wersji.
• Przedstawienie wstępnego montażu filmu do akceptacji. Materiał zostanie skierowany do dalszej obróbki po uwzględnieniu wszystkich uwag i poprawek wniesionych przez Zamawiającego.
• Zapewnienia podkładu muzycznego wraz z prawami autorskimi do jego wykorzystania w filmie oraz odtwarzania i kopiowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego do filmu fragmentu.
• Zapewnienie profesjonalnego lektora polsko i anglojęzycznego.
• Przygotowanie animacji i projektów niezbędnych do wyprodukowania filmu.
• Przekazanie autorskich praw majątkowych i prawa zezwalającego na wykonanie zależnego prawa autorskiego do filmu i nagrań, Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
• Przekazanie materiału roboczego z nagrań, do ewentualnego wykorzystania w przyszłości przez Zamawiającego (Wycena wariantowa).
• Przygotowanie gotowego filmu w odpowiednich formatach, umożliwiających ich emisję w Internecie, na prezentacjach multimedialnych oraz w TV.
• Należność za wykonanie zamówienia będzie płatna po jego zrealizowaniu, na podstawie faktury VAT rachunku wystawionego przez Wykonawcę, pod warunkiem dokonania wcześniejszej akceptacji filmu przez Zamawiającego. Oferowana cena pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.
• Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 filmów promocyjnych o podobnym charakterze. Filmy powinny stanowić załącznik do oferty lub Wykonawca powinien wskazać adres internetowy, pod którym można się z nimi zapoznać.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:
Cena przedmiotu zamówienia - 50%, ocena przedstawionej koncepcji scenariusza - 25%, dotychczasowe doświadczenie - 25%.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2017-05-02 - 2017-06-15
3. Termin (słownie): 
do 15 czerwca 2017
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dział: 
Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Hanna Sarosiek
Telefon kontaktowy: 
tel. 85 748 5512
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

 • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Koncepcję filmu/zarys scenariusza
 • Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 filmów promocyjnych o podobnym charakterze. Filmy powinny stanowić załącznik do oferty lub Wykonawca powinien wskazać adres internetowy, pod którym można się z nimi zapoznać.
 • 4. Termin składania ofert (data i godzina): 
  2017-04-18 09:00
  Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
  Biuro Promocji i Rekrutacji
  Pokój numer: 
  Lewe Skrzydło Pałacu Branickich
  5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
  ZałącznikWielkość
  _formularz_ofertowy_film_umb.doc151.5 KB
  rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_film_promocyjny.pdf185.43 KB