Projekt graficzny i wydruk wystawy planszowej oraz folderu, a także wykonanie i dostarczenie przestrzennych pylonów ekspozycyjnych, w ramach projektu „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku”

Nr sprawy: 
SPHMF/1/2020
Data (wystawienia): 
2020-08-07
Zapytanie ofertowe: 

Zamówienie dotyczy projektu pt. „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” dofinansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego i wydruku wystawy planszowej oraz folderu, a także wykonanie i dostarczenie wraz z montażem przestrzennych pylonów ekspozycyjnych do Samodzielnej Pracowni i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest:
- wykonanie projektu graficznego wystawy plenerowej składającej się z 35 wielkoformatowych plansz oraz folderu towarzyszącego wystawie, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
Termin wykonania: 24.08.2020
- wykonanie zadruku 35 plansz wystawowych oraz folderu. Plansze wystawowe - druk bezpośredni UV, pełen kolor. Wymiary: 200x100 (14 sztuk), 200x45 cm (14 sztuk), 100x45 cm (7 sztuk). Materiał - DIBOND o grubości min. 3 mm, o krawędziach nieostrych, bezpiecznych, dostosowanych do użytku publicznego. Folder – format 200 x 400 mm, offset 150 gram, 8 stron, 4+4 CMYK, punktowy lakier, bigowanie, ilość egzemplarzy – 1000 sztuk.
Termin wykonania: 31.08.2020.
- wykonanie 7 przestrzennych pylonów ekspozycyjnych zewnętrznych. Pylony o wymiarach 100x200x45 cm. Konstrukcja nośna, stalowa, spawana, profil 50x50x2, o elementach skręcanych do demontażu i przechowywania. Na konstrukcji zamontowane zadrukowane plansze z DIBOND’u wraz z dodatkową górną planszą zamykającą . Całość ma tworzyć zamkniętą bryłę, bez prześwitów i szpar aby konstrukcja stelażu nie była widoczna. Pylony muszą być obciążone mobilnymi bloczkami betonowymi o minimalnym ciężarze 150 kg. Zadanie obejmuje również podwójny montaż i demontaż wystawy w Białymstoku, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
Termin wykonania: 31.08.2020

Wymagania stawiane Wykonawcy:
- posiadanie doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej 3 usług w zakresie projektowania graficznego, składu, łamania folderów o łącznej wartości minimum 6 000 zł brutto oraz co najmniej 3 realizacji produkcji zewnętrznych systemów reklamowych o łącznej wartości minimum 40 000 zł brutto. Każda z realizowanych usług w ramach doświadczenia musi być wykonana w sposób terminowy i należyty. Wnioskodawca, na wniosek Zamawiającego, powinien przedstawić dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.
- dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem graficznym i składem folderów.
- dysponowanie co najmniej jedną osobą co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem i wykonaniem reklamowych instalacji przestrzennych zewnętrznych.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-08-31
2. Okres: 
2020-08-18 - 2020-08-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, tel. 085 748 54 67; e-mail: magdalena.muskala@umb.edu.pl

Dział: 
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Muskała
Telefon kontaktowy: 
85 748 5467
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- oświadczenie, że Wykonawca wykonał co najmniej 3 usługi w zakresie projektowania graficznego, składu, łamania folderów o łącznej wartości minimum 6 000 zł brutto oraz co najmniej 3 realizacji produkcji zewnętrznych systemów reklamowych o łącznej wartości minimum 40 000 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
- Wykonawca powinien przedłożyć w formie zdjęciowej co najmniej 3 przykładowe wykonane realizacje o podobnym zakresie, jakie ma zapytanie.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-08-14 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
muzeum@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- swobodnego wyboru oferty,
- przeprowadzenia dodatkowych rokowań,
- unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_umb.doc66 KB
ogloszenie_wynikow.doc64 KB