Dostawa WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO, z podziałem na 3 części.

Nr sprawy: 
TZ.220.11.2020.ZO.16
Data (wystawienia): 
2020-04-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO DO ZAKŁADU BIOLOGII MEDYCZNEJ ORAZ ZAKŁADU HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ZABURZEŃ METABOLICZNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty wysłania zamówienia lub podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Zaopatrzenia, I piętro
Numer pokoju: 
261
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Sławomir Kieczka
Telefon kontaktowy: 
85/748 57 47
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-05-06 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich) Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
106
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1__zapytanie_oferowe_-_krzesla_taborety_kosze.zip57.24 KB
cz._2__zapytanie_ofertowe_-_meble_laboratoryjne.zip149.21 KB
cz._3__zapytanie_ofertowe_-_dozowniki.zip75.77 KB
zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf827.68 KB