Marketing instytucji publicznej - szkolenie dla władz UMB

Nr sprawy: 
AZP/US/27/APP-073/ZPU/2/2019
Data (wystawienia): 
2019-08-01
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego,
1-dniowgo szkolenia (8 godzin dydaktycznych) dla 7 pracowników kadry zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
1) Korzyści płynące z konsekwentnie prowadzonej polityki marketingowej Uczelni i diagnoza wizerunku UMB.
2) Strategia marketingowa jako element wzmacniający długofalową promocję instytucji.
3) Wybór skutecznych narzędzi marketingowych możliwych do stosowania przez uczelnię. Budowa relacji z otoczeniem akademickim, mieszkańcami, przedsiębiorcami (współpraca nauki i biznesu w myśl Ustawy 2.0).
4) Rola mediów (w tym społecznościowych) w promocji UMB.
5) Uświadomienie pracownikom przez kadrę zarządzającą UMB jak ważne jest budowanie marki wewnątrz (studenci, kadra, administracja) i promocja na zewnątrz (świat akademicki, mieszkańcy, absolwenci, biznes) .
6) Jak reagować w sytuacjach kryzysowych ? Rola właściwej koordynacji przekazu z biurem prasowym, brak wielogłosu i pogłębiania wrażenia chaosu.

III. Sposób realizacji szkolenia:
1) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy program szkolenia, z uwzględnieniem liczby planowanych godzin zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanego programu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo w stosunku do przedstawionych uwag.
2) Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały szkoleniowe, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na szkoleniu.
3) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
4) Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia szkolenia niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
5) Potwierdzeniem realizacji każdego szkolenia będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
a) protokołu zdawczo – odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
b) oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych;
c) kserokopii wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom.
6) Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia materiały niezbędne do przeprowadzenia proces weryfikacji nabycia kompetencji, przez uczestników szkolenia, w postaci:
a) zdefiniowania efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu;
b) formularza testu weryfikacji kompetencji odnoszącego się do efektów planowanych do osiągnięcia przez uczestników szkolenia;
Proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia Zamawiający przeprowadzi we własnym zakresie.
7) Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
8) Wykonawca zapewni:
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego, na terenie miasta Białystok, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

V. Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 09.2019-12.2019 r., Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć: 1 dzień, 8 godzin dydaktycznych, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30.

VII. Planowana liczba uczestników: 7 osób, pracowników kadry zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w tym: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Kierownik Biura Promocji i Rekrutacji, Rzecznik Prasowy.

VIII. Wymagania wobec Wykonawcy

1) Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu szkoleń w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2.II.
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 szkolenie rocznie.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże imiennie osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia.
Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla trenera oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

IX. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

a. cena – 50%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia

b. Doświadczenie trenera prowadzącego szkolenie 50%
Oceniane będzie doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, skierowanych do pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- po 10 pkt – za przeprowadzenie kursu/szkolenia, obejmującego przedmiot zamówienia, skierowanego do pracowników jednostki sektora finansów publicznych, w wymiarze co najmniej 8 godzin dydaktycznych.
Za doświadczenie może być przyznane maksymalnie 50 pkt.
Wykonawca w formularzu ofertowym wykaże doświadczenie trenera w postaci listy prowadzonych przez niego kursów/szkoleń skierowanych do pracowników jednostki sektora finansów publicznych.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 09.2019-12.2019 r., Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych; Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, Barbara Dokert-Świsłocka
Telefon kontaktowy: 
85 748-55-50; 85 748 55 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego),
- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-08-09 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Marketing instytucji publicznej - szkolenie dla władz UMB”, sprawa nr AZP/US/27/APP-073/ZPU/2/2019 - Nie otwierać przed dniem 09.08.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
    do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie
ZałącznikWielkość
zal_1_formularz_ofertowy.docx278.54 KB
zal_2_opz.docx282.16 KB
zal3_umowa_marketing.docx210.55 KB
zal4_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx262.94 KB
zbiorcze_zestawienie_ocena_ofert.pdf62.09 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx271.58 KB