Modyfikacja.Zmiana terminu składania ofert. Dostawa urządzenia do pomiaru koncentracji DNA do Centrum Badań Klinicznych UMB

Nr sprawy: 
TZ.220.12.2020.ZO.13
Data (wystawienia): 
2020-04-15
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

w załączeniu

3. Kryteria oceny: 
cena + ocena techniczna + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 4 tygodni od daty podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-222 Białystok

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju: 
228
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 38
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-05-04 14:30
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_7_-_wzor_protokolu_odbioru.doc110.5 KB
zalacznik_nr_8_-_opis_oceny_ofert_rozserzony.doc69.5 KB
zalacznik_nr_1_-_6_urzadzenie_do_pomiaru_koncentracji_dna_24-04-2020_modyfikacja.doc200 KB
pytania_oraz_udzielone_odpowiedzi.docx58.33 KB
wybor_oferty.docx54.51 KB