Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych czarnych

Nr sprawy: 
TZ.220.1.2020.8.6
Data (wystawienia): 
2020-07-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail : eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Część I- rękawice diagnostyczne jednorazowe niesterylne, diagnostyczne , nitrylowe , czarne
Dostawa jednorazowa

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 21 dni od daty otrzymania zamówiena od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego, które znajduje sie na białej liście
Nr konta...............................................................................
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z oferta za każdy dzień opóźnienia

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-07-27 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dział Zaopaqtrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
rek.diag_.nitryl_bp_2020.xls30 KB
zestawienia_ofert_2020.docx18.7 KB