DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

Nr sprawy: 
TZ.220.11.2020.ZO.35
Data (wystawienia): 
2020-10-29
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO:
ZAKŁADU SYNTEZY I TECHNOLOGII ŚRODKÓW LECZNICZYCH
KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROINFEKCJI
ZAKŁADU DIETETYKI I ŻYWIENIA KLINICZNEGO

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
42 dni od daty wysłania zamówienia lub podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok, Pałac Branickich (lewe skrzydło), pok. 230

Dział: 
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju: 
pok. 230, I piętro
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
SŁAWOMIR KIECZKA
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 47
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-11-05 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1__warunki_skladania__i_kryteria_wyboru_ofert.doc103.5 KB
cz._1__wzor_-_zbiorczy_protokol_odb..doc119.5 KB
cz._1__zal_1_formularz_cenowy.doc63.5 KB
cz._1__zal._2_3_4.doc444 KB
informacja_o_ofertach.pdf215.74 KB
informacja_o_ofertach_dodatkowych.pdf164.57 KB
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf158.75 KB