Koncepcja graficzno – materiałowa systemu dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nr sprawy: 
AGU-231R/46/2019
Data (wystawienia): 
2019-05-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pt. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji systemu oznakowania oznaczeniami dwujęzycznymi polsko – angielskimi kampusu UMB.
Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany ze szczegółowością właściwą dla fazy koncepcyjnej, jednocześnie z analizą szczególnie istotnych rozwiązań graficznych, będących podstawą wykonania poszczególnych nośników wizualnych oraz ich lokalizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
4 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z pozwoleniami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dr n.med. Magdalena Grassmann, tel. 85 748 54 67
mgr Sławomir Przechocki, tel. 85 748 55 41

Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
15
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
dr n.med. Magdalena Grassmann, mgr Sławomir Przechocki,
Telefon kontaktowy: 
tel. 85 748 54 67, tel. 85 748 55 41
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi w OPZ (w załączniku).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-06-03 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna (Pałac Branickich)
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
oswiadczenie.doc142.5 KB
tabele_z1-z21.zip531.46 KB
zalaczniki_graficzne__nr_1234..zip3.79 MB
opz_2019.05.21_1.doc219 KB
formularz_ofertowy.doc154 KB
wybor_oferty.doc136.5 KB