Opracowanie i uruchomienie anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy

Nr sprawy: 
AWM/NAW/6/2020/TM
Data (wystawienia): 
2020-02-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kod CPV:
1) 72212220-7 - Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu
2) 72400000-4 - Usługi informatyczne
3) 72212500-4 - Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
4) 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

I. Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia:
Usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy.
2) Zadanie jest finansowane w projekcie pt. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.
3) Działanie jest zgodne ze Strategią Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2018-2020. Celem ogólnym tej strategii jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Uczelni mierzonego wskaźnikiem liczby zagranicznych studentów i kadry dydaktycznej oraz znaczące zwiększenie przychodów z działalności dydaktycznej dzięki rekrutowaniu coraz większych grup studentów zagranicznych, jak również zwiększenie potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do sprawnej i kompleksowej realizacji procesów i inicjatyw wynikających ze współpracy międzynarodowej.
4) Aplikacja mobilna powinna być narzędziem ułatwiającym funkcjonowanie anglojęzycznych studentów, doktorantów i naukowców na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Studenci, wykładowcy i goście z zagranicy często mają problemy z aklimatyzacją, w szczególności w kraju, charakteryzującym się odrębnym kręgiem kulturowym. Uruchomienie aplikacji mobilnej myMUB ma na celu poprawienie komfortu studiowania studentów zagranicznych na UMB oraz pobytu zagranicznych naukowców i gości, a także ich szybką integrację z całą społecznością akademicką UMB. Aplikacja będzie doskonałą metodą komunikacji z zagranicznymi studentami. Głównym odbiorcą aplikacji będą studenci zagraniczni, którzy rozpoczynają naukę na UMB.

5) Aplikacja mobilna myMUB ma za zadanie być jednym z podstawowych źródeł informacji dla zagranicznych studentów, kandydatów na studia w języku angielskim, naukowców i wykładowców zagranicznych, planujących przyjazd na UMB. W szczególności, ma ułatwić nowym studentom poruszanie się po kampusie uczelni oraz Białymstoku.
6) Aplikacja mobilna myMUB pełnić będzie również funkcję promocyjną. Będzie wizytówką UMB, która ma na celu zachęcać potencjalnych kandydatów na studia anglojęzyczne, prowadzone na UMB, w szczególności na kierunku lekarskim oraz naukowców i wykładowców z zagranicznych ośrodków akademickich do przyjazdu na UMB. Wśród potencjalnych użytkowników aplikacji przewidywani są także rodzice kandydatów na studia, którzy często doradzą im w kwestiach wyboru uczelni. W związku z powyższym, oprócz prostoty obsługi, szybkiego i łatwego dostępu do funkcjonalności, szata graficzna aplikacji musi być estetyczna, ukazująca UMB jako nowoczesną i otwartą uczelnię, podążającą za trendami.
7) Aplikacja będzie przygotowana tylko w anglojęzycznej wersji językowej i będzie zawierała 12 modułów (zakładek). Opis poszczególnych modułów jest przedstawiony w dalszej części zapytania ofertowego (II. Szczegółowa specyfikacja zamówienia, 3. Moduły). Wykonawca opracuje również panel administracyjny do zarządzania aplikacją (dodawanie/usuwanie/modyfikacje podzakładek w ramach modułów) oraz treścią.
8) Aplikacja mobilna myMUB będzie całkowicie darmowa i ogólnodostępna.
9) Aplikacja musi być dostępna na smartfony z systemami Android oraz IOS. Wersje Androida oraz IOS od których dostępna będzie aplikacja zostaną ustalone w trybie roboczym z Wykonawcą. Zamawiający zakłada zamieszczenie jej w sklepach Google Play i App Store w ramach własnych środków. Aplikacja myMUB będzie również możliwa do pobrania ze strony startowej aplikacji („landing page”), przygotowanej przez Wykonawcę.
10) Usługa polegająca na opracowaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych UMB, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy będzie realizowana od momentu podpisania umowy do 31 sierpnia 2020 r. Gwarancja na poprawne działanie aplikacji mobilnej będzie obowiązywała do 30 września 2021 r.
11) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z: ustaleniem pełnej koncepcji aplikacji wspólnie z Zamawiającym, przygotowaniem szaty graficznej, opracowaniem oprogramowania, wdrożeniem aplikacji, wyprodukowaniem wersji aplikacji działającej na systemach Android i IOS, testowaniem aplikacji, utrzymaniem gwarancji oraz wykonaniem innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółową specyfikacją zamówienia.
Ponadto, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do wszystkich utworów - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - powstałych w związku z wykonaniem umowy.
12) Termin wykonania zamówienia ustalony na 31 sierpnia 2020 r. obejmuje również etap testowania finalnych wersji aplikacji i przygotowania poprawnych wersji aplikacji do zamieszczenia w sklepach Google Play i App store.

13) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
14) Wykonawca podpisze umowę z Zamawiającym, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
II. Szczegółowa specyfikacja zamówienia:
1. Koncepcja i założenia techniczne:
1) Wykonawca powinien zachować podstawowe reguły gwarantujące wysoki poziom ergonomii w kwestiach dotyczących rozmieszczenia elementów/modułów/przycisków aplikacji mobilnej myMUB. Struktura aplikacji mobilnej powinna być przede wszystkim intuicyjna i nowoczesna, wykorzystująca przede wszystkim zasadę trzech kliknięć. Trzecie (ostatnie) kliknięcie powinno odkrywać przed użytkownikiem kartę zawierającą szczegółowe informacje na wybrany temat (np. wyświetlić adresy i godziny pracy urzędów publicznych). Rozwiązania zastosowane w aplikacji powinny minimalizować listę kliknięć, które musi wykonać użytkownik celem znalezienia szukanej informacji.
2) Struktura aplikacji będzie składała się z 12 modułów i menu głównego. Większość z modułów będzie miała podzakładki. Zamawiający przewiduje pionową orientację aplikacji. Aplikacja nie zakłada logowania i rejestracji. Sposób wyświetlania się treści będzie ustalony w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3) Dokładna koncepcja nawigacji i struktury (rozmieszczenie modułów, przycisków, ikon, wyświetlanie kolejnych warstw, powrót do menu głównego itp.) zostanie ustalona w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, po podpisaniu umowy.
4) System nawigacji aplikacji mobilnej musi zostać zaprojektowany zgodnie z aktualnymi zasadami i wiedzą techniczną w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych. Aplikacja musi być przyjazna dla użytkownika, przejrzysta, prosta w użytkowaniu, intuicyjna.
5) Oprogramowanie aplikacji będzie oparte o dedykowany serwer aplikacji mobilnej. Serwer będzie zawierał osobną bazę danych. Niektóre informacje powinny być automatycznie pobierane przez bazę danych aplikacji z baz danych aplikacji zintegrowanych z aplikacją myMUB. Pozostałe informacje będą wpisywane ręcznie z wykorzystaniem dedykowanego panelu administracyjnego, stworzonego na potrzeby aplikacji.
6) Aplikacja mobilna myMUB będzie przygotowana tylko w języku angielskim. Treści merytoryczne (tekstowe) oraz zdjęcia/grafiki dotyczące Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zostaną przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego. Za opracowanie lub zakupienie pozostałych grafik, będących częścią szaty graficznej aplikacji (np. logotypu aplikacji, elementów graficznych, przycisków) odpowiada Wykonawca.
7) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego są możliwe w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Do koordynacji działań związanych z opracowywaniem aplikacji myMUB ze strony UMB będzie wyznaczony pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej UMB.
8) Od momentu podpisania umowy do przygotowania finalnej wersji aplikacji, Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w co najmniej 2 spotkaniach roboczych. Pierwsze będzie dotyczyło omówienia koncepcji tworzenia aplikacji i specyfikacji technicznej, a drugie postępów prac nad wykonaniem aplikacji. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego (Białystok). Oprócz spotkań w Białymstoku, Zamawiający przewiduje co najmniej 2 wideokonferencje za pomocą Skype’a, a także bieżące kontakty e-mailowe oraz kontakt telefoniczny (lub za pośrednictwem komunikatorów) stosownie do potrzeb.
9) Opis koncepcji, szaty graficznej, modułów i funkcjonalności oraz gwarancji przedstawiony w II. Szczegółowa koncepcja zamówienia ust. 1-5 stanowi wytyczne niezbędne do dokonania wycen projektu i zapoznania się z jego specyfiką. Finalna specyfikacja techniczna zostanie ustalona na początku rozpoczęcia prac nad aplikacją, po wyborze Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza nieznaczne modyfikacje funkcjonalności, spowodowane istotnymi kwestiami technicznymi bądź merytorycznymi, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Specyfikacja techniczna przedstawiona przez Wykonawcę musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
10) Wykonawca przedstawi finalną wersję aplikacji (w dwóch wersjach: na Android’a i IOS’a) po wykonaniu wszystkich funkcjonalności i prac związanych z przedmiotem zamówienia. Następnie, w repozytorium, Wykonawca umieści kody źródłowe aplikacji, dokładną instrukcję kompilacji. Wykonawca przygotuje wersje aplikacji do umieszczenia w sklepach Google Play oraz App Store. Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia aplikacji, w przypadku wykrycia błędów przez jeden z ww. sklepów.
11) W ramach usługi, Zamawiający przeszkoli 2 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z obsługi aplikacji. Szkolenie może odbyć się w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem łączy elektronicznych (np. w formie wideokonferencji).
2. Szata graficzna:
1) Kolory przewodnie: biały i zielony, nawiązujące do kolorystyki logotypu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Logotyp UMB w wysokiej rozdzielczości zostanie przekazany przez Zamawiającego. Można go również pobrać ze strony internetowej uczelni: https://www.umb.edu.pl/o_uczelni/logotyp_umb
2) Opracowanie szaty graficznej musi obejmować co najmniej następujące elementy: projekt strony startowej aplikacji (landing page), menu główne, ikony i inne elementy graficzne niezbędne do przygotowania aplikacji. Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia logotypu aplikacji, będącego jej wizytówką, w szczególności w sklepach Google Play i App Store.
3) Wykonawca, na początkowym etapie prac musi przedstawić dwie koncepcje szaty graficznej do wyboru przez Zamawiającego, uwzględniające rekomendacje Zamawiającego. Szata graficzna aplikacji powinna być atrakcyjna pod względem wizualnym i estetycznym, przejrzysta i czytelna. Projekty graficzne będą wykonane przez profesjonalnego grafika. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zamawiającego w opracowaniu projektów graficznych. Każda ikonka lub inny element graficzny aplikacji wymaga akceptacji osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
4) Wykonawca przekaże zamawiającemu wersje bazowe wszystkich elementów graficznych zastosowanych w projektach, umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych elementów.
3. Moduły:
1) Moduł 1: About MUB – moduł zawierający informacje o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku: w tym m.in.: opisy uczelni, szpitali klinicznych, wydziałów, 70-lecie UMB, przekierowanie do wirtualnego spaceru po Pałacu Branickich (https://www.umb.edu.pl/en/wirtual_walk), dostępnego na stronie internetowej UMB. Moduł będzie zawierał również informacje o warunkach przyjęcia na studia i opłatach. Informacje będą wprowadzane ręcznie za pomocą panelu administracyjnego, z użyciem jego funkcjonalności opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (II. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia, ust. 4.). W ramach tego modułu powinna być możliwość dodawania nowych podzakładek, usuwania poprzednich zakładek oraz zmiany ich kolejności, a także dodawania zdjęć i filmów do poszczególnych podzakładek.
2) Moduł 2: Campus – moduł zawierający mapę Białegostoku zintegrowaną z Google Maps (API) z zaznaczonymi budynkami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w tym m.in.: budynkami uczelni przy ul. Kilińskiego i Mickiewicza, budynkami szpitali uniwersyteckich oraz centrów badawczych itp. Miejsca powinny być opisane danymi teleadresowymi oraz zaznaczeniem na mapie. Dodatkowo, moduł musi przewidywać opcję nawigacji/wyznaczenia trasy do wskazanego miejsca. Użytkownik aplikacji w prosty sposób powinien móc wyznaczyć trasę do miejsca docelowego (pieszo, samochodem lub komunikacją miejską). Moduł zakłada geolokalizację.
3) Moduł 3: Schedule – moduł obejmujący wprowadzanie rozkładu dnia użytkownika, który powinien mieć możliwość ręcznego wpisywania/edytowania swojego planu zajęć. Moduł powinien umożliwiać wpisywanie planu zajęć i aktywności z podziałem na daty, godziny i minuty. Funkcja powinna być przyjazna dla użytkownika i pozwalać na swobodne zarządzanie planem zajęć.
4) Moduł 4: News – moduł zakłada automatyczne pobieranie informacji z anglojęzycznej strony internetowej UMB (https://www.umb.edu.pl/en/main_news). Moduł powinien wyświetlać skróconą wersję wiadomości wraz z miniaturą zdjęcia. Po kliknięciu, powinna pojawiać się pełna treść informacji. Zamawiający informuje, że Strona umb.edu.pl, ani jej anglojęzyczna wersja, nie posiada wystawionego API. Wykonawca powinien przygotować stosowne rozwiązanie. W ramach tego modułu, Zamawiający zakłada także możliwość ręcznego dodawania newsów z panelu administratora. Należy przewidzieć funkcję „Udostępnij”, tak aby łatwo publikować newsy w mediach społecznościowych czy komunikatorach internetowych. W przypadku publikacji wiadomości bezpośrednio ze strony internetowej UMB, udostępniony powinien być link źródłowy do strony internetowej UMB.
5) Moduł 5: Guide – moduł zawierający podstawowe informacje dla nowego studenta zagranicznego, potencjalnego kandydata na studia lub jego rodzica bądź gościa zagranicznego. Zamawiający planuje m.in. następujące podzakładki: informacje o organizacjach studenckich, godziny pracy dziekanatu English Division oraz innych dziekanatów, informacje kontaktowe do Biblioteki UMB i wybranych działów administracji oraz listy spraw możliwych do załatwienia, słowniczek polsko-angielski z podstawowymi wyrażeniami, informacje o domach studenta, informacje o transporcie miejskim w Białymstoku oraz listę korporacji taksówkarskich obsługujących cudzoziemców wraz z numerami telefonów; informacje nt. opieki zdrowotnej w Polsce i bezpieczeństwa, legalizacji pobytu. W ramach tego modułu musi być również możliwość dodawania zdjęć.
6) Moduł 6: Welcome Centre – moduł zawierający podstawowe informacje o nowopowstałym Welcome Centre na UMB. W szczególności będą w nim opisane przykładowe sprawy, z jakimi nowy student zagraniczny bądź przedstawiciel zagranicznej kadry akademickiej może się zwrócić o pomoc oraz dane kontaktowe. Moduł powinien mieć możliwość dodawania zdjęć. Moduł zakłada możliwość wysłania zapytania do Welcome Centre, celem umówienia się na wizytę lub uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu przez studentów zagranicznych lub zagranicznych gości na UMB. Zapytania powinny być składane w formie prostego formularza zgłoszeniowego, zawierającego podstawowe dane tj. imię i nazwisko, kierunek studiów, rok studiów, e-mail, telefon kontaktowy, rodzaj sprawy, krótki opis sprawy, podanie preferowanego terminu wizyty w Welcome Centre Zapytania powinny przychodzić na dedykowany e-mail, który obsługują pracownicy Welcome Centre. Odpowiedzi będą udzielane poza aplikacją (poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie) przez pracowników Welcome Centre.
7) Moduł 7: Education - moduł zawierający aktualne informacje na tematów studiów prowadzonych w języku angielskim. Moduł będzie obejmował m.in. dostęp do sylabusów anglojęzycznych na kierunku lekarskim, planów zajęć na kierunku lekarskim, pełne dane kontaktowe do Dziekanatu English Division oraz dziekanatów obsługujących zagranicznych doktorantów. Podobnie jak w przypadku modułu 6., moduł 7. (Education) zakłada możliwość wysłania zapytania do Dziekanatu English Division (ED), celem umówienia się na wizytę lub uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu przez studentów zagranicznych. Zapytania powinny być składane w formie prostego formularza zgłoszeniowego, zawierającego podstawowe dane tj. imię i nazwisko, kierunek studiów, rok studiów, e-mail, telefon kontaktowy, rodzaj sprawy, krótki opis sprawy, podanie preferowanego terminu wizyty w Dziekanacie ED. Zapytania powinny przychodzić na dedykowany e-mail, który obsługują pracownicy Dziekanatu ED. Odpowiedzi będą udzielane poza aplikacją (poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie) przez pracowników Dziekanatu ED.
8) Moduł 8: Emergency numbers – moduł bez podzakłądek, zawierający spis najważniejszych telefonów alarmowych w Polsce. W ramach modułu powinien być dostępny przycisk CALL, umożliwiający wykonanie bezpośredniego telefonu alarmowego.
9) Moduł 9: International Cooperation Office – moduł, w którym przedstawione zostaną zadania, które wykonuje Dział Współpracy Międzynarodowej oraz dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za poszczególne kwestie. Dodatkowo, jako oddzielna podzakładka zostaną opisane procedury składania wniosków na wyjazd zagraniczny (i ich rozliczania) oraz podlinkowane zostaną wzory dokumentów (link bezpośrednio do strony internetowej UMB).
10) Moduł 10: Białystok – moduł, który ma na celu przybliżyć zagranicznym studentom ich nowe miejsce do życia – Białystok. Zamawiający przewiduje zamieszczenie w nim w ramach podzakładek następujących informacji:
- adresy i dane kontaktowe do instytucji publicznych (Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta itp.) wraz z lokalizacją ich na mapie (geolokalizacja) oraz funkcją: Wyznacz trasę/Nawiguj w ramach integracji z Google Maps;
- spis instytucji kultury i sportu wraz z ich lokalizacją na mapie (geolokalizacja) oraz funkcją nawigacji;
- informacje o najciekawszych miejscach do zobaczenia w Białymstoku oraz na Podlasiu wraz z galeriami zdjęć, opcjonalnie możliwością dodawania krótkich filmików;
- spis restauracji i barów w obrębie kampusu UMB (z funkcją nawiguj/wyznacz trasę) z użyciem Google Maps.
11) Moduł 11: Exchange rate – moduł wyświetlający kursy walut polskiego złotego w stosunku do głównych walut międzynarodowych (USD, EUR i GBP) oraz dwóch walut krajów (Szwecja i Norwegia), z których pochodzi najwięcej studentów zagranicznych na UMB – NOK, SEK. Moduł powinien być zintegrowany ze stroną internetową Narodowego Banku Polskiego (np. poprzez NBP API), aby pobierać aktualne kursy walut każdego dnia.
12) Moduł 12: About the App – moduł bez podzakładek, w którym zostaną zamieszczone logotypy projektowe oraz informacja o realizacji projektu w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krótkie opisy dotyczące sposobu korzystania z poszczególnych funkcjonalności aplikacji myMUB.
13) Kolejność wyświetlania modułów oraz sposób ich rozmieszczenia i prezentacji graficznej zostanie ustalony w trybie roboczym z wybranym Wykonawcą. Powyższe nazwy modułów mają charakter poglądowy i mogą być zmienione przez Zamawiającego na etapie planowania prac.
4. Inne Funkcjonalności:
1) Podczas pierwszego użycia aplikacji myMUB powinna wyświetlać się strona startowa ze stosownymi logotypami projektowymi i informacją o sfinansowaniu aplikacji ze środków EFS w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”. Dodatkowo, użytkownik powinien mieć możliwość akceptacji regulaminu użytkowania aplikacji oraz informacji o RODO. Stosowne logotypy i treść informacji o sfinansowaniu dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy.
2) Stworzenie panelu administratora do zarządzania aplikacją i treściami merytorycznymi. Panel administratora będzie dostępny po zalogowaniu się na stronę internetową. Poprzez panel, uprawniony użytkownik Zamawiającego będzie miał możliwość co najmniej: dodania nowych podkategorii/podzakładek w ramach istniejących modułów, dodawania treści we wszystkich modułach oraz ich edytowania lub usuwania, dodawania/usuwania zdjęć, filmów, zmiany czcionek (w tym kolorów i wielkości), dodawania załączników, hiperłączy.
3) Wykonawca jest zobligowany do wykonania strony startowej aplikacji mobilnej, tzw. Landing page. Powinna to być 1 strona bez podzakładek, która zawierać będzie: logotypy projektowe, informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, przyciski do pobrania aplikacji z Google Play i App Store, opis aplikacji, galerię zdjęć (screenów ukazujących działanie aplikacji), główne funkcjonalności, przyciski do udostępnienia. Treści merytoryczne do strony startowej aplikacji dostarczy Zamawiający.
4) Przycisk „Udostępnij (Share this)” do udostępniania linku do aplikacji w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, Twitter etc.).
5) Odnośniki do profilu UMB na Facebooku, Twitterze i Instagramie, Linkedin (wraz z ikonami).

5. Gwarancja:
a) na dostarczoną i wdrożoną aplikację mobilną myMUB, Wykonawca udzieli gwarancji do 30 września 2021 r. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
- nieodpłatnego usuwania wad, w szczególności niezgodności Systemu z dostarczoną dokumentacją,
- pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji systemu,
- udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanego systemu,
- pomocy w optymalizacji pracy systemu, bezpośredniej diagnostyki w docelowej lokalizacji Zamawiającego, z wykorzystaniem metody zdalnego dostępu.

III. Kryteria wyboru ofert

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie jednego kryterium tj.:
- Cena oferty – max. liczba – 100 pkt – w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia;
2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za opracowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej myMUB na smartfony. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 100;
- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 punktów.
3) Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100.
4) Zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów.

IV. Termin wykonania zamówienia:

31 sierpień 2020 r.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej;
2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 3 zamówienia obejmujące dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie co najmniej: 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w I. Zapytanie ofertowe – przedmiot zamówienia ust. 2. o wartości min. 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Oprócz referencji bądź innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych powyżej usług, Wykonawca powinien przedłożyć trzy przykładowe wykonane realizacje, o których mowa powyżej, w postaci nośników z nagranymi aplikacjami mobilnymi lub wskazać link do miejsca, gdzie można je obejrzeć (np. do sklepu Google Play / Apple Store).

W przypadku zamówień wykonywanych, zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż wartość podana powyżej.

W przypadku podania kwoty w walucie obcej, Wykonawca ma obowiązek przeliczyć tą wartość na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://zamowienia.umb.edu.pl/).

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VI. Składanie ofert

1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok, pokój nr 206 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Jakub Wszeborowski

Telefon kontaktowy:

tel. 85 686 51 81, e-mail: jakub.wszeborowski@umb.edu.pl

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym (np. referencje);

- Trzy przykładowe, wykonane realizacje, o których mowa w V. Wymagania Stawiane Wykonawcy ust. 2. w postaci nośników z nagranymi aplikacjami mobilnymi lub wskazaniem linku do miejsca, gdzie można je obejrzeć;

4. Termin składania ofert (data i godzina):

13 marca 2020 r. Oferty mogą zostać przesłane pocztą lub złożone osobiście. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

5. Miejsce:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna.

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Opracowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych UMB, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy. – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/6/2020/TM. Nie otwierać przed 14 marca 2020 r.”.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
- do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;
- do zmiany zakresu postępowania;
- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
- Załącznik nr 2 – wzór umowy;
- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
- Załącznik nr 4 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-08-31
2. Okres: 
2020-03-14 - 2020-08-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok, pokój nr 206 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Jakub Wszeborowski

Telefon kontaktowy:

tel. 85 686 51 81, e-mail: jakub.wszeborowski@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
206
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr Jakub Wszeborowski
Telefon kontaktowy: 
+ 48 85 686 51 81
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym (np. referencje);

- Trzy przykładowe, wykonane realizacje, o których mowa w V. Wymagania Stawiane Wykonawcy ust. 2. w postaci nośników z nagranymi aplikacjami mobilnymi lub wskazaniem linku do miejsca, gdzie można je obejrzeć.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-03-13 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Opracowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych UMB, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy. – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/6/2020/TM. Nie otwierać przed 14 marca 2020 r.”. Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie,
  • do zmiany zakresu postępowania,
  • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
umowa_wzor_aplikacja_mymub_.doc167.5 KB
umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_-_aplikacja_mymub.doc150.5 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc128 KB
formularz_ofertowy_mymub.doc135 KB
protokol_zdawczo-odbiorczy-mymub.doc143.5 KB
zapytanie_ofertowe-aplikacja_mymub_.docx135.66 KB
odpowiedz_na_pytanie_oferenta_-_cz._i.pdf226.05 KB
odpowiedz_na_pytanie_oferenta_-_cz._ii.pdf879.31 KB
odpowiedz_na_pytanie_oferenta_-_cz._iii.pdf823.94 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf198.46 KB