na stanowisko trzech wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015

Nr sprawy: 
ADN/BIOOPA/1/2019
Data (wystawienia): 
2019-09-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zabezpieczenie materiału biologicznego pobranego w czasie operacji;
2. Przygotowanie i zabezpieczenie prawidłowego przebiegu transportu materiału biologicznego, pobranego podczas zabiegu, do banku tkanek, w tym opisanie próbki materiału biologicznego oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji dawców i przekazanie materiału biologicznego w raz z dokumentacją do banku tkanek.

Kandydaci powinni spełnić następujące wymagania:
1. posiadać dyplom uzyskania stopnia magistra lub dyplomu lekarza w kierunku lekarskiego,
2. posiadać status rezydenta lub lekarza w zakresie chirurgii ogólnej lub lekarza ze specjalizacja w zakresie chirurgii ogólnej,
3. w przypadku rezydenta ukończony co najmniej 1 rok rezydentury w zakresie chirurgii ogólnej,
4. posiadać doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji medycznej,
5. posiadać doświadczenie w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego i prowadzenie po zabiegu.
6. udokumentowane współautorstwem co najmniej jednej oryginalnej publikacji lub udział w konferencji naukowej.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2019-09-23 - 2021-05-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Kwestie merytoryczne można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, dr hab. Hady Razak Hady tel. 85 746 86 72

Dział: 
I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Bogdan, Dr hab. Hady Razak Hady
Telefon kontaktowy: 
85 748 5655, 85 746 86 72
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Życiorys
2. Kopię publikacji potwierdzającej współautorstwo kandydata,
3. Zaświadczenie dotyczące uczestnictwa w badaniach naukowych lub certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem potwierdzający uczestnictwo w konferencji
4. Kopię dyplomu uzyskania lekarza w zakresie chirurgii ogólnej lub lekarza ze specjalizacja w zakresie chirurgii ogólnej,
5. Informacja o przetwarzaniu przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku danych osobowych w związku z przystąpieniem do konkursu

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-09-16 15:30
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko wykonawcy do projektu BIOOPA"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

• swobodnego wyboru oferty,
• przeprowadzania dodatkowych rokowań,
• unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc29.5 KB
informacja_o_przetwarzaniu_przez_uniwersytet_medyczny_w_bialymstoku_danych_osobowych_w_zwiazku_z_przystapieniem_do_konkursu_.doc29 KB
rozstrzygniecie_ofert.docx15.41 KB