DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

Nr sprawy: 
TZ.220.11.2020.ZO.46
Data (wystawienia): 
2020-11-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO SAMODZIELNEJ PRACOWNI GEROSTOMATOLOGII UMB

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
35 dni od dnia wysłania zamówienia lub podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju: 
pok. 230, I piętro
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
SŁAWOMIR KIECZKA
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 47, e-mail: slawomir.kieczka@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-11-12 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1__warunki_skladania__i_kryteria_wyboru_ofert.doc103.5 KB
cz._1__wzor_-__protokol_odb..doc110 KB
cz._1__zal_1_formularz_cenowy.doc57 KB
cz._1__zal._2_3_4.doc150.5 KB
informacje_o_ofertach.pdf173.95 KB
zawiadomienie_o_wyborze.pdf148.95 KB