Dostawy sukcesywne licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach Microsoft Products and Services Agreement

Nr sprawy: 
AI.220.2020.051ZC
Data (wystawienia): 
2020-09-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawy sukcesywne licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach Microsoft Products and Services Agreement
Dostawy w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne licencji oprogramowania Microsoft dla trzech grup produktów: aplikacji, systemów i serwerów.

2.1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dystrybucję oprogramowania i zapewnienie opieki związanej z dystrybucją,
b) wypełnienie wszystkich świadczeń, jakie Microsoft nakłada na Podmiot Obsługujący (dystrybucja oprogramowania i związana z nim opieka),
c) zapewnienie Zamawiającemu systemu pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem będącym przedmiotem zamówienia, za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej,
d) dostarczanie (na wniosek Zamawiającego) raportów o dokonanych zakupach,
e) przekazywanie Zamawiającemu (co miesiąc) za pośrednictwem poczty elektronicznej wykazów produktów wraz z ceną podaną w EURO.

Wykonawca musi posiadać aktualny status LAR’a (Microsoft Large Account Reseller) LSP (Licensing Solution Providers) upoważniający Wykonawcę do sprzedaży specjalnego wielowolumenowego typu licencji Microsoft.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, z wykonawcą zostanie podpisana odrębna umowa o współpracy w ramach MPSA.

2.2. Kryteria oceny:
- Najwyższy upust wyrażony w % udzielany od cen netto wyszczególnionych w miesięcznych cennikach MPSA.

2.3. Składanie ofert
Oferty należy przesłać w wymaganym terminie na adres e-mail: it@umb.edu.pl

III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Informatyki
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy: 
+48857485546
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

3.1. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

3.2. Potwierdzenie z firmy Microsoft o posiadaniu aktualnego statusu LSP (Licensing Solution Providers).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-09-21 11:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Informatyki - it@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
Formularz ofertowy31.67 KB