Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych

Nr sprawy: 
TZ.220.1.2020.8.9
Data (wystawienia): 
2020-10-27
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Cześć I - rękawice diagnostyczne jednorazowe nitrylowe niebieskie bez pudru
Cześć II- rękawice diagnostyczne jednorazowe winylowe bez pudru
Część III- rękawice diagnostyczne jednorazowe lateksowe bez pudru

Dostawy sukcesywne do 30.06.2021

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2021-06-30
3. Termin (słownie): 
do 21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

-Platność zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego, które znajduje sie na białej liście:
Nr konta...................................................................................................
-Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z oferta za każdy dzień opóżnienia

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-11-04 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medycznyw Białymstoku, Dział : Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
rek.diag_.nitryl_bp_2020_niebieskie.xls69 KB
rek.diag_.winyl_bp_2020.xls30 KB
rek.diag_.lateksowe_bp_2020.xls29.5 KB
zestawienia_ofert_2020.docx19.89 KB