Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego.

Nr sprawy: 
AZP/261/US/44/DWL-073/ZPU/2/2019
Data (wystawienia): 
2019-11-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, kursu języka angielskiego z elementami j. medycznego dla 120 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kurs będzie realizowany w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki kursu, w tym zagadnienia i treści objęte kursem:
Kurs jest przeznaczony dla studentów UMB w zakresie języka angielskiego ogólnego, w szczególności powinien zawierać tematykę związaną z rozwojem umiejętności językowych koniecznych do komunikacji w zakresie języka specjalistycznego, medycznego.
Ostateczny podział na grupy uczestników I edycji kursu dokonany zostanie na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przez Wykonawcę.

III. Sposób realizacji kursu:
1) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdej rocznej edycji kursu Wykonawca:
a) przeprowadzi test poziomujący dla uczestników. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wynikach testu poziomującego i dostarczy raport z jego wykonania. Wykonawca dokona kwalifikacji zgłoszonych przez Zamawiającego uczestników kursów do poszczególnych poziomów nauczania grup na podstawie ww. testów poziomujących.
b) przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego programu kursu dla każdej grupy.
c) uzgodni z Zamawiającym terminy zająć dla poszczególnych grup z uwzględnieniem zapisów w pkt. V,
d) przekaże Zamawiającemu nazwiska lektorów prowadzących zajęcia wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez nich wymagań określonych w pkt. 3 z zastrzeżeniem, że nazwiska 3 lektorów zaplanowanych do prowadzenia zajęcia w pierwszym roku kursu podane zostaną w ofercie Zamawiającego.
2) Wykonawca przygotuje i zapewni uczestnikom na własność materiały szkoleniowe, w tym co najmniej: podręcznik z płytą CD/CD-ROM lub dostępem on-line do materiałów multimedialnych/audio-video pomocnych w utrwalaniu słów wyrazów i struktur gramatycznych oraz zeszyt ćwiczeń. Materiały szkoleniowe powinny być nowe, w wersji oryginalnej. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane najpóźniej na czwartych zajęciach od rozpoczęcia kursu każdej z grup. W przypadku konieczności zmiany ww. materiałów szkoleniowych wynikającej z postępu uczestników w nauce, Wykonawca zapewni uczestnikom kolejny zestaw materiałów edukacyjnych.
3) Wykonawca zapewni szeroko rozumiane pomoce naukowe i dodatkowe materiały spoza podręcznika (m.in. dodatkowe materiały w postaci kserokopii tekstów) wykorzystywane na zajęciach. Dodatkowe materiały szkoleniowe odpowiadać będą swoim standardem powszechnie uznawanym normom jakościowym przy zachowaniu staranności wymaganej dla tworzenia tego rodzaju dzieł.
4) Wykonawca zapewni, że metody i pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu będą różnorodne, będą wykorzystywać nowoczesne i efektywne sposoby nauki języka angielskiego oraz w najlepszy z możliwych sposobów zaangażują uczestników i zapewnią maksymalny efekt.
5) Wykonawca zapewni uczestnikom salę/sale wyposażoną/e w sprzęt multimedialny niezbędny na potrzeby przeprowadzenia kursu.
6) W trakcie trwania kursu lektorzy na bieżąco będą sprawdzali postępy nauczania (m.in. poziom wiedzy i frekwencję na zajęciach), o niepokojących przypadkach lektorzy zobowiązani są informować Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy.
7) Wykonawca po każdej rocznej edycji kursu wystawia i przekazuje zaświadczenia o ukończeniu edycji/kursu każdemu z uczestników, zaświadczenie powinno zawierać informację o osiągnięciu poziomu, wg opisu poziomów nauczania Rady Europy, który reprezentuje uczestnik po zakończeniu kursu. Kopie tych zaświadczeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.
8) Wykonawca przygotowuje, gromadzi i przekazuje Zamawiającemu:
a) po zakończeniu każdego miesiąca, w którym odbywały się zajęcia:
- oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego
- protokoły przekazania materiałów szkoleniowych (w pierwszym miesiącu kursu),
b) po zakończeniu każdej rocznej edycji zajęć:
- kserokopie wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom,
- oryginały listy odbioru zaświadczeń w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
- kserokopie dzienników zajęć.
9) Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników kursu, składający się z następujących elementów:
a) przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku kursu (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w kursie
b) przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie kursu (ocena kompetencji na zakończenie kursu),
c) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, w odniesieniu do każdego uczestnika, w ciągu 14 dni od zakończenia każdej rocznej edycji kursów, raportu zawierającego:
- frekwencję wyrażoną w procentach,
- porównanie wyników testu końcowego i wstępnego, wraz z oryginałami tychże testów, w tym odniesienie się do wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnęli uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
- poziomu, wg opisu poziomów nauczania Rady Europy, który reprezentuje uczestnik po zakończeniu kursu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
10) Działania informacyjno-promocyjne
Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia w trakcie realizacji kursów z pisemnym wnioskiem o zmianę lektora/-ów, którego kwalifikacje, pomimo spełnienia wymogów formalnych, okażą się zbyt niskie lub nie będą spełniać oczekiwań uczestników i/lub merytorycznych wymagań Zamawiającego. Z wnioskiem takim może wystąpić przedstawiciel Zamawiającego na prośbę zgłoszoną przez co najmniej 60% kursantów danej grupy szkoleniowej. Wykonawca dokonuje zmiany w ciągu 14 dni od daty otrzymania wystąpienia o ich zmianę, na lektora o kwalifikacjach nie niższych niż opisane powyżej wymagania dotyczące lektora.
12) Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
12.2019-12.2023, z wyłączeniem okresów wakacyjnych, tj. 07-09.2020, 07-09.2021, 07-09.2022 oraz 07-09.2023. Dokładny termin kursu określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każdej rocznej edycji kursu
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Urszula Korzeniecka, Michał Wolański
Telefon kontaktowy: 
85 748 54 91
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

OŚWIADCZENIE O BRAKU OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM - załącznik nr 4

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-12-06 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Kurs języka angielskiego, z uwzględnieniem języka specjalistycznego medycznego” sprawa nr AZP/261/US/44/DWL-073/ZPU/2/2019 - Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_korekta.docx144.73 KB
zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_ka_wersja_aktualna.docx289.57 KB
zal3a_umowa.docx209.42 KB
zal3b_zal_umowa_powierzenia_.docx271.08 KB
zal4_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx262.92 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx39.61 KB