Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy AmBeed, Fluorochem, Deutero, Apollo Scientific, Manchester Organic, Alfa Aesar, SiliCycle, Acros Organic

Nr sprawy: 
TZ.220.7.2020.3.21
Data (wystawienia): 
2020-09-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach.

Wypełnione i podpisane formularze (plus opcjonalnie oferty) proszę przesyłać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl

Miejsce dostawy odczynników:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 maja 54
08-110 Siedlce

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 30 dni od daty otrzymania zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Łukasz Czega
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 57 37
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-09-09 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1_-_ambeed.xlsx15.06 KB
cz._2_-_fluorochem.xlsx15.78 KB
cz._3_-_deutero.xlsx14.11 KB
cz._4_-_apollo_scientific_manchester.xlsx14.54 KB
cz._5_-_fluorochem_2.xlsx15.28 KB
cz._6_-_ambeed_alfa_aesar.xlsx14.82 KB
cz._7_-_silicycle.xlsx14.07 KB
cz._8_-_acros.xlsx14 KB
zestawienie_ofert_tz.220.7.2020.3.21_cz._2_5_6_7_8.pdf375.43 KB
zestawienie_ofert_tz.220.7.2020.3.21_cz._1_3_4.pdf120.77 KB