Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych bez pudru

Nr sprawy: 
TZ.220.1.2020.8.8
Data (wystawienia): 
2020-09-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail : eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Część I - rękawice diagnostyczne jednorazowe nitrylowe bez pudru niebieskie
Część II - rękawice diagnostyczne jednorazowe nitrylowe bez pudru czarne

Dostawy sukcesywne do 31.12.2020

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Akademicka 3 , 15-267 Białystok

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

UWAGI
W przypadku zaproponowania produktu równoważnego lub o innym numerze katalogowym, Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol 9 i 10 zamiast wpisanego producenta i numeru katalogowego - producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu
Płatność zostanie dokonana na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście Nr konta:………………………………………………………………
Termin lub okres wykonania zamówienia wynosi: do 21 dni od daty otrzymania zamówienia
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: 12 miesięcy
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą za każdy dzień opóźnienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO zamieszczoną na stronie : www.zamówienia.umb.edu.pl

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-10-02 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
rek.diag_.nitryl_bp_2020_niebieskie.xls69 KB
rek.diag_.nitryl_bp_2020_czarne.xls69 KB
zestawienia_ofert_2020.docx18.84 KB