Nazwa kursu : kurs ALS - kurs resuscytacyjny

Nr sprawy: 
AZP/261/US/48/ DWL-073/ZPU/3/2019
Data (wystawienia): 
2019-12-11
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego na terenie miasta Białystok, w Centrum Symulacji Medycznej UMB kursu Zaawansowanych Czynności/Zabiegów resuscytacyjnych (ALS) – dla 96 studentów VI roku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kurs będzie realizowany w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
II. Dokładny opis tematyki, w tym zagadnienia i treści objęte kursem:
a. zasady prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
b. zasady udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia poprzedzających nagłe zatrzymanie krążenia (niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, zaburzenia rytmu serca, urazów, sytuacji szczególnych w resuscytacji),
c. zatrzymanie krążenia (niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, zadławienie, urazy, zaburzenia rytmu serca),
d. umiejętność prowadzenia podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych,
e. zasady bezpieczeństwa podczas udzielania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w szczególności podczas obsługi defibrylatora, wykonywaniu procedur inwazyjnych (dostęp i.v./ i.o., postępowanie poekspozycyjne),
f. zasady monitorowania i prewencji NZK w warunkach szpitalnych i przedszpitalnych,
g. umiejętność rozpoznawania i leczenia odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia (hipoksja, hipowolemia, zaburzenia wodno-elektrolitowe, hipotermia, zatrucia, tamponada osierdzia, odma prężna, zator tętnicy płucnej),
h. umiejętności:
- uzyskanie dostępu donaczyniowego (wskazania, przeciwwskazania, powikłania)
- uzyskanie dostępu doszpikowego (wskazania, przeciwwskazania, powikłania)
- alternatywne drogi podania leków w NZK
- udrożnienie dróg oddechowych:
• bezprzyrządowe
• przyrządowe w tym (rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo-gardłowa, maska krtaniowa, rurka krtaniowa, intubacja dotchawicza, nakłucie błony pierścienno-tarczowej),
i. obsługa kardiomonitora i włączenie elektroterapii (defibrylacja, kardiowersja, stymulacja przezskórna).
j. wyjaśnienie roli i zadań członka i kierownika zespołu resuscytacyjnego
k. kreacja umiejętności i nawyku samokształcenia
l. Wprowadzenie do Zespołów Wczesnego Reagowania:
- rola zespołu interdyscyplinarnego (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, inni) w opiece nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia
- zasady monitorowania pacjenta w stanie zagrożenia życia i zdrowia
- zasady powiadamiania zespołu wczesnego reagowania
- podjęcie czynności przed przybyciem zespołu WR, (prowadzenie czynności resuscytacyjnych, przygotowanie sprzętu do wdrożenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych)
- współpraca personelu medycznego w oddziałach i zespołu wczesnego reagowania/ resuscytacyjnego,
m. umiejętność pracy w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań,
n. umiejętność kierowania grupą osób realizujących wspólne zadanie oraz praca jako członek takiej grupy,
o. znajomość i przestrzeganie wzorców etycznych w działaniach zawodowych.
Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zgodnych z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
III. Sposób realizacji kursu:
1) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdej edycji kursu Wykonawca:
a) jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego planu kursu,
b) uzgodni z Zamawiającym terminy zająć dla poszczególnych grup,
c) przekaże Zamawiającemu nazwiska wykładowców prowadzących zajęcia wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez nich wymagań określonych w pkt. VII z zastrzeżeniem, że nazwiska wykładowców zaplanowanych do prowadzenia zajęcia w pierwszym roku kursu podane zostaną w ofercie Zamawiającego.
2) Wykonawca zapewni uczestnikom podręcznik z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zgodny z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady resuscytacji.
3) Wykonawca zapewni, że metody i pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu będą różnorodne, będą wykorzystywać nowoczesne i efektywne sposoby nauki oraz w najlepszy z możliwych sposobów zaangażują uczestników i zapewnią maksymalny efekt.
4) Zamawiający zapewni uczestnikom salę/sale wyposażoną/e w sprzęt specjalistyczny niezbędny na potrzeby przeprowadzenia kursu. W trakcie trwania kursu wykładowcy na bieżąco będą sprawdzali postępy nauczania (m.in. poziom wiedzy i frekwencję na zajęciach), o niepokojących przypadkach lektorzy zobowiązani są informować Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy.
5) Po zakończeniu kursu uczestnicy podejdą do egzaminy teoretycznego i praktycznego oraz certyfikacji. Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zgodnych z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
6) Wykonawca po każdej rocznej edycji kursu wystawia i przekazuje certyfikat o ukończeniu edycji/kursu każdemu z uczestników, Kopie tych certyfikatów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.
7) Wykonawca przygotowuje, gromadzi i przekazuje Zamawiającemu po zakończeniu kursu:
- oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego, podpis na liście obecności oznacza potwierdzenie odbioru materiałów.
- kserokopie wszystkich certyfikatów wydanych uczestnikom,
- oryginały listy odbioru certyfikatów w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
- kserokopie dzienników zajęć.
8) Wykonawca przeprowadzi test wiedzy uczestników na wejściu i na wyjściu kursu
9) Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
10) Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
IV. Miejsce kursu
Kurs realizowany będzie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, w Białymstoku. Miejsce realizacji kursu Zamawiający wyznaczy na 14 dni przed rozpoczęciem każdej edycji.

Planowany termin realizacji usługi: styczeń – luty 2020, styczeń 2021, styczeń 2022, styczeń 2023
1) Zrealizowane zostaną cztery roczne edycje kursu: I edycja rok akademicki 2019/2020, II edycja rok akademicki 2020/2021, III edycja rok akademicki 2021/2022, IV edycja rok akademicki 2022/2023.
2) Zamawiający planuje zorganizowanie kursu dla łącznie 16 grup (6 osobowych), w całym 4 letnim okresie realizacji usługi, z czego:
a. w pierwszej edycji kursu (2019/2020) Zamawiający przewiduje zajęcia dla 4 grup,
b. w drugiej edycji kursu (2020/2021) Zamawiający przewiduje zajęcia dla 4 grup,
c. w trzeciej edycji kursu (2021/2022) Zamawiający przewiduje zajęcia dla 4 grup,
d. w czwartej edycji kursu ( 2022/2023) Zamawiający przewiduje zajęcia dla 4 grup.
3) Wymiar godzinowy zajęć ( 1 godzina dydaktyczna = 45 min.) : 4 edycje x 4 grupy x 6 osób x 2 dni x 8 godzin ) łącznie 256 godz. (16 grup x 16 godzin) w całym okresie realizacji usługi.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby grup w poszczególnych latach (edycjach) oraz zmniejszenia łącznej liczby grup bądź zrealizowanych godzin, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część zamówienia.

V. Czas trwania kursu i godziny zajęć:
a. Zamawiający planuje, że zajęcia odbywać się będą 2 dni po 8 godzin (lekcyjnych)
b. Wykonawca umożliwi realizację zajęć wg harmonogramu (z możliwością wyboru przez Zamawiającego indywidualnie dla każdej grupy):
c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji zajęć w innych terminach w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Szczegółowe terminy zajęć dla poszczególnych grup ustalone zostaną w drodze odrębnych, pisemnych (dopuszczalna forma mailowa) ustaleń na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdej rocznej edycji kursu.

VI. Planowana liczba uczestników: 96 osób, studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
VII. Wymagania wobec prowadzącego kurs:
• wykształcenie wyższe na kierunku ratownictwo medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego.
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy: Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego i/lub Szpitalny Oddział Ratunkowy i/lub zespoły reanimacyjne w ramach Oddziałów Intensywnej Terapii,
• co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ zajęć dydaktycznych z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej,

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
- cena – 70%,

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.

Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 70
gdzie:
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 70%.

- doświadczenie trenera prowadzącego kurs – 30%

Elementem podlegającym ocenie będzie przeprowadzenie przez trenera prowadzącego kurs, kursów
o tematyce obejmującej przedmiot zamówienia przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat.
Weryfikacja spełnienia wymogu odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty listy przeprowadzonych przez trenera kursów.
Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone kursu w ilości od 2 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych kursów wynosi 2, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych kursów uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10.
Imię i nazwisko trenera oraz liczbę zrealizowanych przez niego kursów należy podać w załączonym do oferty wykazie.

Ilość punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD=(PR/PN) x 30

gdzie:
PR – liczba kursów w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba kursów - 10
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia, przez wskazanego w wykazie trenera.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

IX. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80521000-2 – Usługi opracowywania programów szkoleniowych

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
styczeń – luty 2020, styczeń 2021, styczeń 2022, styczeń 2023
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
DZIEKANAT WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I ODDZIAŁEM NAUCZANIA w JĘZYKU ANGIELSKIM ; Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Urszula Korzeniecka; Katarzyna Turkowicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 54 91; 85 748 5625
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) ,
 Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy,
 Wykaz zrealizowanych kursów.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-12-19 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na kurs ALS - kurs resuscytacyjny, sprawa nr AZP/261/US/48/ DWL-073/ZPU/3/2019- Nie otwierać przed dniem 19.12.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zal._nr_1_opz_-_als.docx282.37 KB
zal._nr_2_formularz_ofertowy.doc182.5 KB
zal._nr_3_umowa.docx216.82 KB
zal._nr_4_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx262.83 KB
zal_nr_3_do_umowy_-_umowa_powierzenia_wzor.docx271.33 KB
informacja_o_wyborze.docx196.12 KB
informacja_o_udzieleniu.docx194.87 KB