Język niemiecki w zawodzie farmaceuty

Nr sprawy: 
AZP/US/30/DWF-073/ZPU/1/4/2019
Data (wystawienia): 
2019-10-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, kursu języka niemieckiego dla 18 studentów kierunku farmacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kurs będzie realizowany w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki kursu, w tym zagadnienia i treści objęte kursem:
1) Kurs języka niemieckiego jest przeznaczony dla studentów IV roku kierunku farmacja UMB.
2) Program kursu będzie ukierunkowany na specjalistyczne słownictwo używane w zawodzie farmaceuty.
3) Zamawiający przeprowadzi wstępny test poziomujący uczestników i na podstawie jego wyników określi poziom grupy.

III. Sposób realizacji kursu:
1) Kurs zostanie zrealizowany w trzech edycjach: I edycja 2020, II edycja 2021, III edycja 2022, w salach zapewnionych przez Zamawiającego.
2) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdej rocznej edycji kursu Wykonawca:
a) przeprowadzi test poziomujący uczestników. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wynikach testu i dostarczy raport z jego wykonania. Wykonawca określi poziom grupy na podstawie ww. testów poziomujących,
b) uzgodni z Zamawiającym terminy zajęć z uwzględnieniem zapisów pkt. V,
c) przekaże Zamawiającemu nazwisko lektora prowadzącego zajęcia wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań określonych w pkt. IX z zastrzeżeniem, że nazwisko lektora zaplanowanego do prowadzenia zajęć w pierwszym roku kursu podane zostanie w ofercie Zamawiającego.
3) Wykonawca przygotuje i zapewni uczestnikom na własność materiały szkoleniowe, w tym co najmniej: podręcznik z płytą CD/CD-ROM lub dostępem on-line do materiałów multimedialnych/audio-video pomocnych w utrwalaniu słów wyrazów i struktur gramatycznych oraz zeszyt ćwiczeń. Materiały szkoleniowe powinny być nowe, w wersji oryginalnej. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane najpóźniej na czwartych zajęciach od rozpoczęcia kursu każdej z grup.
4) Wykonawca zapewni szeroko rozumiane pomoce naukowe i dodatkowe materiały spoza podręcznika wykorzystywane na zajęciach. Dodatkowe materiały szkoleniowe odpowiadać będą swoim standardem powszechnie uznawanym normom jakościowym przy zachowaniu staranności.
5) Wykonawca zapewni, że metody i pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu będą różnorodne, będą wykorzystywać nowoczesne i efektywne sposoby nauki języka niemieckiego oraz w najlepszy z możliwych sposobów zaangażują uczestników i zapewnią maksymalny efekt.
6) W trakcie trwania kursu lektor na bieżąco będzie sprawdzał postępy nauczania (m.in. poziom wiedzy i frekwencję na zajęciach), o niepokojących przypadkach lektor zobowiązany jest informować Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy.
7) Wykonawca, po każdej rocznej edycji kursu, wystawia każdemu z uczestników zaświadczenie o ukończeniu kursu, zawierające informację o osiągnięciu poziomu, wg. opisu poziomów nauczania Rady Europy.
8) Wykonawca przygotowuje, gromadzi i przekazuje Zamawiającemu:
a) po zakończeniu każdego miesiąca, w którym odbywały się zajęcia:
 oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego.
b) po zakończeniu każdej rocznej edycji zajęć:
 kserokopie wszystkich certyfikatów wydanych uczestnikom,
 oryginał listy odbioru certyfikatów w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
 protokoły przekazania uczestnikom materiałów szkoleniowych,
 kserokopie dzienników zajęć.
9) Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników kursu, składający się z następujących elementów:
a) przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku kursu (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
b) przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie kursu (ocena kompetencji na zakończenie kursu),
c) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, w odniesieniu do każdego uczestnika, w ciągu 14 dni od zakończenia każdej rocznej edycji kursów, raportu zawierającego:
 frekwencję wyrażoną w procentach,
 porównanie wyników testu końcowego i wstępnego, wraz z oryginałami tychże testów, w tym odniesienie się do wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnęli uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
 poziomu, wg opisu poziomów nauczania Rady Europy, który reprezentuje uczestnika po ukończeniu kursu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
10) Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową. Na pierwszych zajęciach Wykonawca poinformuje uczestników o współfinansowaniu kursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia w trakcie realizacji kursów z pisemnym wnioskiem o zmianę lektora/-ów, którego kwalifikacje, pomimo spełnienia wymogów formalnych, okażą się zbyt niskie lub nie będą spełniać oczekiwań uczestników i/lub merytorycznych wymagań Zamawiającego. Z wnioskiem takim może wystąpić przedstawiciel Zamawiającego na prośbę zgłoszoną przez co najmniej 60% uczestników danej grupy szkoleniowej. Wykonawca dokonuje zmiany w ciągu 14 dni od daty otrzymania wystąpienia o ich zmianę, na lektora o kwalifikacjach nie niższych niż opisane powyżej wymagania dotyczące lektora.
12) Wykonawca zapewni:
a) w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
b) przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
c) materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce kursu: Kurs realizowany będzie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego.

V. Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 02.2020-06.2022, z wyłączeniem okresów wakacyjnych oraz semestrów zimowych roku akademickiego, tj. 07.2020-01.2021, 07.2021-01.2022. Dokładny termin kursu określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdej rocznej edycji kursu.

VI. Czas trwania kursu i godziny zajęć:
1) Zrealizowane zostaną trzy roczne edycje kursu: I edycja 2020, II edycja 2021,
III edycja 2022.
2) Zamawiający planuje zorganizowanie kursu dla łącznie 3 grup (maksymalnie 6 osobowych), w całym 3 letnim okresie realizacji usługi, z czego:
 w pierwszej edycji kursu (2020) Zamawiający przewiduje zajęcia dla 1 grupy,
 w drugiej edycji kursu (2021) Zamawiający przewiduje zajęcia dla 1 grupy,
 w trzeciej edycji kursu (2022) Zamawiający przewiduje zajęcia dla 1 grupy.
3) Wymiar godzinowy zajęć: 30 godz./edycję/grupę, łącznie 90 godz. (3 grupy x 30 godzin) w całym okresie realizacji usługi.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby grup w poszczególnych latach (edycjach) oraz zmniejszenia łącznej liczby grup bądź zrealizowanych godzin. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część zamówienia.
5) Godziny realizacji zajęć każdej grupy:
a) Wykonawca umożliwi realizację zajęć wg harmonogramu ustalonego wraz z Zamawiającym,
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji zajęć w innych terminach w uzgodnieniu z Wykonawcą.
Szczegółowe terminy zajęć dla poszczególnych grup ustalone zostaną w drodze odrębnych, pisemnych (dopuszczalna forma mailowa) ustaleń na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdej rocznej edycji kursu.
6) Odwoływanie zajęć:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć przed zaplanowanymi zajęciami, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00, do odwołania zajęć upoważniona zostanie osoba, wskazana przez Zamawiającego,
b) Wykonawcy przysługuje prawo odwołania zajęć tylko z ważnych podwodów i za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem że informacja o odwołanych zajęciach przekazana zostanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00,
c) zajęcia odwołane wydłużają realizację danego kursu w czasie lub odbywają się w nowym terminie ustalonym przez grupę szkoleniową w porozumieniu z lektorem.

VII. Planowana liczba uczestników: 18 osób, studentów kierunku farmacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Każdy z uczestników ma możliwość wzięcia udziału w 1 edycji kursu.

3. Wymagania wobec Wykonawcy

1) Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu kursów językowych skierowanych do uczestników z branży medycznej, farmaceutycznej lub kosmetologicznej, w tym farmaceutów, kosmetologów, laborantów, na poziomie min. B2, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy (FCE, CAE, TELC, TOEIC, itp.).
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
2) Wykonawca zapewni personel biorący udział w realizacji zamówienia i spełniający następujące wymagania:
a) Lektora prowadzącego zajęcia, który powinien:
 posiadać wykształcenie na poziomie magistra germanistyki lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka niemieckiego,
 posiadać przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lub ukończyły nauczycielskie kolegium języków obcych w zakresie nauczania języka niemieckiego i: mają ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub wyższe zawodowe na dowolnym kierunku germanistyki lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka niemieckiego i posiadać świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka niemieckiego stopnia II,
 dysponować co najmniej trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 1 kurs rocznie,
 dysponować udokumentowanym doświadczeniem w zakresie prowadzenia kursów języka niemieckiego skierowanego do uczestników z branży medycznej, farmaceutycznej lub kosmetologicznej, w tym farmaceutów, kosmetologów, laborantów, na poziomie min. B2.
b) Metodyka legitymującego się wysokimi kwalifikacjami, rozumianymi jako minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji metodyka, zapewniającego nadzór metodyczny nad kursami oraz pracą lektorów prowadzących zajęcia, posiadającego doświadczenie zarówno w zakresie przygotowywania tradycyjnych programów nauczania, jak i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do nadzoru metodycznego nad zajęciami jako metodyk może być wyznaczony jeden ze wskazanych lektorów prowadzących zajęcia.
c) Opiekuna klienta, z którym Zamawiający będzie się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z realizacją kursów.
Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże imiennie następujące osoby uczestniczące w realizacji zamówienia:
 Lektora prowadzącego zajęcia w pierwszym roku kursu,
 Metodyka,
 Opiekuna klienta.
Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla Lektora i Metodyka oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

4. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
a. cena – 70%:
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia oraz cenę za godzinę lekcyjną (45 min.)/grupę.

b. Doświadczenie lektora prowadzącego zajęcia w pierwszym roku kursów 30%
Doświadczenie lektora w prowadzeniu kursów skierowanych do farmaceutów.
Lektor wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
za przeprowadzenie kursu skierowanego do uczestników z branży medycznej, farmaceutycznej lub kosmetologicznej, w tym kosmetologów, laborantów, farmaceutów, na poziomie min. B2
3 kursy – 0 pkt
4-5 kursów – 5 pkt
6-7 kursów – 10 pkt
8-9 kursów – 20 pkt
10 i więcej – 30 pkt

Wykonawca w formularzu ofertowym wykaże doświadczenie lektora w postaci listy prowadzonych przez niego kursów skierowanych do uczestników z branży medycznej, farmaceutycznej lub kosmetologicznej, w tym kosmetologów, laborantów, farmaceutów, na poziomie min. B2, z podaniem podmiotu na rzecz którego prowadzony był kurs oraz liczby grup i zrealizowanych godzin.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
V. Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 02.2020-06.2022, z wyłączeniem okresów wakacyjnych oraz semestrów zimowych roku akademickiego, tj. 07.2020-01.2021, 07.2021-01.2022. Dokładny termin kursu określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdej rocznej edycji kursu
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych; Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Michał Pawłowski, Barbara Dokert-Świsłocka
Telefon kontaktowy: 
85 748-51-40; 85 748 55 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego),
- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-10-14 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Język niemiecki w zawodzie farmaceuty”, sprawa nr AZP/US/30/DWF-073/ZPU/1/4/2019 - Nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
    do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1__formularz_ofertowy_niemfarm.doc186.5 KB
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_niemfarm.docx288.77 KB
zalacznik_nr_3_wzor_umowy_na_kurs_jezykowy_niemieckifarmacja.docx215.16 KB
zalacznik_nr_4__oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym.doc159.5 KB
informacja_o_uniewznieniu.doc159 KB