I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Nr sprawy: 
AZP.25.US.1.APP-073.ZPU3.2.2020
Data (wystawienia): 
2020-01-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Warsztaty będą realizowane w ramach projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (I edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

II.Dokładny opis tematyki warsztatów, w tym zagadnienia i treści objęte warsztatami:
Warsztaty są przeznaczone dla 24 studentek i studentów kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji (ostatnich i przedostatnich lat studiów jednolitych, I i II stopnia) w zakresie nabycia wiedzy i kształtowania kompetencji analitycznych niezbędnych do współpracy w interdyscyplinarnych grupach, jak również i w bezpośrednim kontakcie z pacjentem geriatrycznym i jego otoczeniem. Zajęcia polegają na przekazaniu podstawowych informacji teoretycznych z naciskiem na praktyczną pracę oraz praca grupy w formie case study pod nadzorem trenera, konsultacje podjętych działań, zajęcia
w grupach około 12-to osobowych.
Zakres tematyczny zajęć obejmuje:
1) zastosowanie w diagnostyce medycznej interpretacji wyników badań i rozmowy z pacjentem,
2) charakter sytuacji problematycznych wymagających myślenia analitycznego w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
3) fazy procesu analizy informacji medycznych i naukowych,
4) najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych,
5) wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów terapeutycznych,
6) myślenie analityczne w pracy grupowej.

III. Sposób realizacji szkolenia:
1) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy konspekt warsztatów.
2) Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały dydaktyczne, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane podczas warsztatów.
3) Wykonawca wystawi uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
4) Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia warsztatów niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
5) Potwierdzeniem realizacji zajęć będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
a) protokołu zdawczo-odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
b) oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych;
c) kserokopii wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom.
6) Działania informacyjno-promocyjne:
 Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie warsztatów i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
7) Wykonawca zapewni:
 przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
 materiały dydaktyczne oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas warsztatów uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce warsztatów: Warsztaty realizowane będą w siedzibie Zamawiającego, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

V. Planowany termin, czas trwania i godziny zajęć realizacji usługi:
Zamawiający zamierza zorganizować dwu dniowe warsztaty dla każdej z dwóch grup studentów w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych: 2 grupy po 16 godzin (2 x 8h każda grupa), w terminach:
 I grupa: 21-22 lutego 2020 roku w godzinach: piątek – 14:00 - 20:30; sobota - 8:30 - 15:00 (w tym dwie przerwy po 15 minut),
 II grupa: 28-29 lutego 2020 roku w godzinach: piątek – 14:00 - 20:30; sobota - 8:30 - 15:00 (w tym dwie przerwy po 15 minut).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w uzgodnieniu z Wykonawcą w terminie co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.

Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Wykształcenie wyższe,
2) Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu warsztatów w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2.II.
3) Przeprowadzenie co najmniej 3 takich szkoleń/warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych/ zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej i/lub studentów kierunków medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. kwalifikacji i doświadczenia.
4) Dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi.
3. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena oferty 60 pkt
Doświadczenie trenera: liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej lub studentów kierunków medycznych 20 pkt
Wykorzystanie w trakcie szkolenia gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia 20 pkt

2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
 W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 60
 najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 60 punktów.
3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie trenera”.
 W kryterium „Doświadczenie trenera” ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej działalności trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone szkolenia/warsztaty w ilości od 3 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów wynosi 3, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10. Ilość punktów w kryterium „Doświadczenie trenera” zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD = (PR/PN) x 20
gdzie:
PR – liczba szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba szkoleń - 10
20 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) liczbę i wykaz przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów
z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej lub studentów kierunków medycznych. Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż 1 trener to należy podać doświadczenie zespołu, który miałby realizować szkolenie lub wskazać doświadczenie jednego z nich, korzystniejsze z punktu widzenia rozpatrywania oferty.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
4) Zasady oceny kryterium: „Wykorzystanie w trakcie szkolenia gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia”
 Wykonawca zdeklaruje w formularzu ofertowym liczbę gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia, które zrealizuje w trakcie trwania warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 0 gier szkoleniowych - 0 punktów
• 1 gra szkoleniowa - 10 punktów
• 2 i więcej gier szkoleniowych - 20 punktów.
5) Ostateczna ocena punktowa oferty.
 Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Doświadczenie trenera + Wykorzystanie w trakcie szkolenia gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia): 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Zamawiający zamierza zorganizować dwudniowe warsztaty dla każdej z dwóch grup studentów w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych: 2 grupy po 16 godzin (2 x 8h każda grupa), w terminach:  I grupa: 21-22 lutego 2020 roku w godzinach: piątek – 14:00 - 20:30; sobota - 8:30 - 15:00 (w tym dwie przerwy po 15 minut),  II grupa: 28-29 lutego 2020 roku w godzinach: piątek – 14:00 - 20:30; sobota - 8:30 - 15:00 (w tym dwie przerwy po 15 minut). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w uzgodnieniu z Wykonawcą w terminie co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych, Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
231
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka, Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39, 85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-01-16 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem "Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji analitycznych - sprawa nr AZP.25.US.1.APP-073.ZPU3.2.2020 - Nie otwierać przed dniem 16.01.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_szczegolowy_opz_warsztaty_analit_1_ed.docx200.61 KB
zalacznik_2_formularz_ofertowy_analit_1_ed..docx199.35 KB
zalacznik_3_umowa_wzor_warsztaty_analit_1_ed.docx214.35 KB
zalacznik_4_oswiadczenie_powiazania_beneficjenta.docx265.7 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx196.29 KB