Korekta językowa (proofreading) przez native speakera anglojęzycznych tekstów umieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. (...)"

Nr sprawy: 
AWM/NAW/11/2020/TM
Data (wystawienia): 
2020-11-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia:
Usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zamówienie dotyczy projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

2) Przedmiotem zamówienia jest usługa korektorska (kod CPV: 79821100-6 – Usługi korektorskie) – wykonanie korekty językowej (proofreading) przez native speakera (Wielka Brytania) anglojęzycznych tekstów umieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: hhtp://www.umb.edu.pl/en/index.php oraz tekstów zamieszczonych na podstronach English Division i Admission. Będą to teksty dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a więc teksty obejmujące specjalistyczne słownictwo z zakresu medycyny, jak też teksty dotyczące specyfiki funkcjonowania szkolnictwa wyższego, badań naukowych, jednostek organizacyjnych Uczelni, informacji z życia Uczelni, informacji o regionie, rekrutacji, oferty edukacyjnej, programu kształcenia. Z częścią dokumentów można zapoznać się na anglojęzycznych stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kolejne materiały, które również będą podlegały korekcie, będą sukcesywnie publikowane.

3) Korekta językowa (proofreading) musi być obligatoryjnie wykonana przez native speakera (Wielka Brytania) i uwzględniać słownictwo, gramatykę, stylistykę i inne reguły właściwe dla „British English”. Wykonawca poda w formularzu ofertowym imię i nazwisko native speakera, który będzie osobiście wykonywać przedmiot zamówienia, wskazując doświadczenie zawodowe i kwalifikacje native speakera. Zamawiający będzie miał prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje native speakera. Native speaker musi posiadać wyższe wykształcenie i musi pochodzić z Wielkiej Brytanii.

4) Przez pojęcie native speakera Zamawiający rozumie osobę pochodzącą z Wielkiej Brytanii, dla której język angielski (British English) jest językiem ojczystym.

5) Przedmiot zamówienia musi być w całości wykonany przez jedną i tę samą osobę, w celu ujednolicenia materiałów zamieszczonych na anglojęzycznej stronie internetowej Uczelni.

6) Korekta językowa (proofreading) obejmie maksymalnie 300 stron rozliczeniowych znormalizowanego maszynopisu (1 strona = 1 800 znaków ze spacjami). Wykonawca w formularzu ofertowym poda zarówno wartość oferty za 300 stron rozliczeniowych znormalizowanego maszynopisu, jak też w przeliczeniu na koszt korekty językowej 1 strony znormalizowanego maszynopisu. Zamawiający zastrzega, że do korekty językowej może zostać przekazanych mniej niż 300 stron znormalizowanego maszynopisu tekstu. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną liczbę stron korekty. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego podanego limitu stron, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

7) Podana liczba stron znormalizowanego maszynopisu odnosi się do objętości tekstu źródłowego.

8) Zamawiający przewiduje, że wykonanie przedmiotu umowy w odniesieniu do danej transzy materiałów podlegających korekcie nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania danej transzy materiałów podlegających korekcie.

9) Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy materiały podlegające korekcie językowej w kilku transzach. Materiały będą przekazywane w pliku WORD.

10) Korekta językowa będzie dokonywana na podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nośnika elektronicznego, w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Materiały będą przekazywane przez wyznaczoną osobę ze strony Zamawiającego.

11) Wykonawca w ramach ceny ofertowej musi również uwzględnić koszt wykonania korekty językowej dodatkowych tekstów o niewielkiej objętości (śródtytuły, nazwy podstron, nagłówki, pojedyncze zdania zamieszczone na poszczególnych podstronach), niewliczające się do puli stron określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie będzie przesyłać tych materiałów w plikach WORD, o których mowa powyżej, ale poda Wykonawcy nazwy zakładek, w odniesieniu do których będzie on zobowiązany do przejrzenia tych zakładek i dokonania korekty językowej tekstów o niewielkiej objętości poprzez zgłoszenie propozycji zmian Zamawiającemu. Łączna objętość dodatkowych tekstów wynosić będzie około 10 stron znormalizowanego maszynopisu i za ich korektę językową Wykonawca nie pobierze dodatkowego wynagrodzenia.

12) Wykonane korekty będą przygotowane na formatce dokumentu zawierającej wymagane logotypy i informacje, zgodne z zasadami informacji i promocji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Formatka dokumentu zawierająca wymagane logotypy i informacje zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego.

13) Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane poprzez zgłaszanie propozycji zmian osobie wymienionej przez Zamawiającego. Propozycje zmian będą zgłaszane w sposób, który zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (np. w formie komentarzy do tekstu lub zmian w trybie śledzenia zmian). W przypadku większej ilości proponowanych zmian w danej transzy materiałów (np. propozycja skrócenia tekstu, zmiana stylu, składni, itp.) Wykonawca będzie miał możliwość przesyłania propozycji zmian w odrębnym pliku WORD bez komentarzy, lecz jako kompleksowa propozycja nowego zapisu danego tekstu.

14) W przypadku, jeśli po otrzymaniu od Wykonawcy propozycji modyfikacji danego tekstu, Zamawiający będzie miał wątpliwości odnośnie propozycji zmian, Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia uzasadnienia propozycji zmian w formie pisemnej.

3. Kryteria oceny:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następującego kryterium:

Cena przedmiotu zamówienia – 100 %.

Zostanie wybrana oferta najtańsza. W przypadku złożenia kilku ofert z jednakową ceną za całościowe wykonanie usługi, wybrani oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie oferty.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia:

Nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania materiałów z danej transzy do korekty językowej. Termin biegnie od następnego dnia roboczego po dniu, w którym przekazano dokumenty z danej transzy do korekty językowej.

Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;
2) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu usług polegających na realizacji korekty językowej (proofreadingu) w języku angielskim na potrzeby instytucji publicznej lub niepublicznej lub średniego bądź dużego przedsiębiorstwa prywatnego lub państwowego, każda o objętości co najmniej 100 stron znormalizowanego maszynopisu;
3) Dysponowanie osobą będącą native speakerem (Wielka Brytania) i posiadającą wyższe wykształcenie i odpowiednie, udokumentowane, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z korektą językową (proofreadingiem) w języku angielskim tekstów o tematyce medycznej lub akademickiej;
4) W celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca poda w formularzu ofertowym liczbę i wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich tzrech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie korekty językowej (proofreadingu) w języku angielskim na potrzeby instytucji publicznej lub niepublicznej lub średniego bądź dużego przedsiębiorstwa, wraz ze wskazaniem ogólnych informacji na temat zrealizowanych usług i z podaniem zamawiających, na rzecz których dane usługi zostały zrealizowane. Do usług przedstawionych w formularzu ofertowym Wykonawca musi załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (np. referencje);
5) Dodatkowo, w celu potwierdzenia doświadczenia native speakera, który osobiście będzie wykonywać przedmiot zamówienia, Wykonawca poda w formularzu ofertowym, ile lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z korektą językową (proofreadingiem) tekstów o tematyce medycznej lub akademickiej posiada native speaker. W formularzu ofertowym Wykonawca musi przedstawić wykaz usług zrealizowanych przez native speakera w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – co najmniej trzy usługi, obejmujące wykonanie korekty językowej (proofreadingu) w języku angielskim tekstów o tematyce medycznej bądź akademickiej, każda o objętości co najmniej 100 stron znormalizowanego maszynopisu na potrzeby instytucji publicznej lub niepublicznej lub średniego bądź dużego przedsiębiorstwa prywatnego lub państwowego. Wykonawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie tychże usług przez native speakera w sposób należyty i załączyć je do oferty.

IV. Składanie ofert:

1) Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 213.

2) Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Michał Dobrowolski, tel. 85 686 51 84, e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

3) Do wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć:
a) Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;
b) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
c) Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia (np. referencje) – dotyczy zarówno Wykonawcy jak też native speakera, który będzie osobiście realizować przedmiot zamówienia.

4) Termin składania ofert (data):
20 listopada 2020 r.

5) Miejsce składania ofert:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

a) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Korekta językowa anglojęzycznej strony internetowej – sprawa nr AWM/NAW/11/2020/TM – nie otwierać przed dniem 21 listopada 2020 r.”.
b) Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
6) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
7) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo do:
- pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
- zmiany zakresu postępowania.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 – Umowa (wzór)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (wzór)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2021-02-28
2. Okres: 
2020-11-21 - 2021-02-28
3. Termin (słownie): 
Dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 213.

2) Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Michał Dobrowolski, tel. 85 686 51 84, e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
213
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr Michał Dobrowolski
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 84
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

a) Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;
b) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
c) Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia (np. referencje) – dotyczy zarówno Wykonawcy jak też native speakera, który będzie osobiście realizować przedmiot zamówienia.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-11-20 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. a) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Korekta językowa anglojęzycznej strony internetowej – sprawa nr AWM/NAW/11/2020/TM – nie otwierać przed dniem 21 listopada 2020 r.”. b) Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. 6) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie,
  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  • zmiany zakresu postępowania.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_proofreading.doc179 KB
umowa_proofreading.doc176 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan_proofreading.doc127.5 KB
formularz_ofertowy_proofreading.doc153 KB
protokol_zdawczo-odbiorczy_proofreading.doc142.5 KB