Opracowanie audytu energetycznego Hali sportowej i budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nr sprawy: 
TIN/SRM.2111.AE.42.2016
Data (wystawienia): 
2016-04-01
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- opracowanie audytu energetycznego Hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - zadanie 1, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2  dołączonym do niniejszego zapytania.

-  opracowanie audytu energetycznego budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - zadanie nr 2, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku  nr 3 dołączonym do niniejszego zapytania.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
60 dni od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Inwestycji, Sekcja Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury
Numer pokoju: 
112
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Krystyna Kruk
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 47, e-mail: krystyna.kruk@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

-  referencje poświadczajace wykonanie  co najmniej dwóch zamówień na audyt energetyczny w budynkach użyteczności publicznej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-04-12 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1 ( kancelaria ogóla) z dopiskiem zapytanie ofertowe na opracowanie audytu energetycznego.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc31.5 KB
opis_przedmiotu_zamowienia_-_hala-1.doc32 KB
opis_przedmiotu_zamowienia_-_budynek_nauk_o_zdrowiu.doc34 KB
wzór_umowy.doc95 KB
hala_sportowa_umb-_plan_sytuacyjny.pdf15.63 MB
bud._wydz.nauk_o_zdrowiu_-_plan_sytuacyjny_.pdf801.15 KB
odpowiedź_na_pytanie.pdf1.08 MB
budynek_wydzialu_ochrony_zdrowia-_przekroj.pdf1.31 MB
uzupelnienie_odpowiedzi_na_pytanie.pdf378.01 KB
rozstrzygniecie__zapytania_ofertowego.pdf313.2 KB