PROWADZENIA POSZUKIWAŃ NA TERENIE DZIEDZIŃCA HONOROWEGO PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU

Nr sprawy: 
TIN.2110.DH.71.2019
Data (wystawienia): 
2019-07-18
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Prowadzenie poszukiwań zabytków na terenie dziedzińca honorowego Pałacu Branickich w Białymstoku przy ulicy Jana Kilińskiego 1 na działce o nr ewid. 1744/2 obręb nr 11 Śródmieście zgodnie z planem poszukiwania zabytków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Po zakończeniu badań metodą bezinwazyjną (georadarem) należy opracować dokumentację powykonawczą, którą należy przekazać Zamawiającemu w ilości szt. 3 oraz Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w ilości szt. 1. Badanie georadarowe należy wykonać na głębokość 6 m. Wykonawca zobowiązany jest to wypełnienia narzuconych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązań określonych w decyzji, znak Z.5163.6.2019.JM z dnia 12 lipca 2019 r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik "Zapytanie ofertowe"

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
• Wykonanie badań dziedzińca głównego metodą bezinwazyjną – 30 dni od daty podpisania zlecenia; • Opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych badań – 60 dni od daty podpisania zlecenia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dział Inwestycji
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
mgr inż. Adam Korzunowicz
tel. 85 748 57 51
e-mail: adam.korzunowicz@umb.edu.pl,

Dział: 
Inwestycji
Numer pokoju: 
116
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Adam Korzunowicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 51
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-07-26 11:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białymstoku
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zal._nr_1_-_program_poszukiwania_zabytkow.jpg592.65 KB
zal._nr_2_decyzja_pkz_w_bialymstoku.pdf2.47 MB
zal._nr_3_-_formularz_ofertowy.doc31 KB
zapytanie_ofertowe_poszukiwanie_zabytkow.doc71 KB
protokol_z_postepowania_ofertowego.pdf477.96 KB